Vyskupas emeritas

Vyskupas Juozas Žemaitis MIC gimė 1926 m. rugpjūčio 30 d. Griškabūdžio parapijos Sparvinių kaime ūkininkų šeimoje. Baigęs pradinę mokyklą, mokėsi Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, o per karą Šakius sugriovus, vidurinę mokyklą baigė Barzduose.

1945 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Po ketverių metų sovietinė valdžia tik 60-čiai iš 150-ties klierikų leido tęsti mokslą. Seminariją palikti turėjo taip pat ir Juozas Žemaitis. Kadangi tuo laiku jis mokėsi jau paskutiniame kurse, 1949 m. rugsėjo 25 d. buvo įšventintas kunigu. Vikaraudamas Veiveriuose, per pusmetį neakivaizdiniu būdu užbaigė studijas, išlaikė egzaminus. 1950 m. paskirtas Marijampolės vikaru, o 1953 m. – Simno parapijos administratoriumi, kur dirbo 14 metų. 1967–1989 m. klebonavo Šakiuose ir ėjo dekano pareigas. Tiek Simne, tiek Šakiuose pasirūpino baigti karo metu nukentėjusių bažnyčių remontus. 1980 m. Šventasis Tėvas Jonas Paulius II jam suteikė monsinjoro titulą. 1989 m. mons. Juozas Žemaitis davė amžinuosius įžadus marijonų vienuolijoje.

Tais pačiais 1989 m. nominuotas tituliniu Tabaikaros vyskupu, paskirtas pilną savarankiškumą atgavusios Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi ir kovo 18 d. konsekruotas vyskupu. 1991 m. gruodžio 24 d. tapo Vilkaviškio vyskupijos ordinaru. Buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos ad hoc komisijos ryšiams su Lenkijos Vyskupų Konferencija pirmininku.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II priėmė vyskupo Juozo Žemaičio MIC atsistatydinimą, sulaukus Kanonų teisės kodekse numatytos 75-erių metų amžiaus ribos, ir paliko jį Vilkaviškio vyskupu emeritu.

Šiuo metu vyskupas emeritas gyvena Marijampolės Marijonų vienuolyne ir padeda sielovados tarnystėje Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje.