VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS KUNIGŲ SUSIRINKIMAS 2024 05 07

 

 

 

2024 m. gegužės 7 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijoje tarnaujančių kunigų ir diakonų susirinkimas.

Susirinkimas pradėtas bendra malda – Valandų liturgija.

Šio susitikimo metu pranešimą kun. Česlovui Kavaliauskui atminti skaitė dr. Jurgita Fedorinienė. Kunigą Česlovą Kavaliauską skaitantys Šventąjį Raštą geriausiai žino kaip Naujojo Testamento vertėją iš senosios graikų kalbos (originalo) į lietuvių kalbą. Vertėjas, teologas, rašytojas, poetas, poliglotas, eruditas, antisovietinio pasipriešinimo veikėjas, politinis kalinys kun. Česlovas Kavaliauskas gimė 1923 liepos 20 d.

Pernai minint jo gimimo šimtąsias metines buvo išleista jo asmeninės mokinės dr. Jurgitos Fedorinienės knyga „Kunigo Česlovo Kavaliausko rašytinis palikimas”. Kun. dr. Gediminas Jankūnas įvadiniame žodyje rašo: „Šis veikalas naudingas tuo, kad jame dar kartą, ar net visiškai naujai išgirstame paties NT vertėjo, kunigo Č. Kavaliausko balsą, jo „Bendrajame Įvade į Šventąjį Raštą“, „Trumpame įvade į Krikščionybę“, „Netiesinio mąstymo teologijoje“ ir kituose tekstuose. Galime atpažinti jo mąstymo ir kalbos, bei jos reikšmės pajutimą ankstyvųjų Bažnyčios tekstų vertimuose. Kun. Č. Kavaliauskas juose išryškėja, kaip tikras Vatikano II susirinkimo dvasią pajutęs ir į jos kvietimą sugrįžti prie šaknų ad fontes atsiliepęs Bažnyčios narys ir ganytojas. Akivaizdu iš pasirinktų temų ir tekstų, kad jam svarbiausias Jėzaus Kristaus asmuo, kas ir yra krikščionybės ir jos žinios centras ir jėga. Iš paskirų tekstų matyti, kad kun. Kavaliauskas ieškojo atviros ir kartu pagarbios diskusijos teologijos ir pastoracijos klausimais. Panašu, kad dėl tuometinio sovietmečio suvaržymų, o kartu ir nesaugumo, kurį jautė ne vienas Bažnyčios, ypač dvasininkijos narys, tokia diskusija retai pavykdavo.”

Dr. J. Fedorinienė didelę dalį savo akademinės veiklos paskyrė kunigo Kavaliausko rašytinio palikimo susisteminimui, analizei ir sklaidai. Susirinkimo metu pranešėja  dalijosi prisiminimais ir mintimis apie savo mokytoją kun. Č. Kavaliauską. Jis buvo plataus akiračio dvasininkas, visada gebėjęs tokiu išlikti, tačiau tuo pačiu domėjęsis mokslo pasiekimais ir ieškojęs sąsajų su tikėjimo doktrina. Taip pat jis buvo rašytojas, poetas, išleidęs keletą knygų (daugelis jų pasirodė po jo mirties).

Taip pat susirinkime buvo kalbėta psichoterapijos tema. Dr. J. Fedorinienė taip pat yra ir psichoterapijos konsultantė. Buvo pasidalinta patirtimi ir aspektais, su kuriais susiduria kunigai savo tarnystėse, kuomet į juos kreipiasi žmonės su įvairiomis problemomis. Tuos iššūkius neretai gali padėti išspręsti konsultacijos ir dvasinis palydėjimas.