Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai

Sidabrinį vyskupystės jubiliejų švenčiantis Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila gavo Šventojo Tėvo Pranciškaus sveikinimą, kuriame rašoma:

Garbingajam Broliui

RIMANTUI NORVILAI,

Vilkaviškio vyskupui

Sveikiname švenčiantį sidabrinį vyskupystės šventimų jubiliejų ir reiškiame padėką už uolumą dėl sielų išganymo, stropią ir gyvybingą veiklą: iš pradžių kaip augziliaro Kauno arkivyskupijoje, po to – atsidavusio Vilkaviškio vyskupo; [dėkojame] už apaštališką rūpestį nuoširdžiomis pastangomis vedama kunigija ir mylima Viešpaties kaimene, tinkamai einamų pareigų pamatą – karšta vargdienių meile pasižyminčio Ganytojo, kuris Dievo tautai Kristaus vardu liudija Evangeliją.

Linkėdami visa ko geriausio, mielai suteikiame jam bei jo artimiesiems dangišką palaiminimą ir karštai prašome maldų už Mūsų vykdomą Šv. Petro tarnystę.

 

Duota Romoje, Laterane,

2022 metų birželio mėnesio 20 diena.

                                PRANCIŠKUS