Minėsime kun. Juozo Zdebskio gimimo 90-ąsias metines

Šlavantų parapijoje yra tradicija švęsti kun. Juozo Zdebskio gimimo metines. Šiais metais gegužės mėnesį minėsime 90-ąsias gimimo metines.

Iškilmingas kun. Juozo Zdebskio 90-ties metų jubiliejus bus švenčiamas Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje gegužės 18 d., šeštadienį, 12.00 val.

Iškilmingoje šv. Mišių aukoje dalyvaus arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Kauneckas ir vyskupas Rimantas Norvila.

Kunigus, parapijiečius ir svečius, kviečiame gausiai dalyvauti šioje istorinėje iškilmėje ir drauge melstis.