Moterų pašvęstojo gyvenimo institutai


Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija (MVS)

Charizma: Dievui ir Bažnyčiai per Mariją; blogį nugalėti gerumu.
Tikslas: teikti žmonėms visokeriopą pagalbą kelyje į Dievą, darbuojantis įvairiose krikščioniškojo gyvenimo srityse.
Įkurta Lietuvoje 1918 m.

Vienuolijos vyriausioji vadovė – ses. Jolita Matulaitytė
P. Kriaučiūno g. 11, 68298 Marijampolė
Mob. tel.: +370 655 22 993
El. paštas: vargdieniuses@gmail.com
Svetainė internete: www.vargdieniu.lt

Vargdienių seserų vienuolija buvo įkurta Lietuvoje, Marijampolėje, 1918 m. Spalio 15 d., Seinų vyskupui A. Karosui pasirašius kanonišką dekretą ir patvirtinus jos Konstituciją. Vienuolijos Steigėjas – palaimintasis arkiv. Jurgis Matulaitis.

Pagrindinis Vienuolijos tikslas – Dievo garbė ir vienuolijos narių šventumas, sekant Jėzų evangelijos patarimų keliu ir, Mergelės Marijos pavyzdžiu, tarnaujant Bažnyčiai ir pagalbos reikalingam artimui.

Šios apaštalinės vienuolijos ypatingasis uždavinys yra teikti žmonėms visokeriopą pagalbą kelyje į Dievą. Todėl seserys darbuojasi įvairiose pastoracijos srityse: socialinėje, ugdymo, slaugos, labdaros, žiniasklaidos ir talkina katalikiškiems sambūriams pasirinkdamos tai, kas Bažnyčios ir Vienuolijos nuomone yra svarbiausia ir geriausiai atitinka Steigėjo duotą vardą –Vargdienių seserys.

1940 m. Vienuolijos namai Vilkaviškio vyskupijoje veikė Marijampolėje, Alytuje, Vilkaviškyje, Kudirkos Naumiestyje, Šakiuose, Kybartuose, Karkliniuose, Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje ir Simne. Vienuolijos namai buvo įsikūrę ir kitose vyskupijose: Telšiuose, Utenoje, Kaune, Vilniuje. Nuo 1936 m. seserys darbavosi Šiaurės Amerikoje.

Sovietinės okupacijos metais buvo nacionalizuoti vienuolijai priklausantys pastatai ir uždarytos jos vestos įstaigos. Seserys slapta katekizavo vaikus,  parapijose rūpinosi procesijų dalyviais, organizavo vaikų, jaunimo ir šeimų religinį ugdymą, daugino ir platino „LKB Kroniką“, kitą pogrindinę religinę literatūrą, vyko į misijas Sovietų Sąjungoje. Kelios seserys už šią veiklą buvo suimtos ir kalinamos.

Atgavus nepriklausomybę, seserys vėl laisvai veikia pagal savo charizmą. Vilkaviškio vyskupijoje veikia Marijampolėje seserų įsteigti Švč. Marijos senelių globos namai, seserys rūpinasi pal. Jurgio kulto sklaida, talkina Marijampolės Šv. ark. Mykolo parapijoje. Seserys taip pat darbuojasi Rumbonių Švč. Trejybės parapijos grupinio gyvenimo namuose seneliams, veda vaikų globos programą bei talkina Rumbinių ir Alytaus miesto parapijose. Šios Vienuolijos seserys taip pat gyvena ir tarnauja Vilniuje, Kaune, Utenoje, Kaišiadoryse.

1999 m. vienuolijai suteiktos popiežiškos teisės.


Šventosios Šeimos seserų kongregacija (SF)

Charizma: paprastumas ir šeimyniškumas.
Tikslas: vaikų, jaunimo ir šeimų ugdymas, siekiant tobulos Dievo ir artimo meilės. .
Įkurta Lietuvoje 1931 m.

Vienuolijos vyresnioji – ses. Lina Agnietė Striokaitė

Centriniai namai

Alyvų 1a, 68297 Marijampolė, mob. tel. +370 687 35532
El. paštas: vyresnioji.sf@gmail.com
Svetainė internete: https://seimosseserys.lt

Vienuoliniai namai

1. Alyvų g. 9, 68297 Marijampolė, mob. tel. + 370 622 83 988
Namų vyresnioji – ses. Inga Bernadeta Lienytė

2. Lietuvininkų g. 3, 68301 Marijampolė, mob. tel. +370 647 30 356
Namų vyresnioji – ses. Genovaitė Navickaitė

4. Vysk. A. Karoso g. 2, 70140 Vilkaviškis, tel. +370 628 54 185
Namų vyresnioji – ses. Jūratė Kryžokaitė

 

1931 m. įsteigta Lietuvaičių Katalikių Bendrija „Sesutės“. Įsteigėja – Elzbieta Bendoravičiūtė. Vienas iš pagrindinių bendrijos tikslų – patarnauti visuomenei švietimu, labdarybe ir artimo meilės darbais. Seserų dėka kelis metus Marijampolėje veikė Mergaičių Amatų mokykla, bendrabutis bei senelių prieglauda.

Apie 1950 m. bendrija pasivadino Šventosios Šeimos seserų vienuolija. Ją patvirtino Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojas kan. J. Stankevičius. 1994 m. vysk. J. Žemaitis MIC patvirtino atnaujintą vienuolijos Konstituciją.

Šiuo metu vienuolijos seserys darbuojasi Vilniuje, Kaune, Vilkaviškyje ir Marijampolėje bei patarnauja gretimuose miesteliuose.

Vienuolijos charizma –  paprastumas ir šeimyniškumas. Vienuolijos misija – vaikų, jaunimo ir šeimų ugdymas. Atgavus įkūrėjos Elzbietos Bendoravičiūtės bei pirmųjų seserų statytą namą Marijampolėje Alyvų g. 9, vienuolijos veikla Vilkaviškio vyskupijoje išsiplėtė. Seserys padeda vaikams, jaunimui ir suaugusiems pasiruošti įkrikščioninimo sakramentams, rūpinasi suaugusiųjų evangelizacija – veda Alfa kursą, organizuoja ar palaiko įvairias savitarpio pagalbos grupes, maldos grupeles (Švento Rašto, Rožinio ir pan.). Svarbi paauglių pastoracija (ugdomieji savaitgaliai, sekmadieniniai susitikimai, asmeniniai pokalbiai ir pan.). Vyksta vaikų bei jaunimo stovyklos, žygiai. Seserys mielai talkina ir bendradarbiauja Šv. Mykolo Arkangelo bei Šv. Vincento Pauliečio parapijose.

Facebook nuorodos – Šventosios Šeimos seserys ir Kas vyksta Šventos Šeimos namuose.


Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacija (ACJ)

Charizma: Jėzaus Širdies meilės ir gailestingumo liudijimas asmeninio ir bendruomeninio gyvenimo pavyzdžiu bei tarnaujančiu apaštalavimu.
Tikslas: vaikų ir jaunimo religinis auklėjimas bei mokymas.
Įkurta Lenkijoje 1874 m., Lietuvoje nuo 1920 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Asta Venskauskaitė ACJ

Generaliniai namai

Amerikos lietuvių g. 11, 46251 Kaunas
Mob. tel. +370 687 81 995
El. paštas: sesastai@gmail.com

Vienuoliniai namai

Amerikos lietuvių g. 11, 46251 Kaunas
Mob. tel.: + 370 616 36284
El. paštas: kristinavaiciunaite@yahoo.com
Namų vyresnioji – ses. Kristina Vaičiūnaitė ACJ

Dar prieš II Pasaulinį karą seserys Švč. Jėzaus Širdies tarnaitės (širdietės) turėjo savo skyrių Aleksote. Jos vadovavo ir dirbo vaikų darželiuose bei pradinėse mokyklose, senelių ir vaikų globos namuose, bažnytinių rūbų siuvyklose ir atliko kitus Bažnyčiai bei visuomenei naudingus darbus. Atgavus nepriklausomybę, Aleksote seserys širdietės pasistatė centrinius namus. Čia jos dirba su šeimomis, vaikų stovyklose.


Šv. Elzbietos seserų kongregacija (CSSE)

Lietuvoje seserys elzbietietės įsikūrė apie 1924 m. Dirbo ligoninėse, vaikų namuose. Apie 1937 m. prel. Jono Mačiulio-Maironio sesuo Marcelė Mačiulytė kongregacijai padovanojo sklypą Kaune, Fredoje (Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje), kuriame seserys pasistatydino namą. Sovietinės valdžios metais namas buvo nacionalizuotas ir tik po 50-ties metų sugrąžintas. Atlikus kapitalinį remontą, jame apsigyveno seserys su globojamomis senelėmis. Seserys taip pat ruošia vaikus Pirmajai Komunijai, neša Dievo žodį darželinukams ir jų auklėtojoms, šelpia neturtingas šeimas.

Pabrėžos g. 1, 46306 Kaunas, tel./faks. (37) 42 05 39
Mob. tel.: + 370 694 05546
El. paštas: kaunas@elzbietietes.lt
Namų vyresnioji – ses. Emanuelė Petrašun

Taip pat seserys naujus namus atsidarė Alytaus šv. Kazimiero parapijoje. Čia jos talkina parapijos sielovadoje.

Gardino g. 26, 62146 Alytus, tel. (315) 53 244,
Mob. tel.: + 370 698 07756
El. paštas: elzbietietes@gmail.com
Namų vyresnioji – ses. Jolanta Falat


Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (SJE)

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija gimė sovietinės okupacijos metais. Ją 1947-aisiais įsteigė kun. Pranciškus Masilionis SJ.

Kybartuose seserys aktyviai talkino, leidžiant „LKB Kroniką“. Eucharistinio Jėzaus seserys Bernadeta Mališkaitė, Elena Šuliauskaitė, Birutė Briliūtė, Ona Virginija Kavaliauskaitė, Ona Šarakauskaitė kartu su ses. Nijole Sadūnaite (Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacija) sudarė redakcinį branduolį, kuris ir po vyriausiojo „LKB Kronikos“ redaktoriaus kun. Sigito Tamkevičiaus SJ suėmimo tęsė jos leidybą iki pat 1989 m.

Kybartuose Eucharistinio Jėzaus seserys įkūrė Jono ir Jadvygos Prapuolenių vardo vaikų ir jaunimo centrą, kuriam vadovauja. Šiame centre krikščioniškai ugdomas parapijos jaunimas, vyksta bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis ir kitų parapijų jaunimu, stovyklų, būrelių ir laisvalaikio renginių organizavimas.

Charizma: nuolanki meilė sekant Eucharistiniu Jėzumi.
Tikslas: mylėti ir šlovinti Eucharistinį Jėzų, skleisti ir ugdyti tikėjimą, padėti žmonėms pažinti ir pamilti Eucharistinį meilės Dievą.
Įkurta Lietuvoje 1947 m.

Generalinė vyresnioji – ses. Paula Svetlana Malčiuk (Malciuc) SJE

Centriniai namai

Muziejaus g. 11, 44279 Kaunas
Tel. (37) 20 32 19, mob. tel.: +370 614 12661
El. paštas: ,
Svetainė internete: http://www.sje.lt/

Vienuoliniai namai:

Muziejaus g. 11, 44279 Kaunas, mob. tel. +370 686 80528
Namų vyresnioji – ses. Egidija Genė Bružaitė SJE


 Šv. Vincento Pauliečio Gailestingųjų seserų kongregacija ( Vincentietės SMDC)

Charizma: seserų pašaukimas – intensyviai gyventi evangelinio gailestingumo dvasia. Meilė Dievui ir artimui pagal šv. Vincento Pauliečio dvasingumo nuostatas: paprastumą, nuolankumą ir gailestingumą.
Tikslas: seserys savo gyvenimą nuolankiai, gailestingai, su paprastumu pašvenčia gerovei seserų, kurias Dievas skyrė būti drauge. Bendruomenė pasišvenčia gailestingumo darbams: globoja sergančius brolius, senyvus žmones bei darbuojasi paauglių, jaunimo ir šeimų labui. Vienuolės tarnauja auklėjimo, socialinėje ir sielovados srityse.
Įkurta Italijoje 1733 m., Lietuvoje nuo 2005 m.

Generalinė vyresnioji – M. Marilena Bertini (Italija)

Lietuvoje nuo 2005 m. gyvena s.  Rubelinda Ada Varela Anzualdo ( vyresnioji)
V. Kudirkos g. 43-6, 71125 Šakiai,
Mob. tel.: +370 688 71 953
El. paštas: rubelindav@gmail.com
Vyresnioji – ses. Rubelinda Varela

Šiuo metu šios kongregacijos narių (sesių) yra Indijoje, Peru, Filipinuose, Ekvadore, Indonezijoje ir Lietuvoje.

Seserų veikimo pagrindas – Apaštalavimas – Dievo žodžio skelbimas, Dvasingumas, Gailestingumo darbai.

Nuo pat pradžių seserys gyvena bendruomeniškai kaip pirmieji krikščionys. Duoda Skaistumo, Neturto ir Klusnumo įžadus. Stengiasi gyventi lyg turėdamos vieną širdį, vieną sielą ir vienodą mąstymą.

Jų gyvenimo būdas: kasdieninės maldos, šlovinimo giesmės, psalmės, biblijos skaitymas, meditavimas – mąstymas, dalyvavimas Eucharistijos šventime. Visą dieną laikosi tvarkaraščio. Taip pat dirba tiesioginius darbus, dvasiniai skaitymai, mokymasis, giesmės, aptarnavimas.

Tarnavimo esmė yra pažinti ir mylėti Dievą savo artimo asmenyje. Mokant katekizmo, veikiant kolegijose, poilsio namuose, vaikų darželiuose, našlaičių namuose, lankant šeimas ir ligonius.

Lankymosi metu meldžiasi, remia moraliai ir dvasiškai.

Seneliai, jaunimas, vaikai, šeimos: pagalba psichologinė, dvasinė, medicininė, draugiška.

Vienuolijos struktūra:

  1. Pretendavimas – pažintis su bendrija;
  2. Postulatas – pažintis su bendrija iš vidaus;
  3. Noviciajatas – dvasinis, žmogiškasis formavimas ir augimas. Sesuo pasišvenčia gilioms Dievo žodžio studijoms ir dvasingumui;
  4. Naujokės – profesinis ir ganytojiškas rengimas;
  5. Davę amžinus įžadus – darbas pagal profesiją ganytojiškas darbas.

Kiekviena sesuo paklūsta ir gyvena pagal bendrijos reglamentą, kuris yra konstitucija ir įstatymai.