Vyskupija šiandien

Vilkaviškio vyskupija užima Lietuvos Respublikos teritoriją, esančią kairiajame Nemuno krante ir ribojasi su Kauno ir Vilniaus arkivyskupijomis, Kaišiadorių, Elko (Lenkija) ir Gardino (Baltarusija) vyskupijomis bei Karaliaučiaus (Kaliningrado, Rusija) sritimi. Ji priklauso Kauno metropolijai.

Nuo 2002 m. Vilkaviškio vyskupijos ganytojas yra vyskupas Rimantas Norvila.

Vyskupijos teritorija, apimanti 6280 km2, suskirstyta į septynis dekanatus: Aleksoto, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių ir Vilkaviškio. Juose yra 105 parapijos.

Jėzaus Kristaus pavestoje misijoje padaryti jo mokiniais visų tautų žmones (Mt 28, 19) įvairiais būdais dalyvauja skirtingos Vilkaviškio vyskupijos institucijos, besirūpinančios sielovada, artimo meilės tarnyste, krikščioniškos kultūros skleidimu.

1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, viešai pradėjo darbuotis pašvęstojo gyvenimo institutų nariai, atkurtos prieš karą gyvavusios ir įsteigtos naujos katalikiškos organizacijos.

2018 m. Vilkaviškio vyskupijoje veikė 8 parapijiniai senelių globos namai, 10 Vaiko dienos centrų, 2 labdaros valgyklos.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas misija – liudyti Katalikų Bažnyčios rūpestį ir teikti poreikius atitinkančią pagalbą jos reikalingiems asmenims bei skatinti į ją įsitraukti Vilkaviškio vyskupijos  parapijų bendruomenes ir visus geros valios žmones.

Jaunimo centras remia ir koordinuoja jaunimo veiklą parapijose, skatina jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, rengia seminarus, diskusijas, įvairias popietes, susikaupimo vakarus.

Katechetikos centras koordinuoja tikybos dėstymą, rūpinasi katechetų kvalifikacijos kėlimu, jiems teikia metodinę pagalbą, padeda apsirūpinti vadovėliais ir mokymo priemonėmis, organizuoja pasidalijimą pedagoginio darbo patirtimi, piligrimines keliones mokytojams ir moksleiviams. 2017–2018 mokslo metais tikybos pamokas lankė 67,1% visų vyskupijos mokinių.

Vyskupijoje veikia privati Marijonų gimnazija Marijampolėje, KKC Šv. Cecilijos gimnazija, Alytaus miesto savivaldybės ir Vilkaviškio vyskupijos kurijos įsteigta Šv. Benedikto gimnazija, bei Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija.

Šeimos centras ruošia sužadėtinius Santuokos sakramentui, padeda besimokantį jaunimą rengti šeimai, organizuoja šeimų krikščionišką bei pedagoginį švietimą, konsultuoja įvairiais šeimos gyvenimo klausimais, dalyvauja akcijoje „Už gyvybę“.

Krikščioniškos kultūros centras puoselėja krikščionišką kultūrą ir švietimą. Jam taip pat priklauso tarptautinių laimėjimų pelnęs Česlovo Sasnausko vardo choras bei Vilkaviškio vyskupijos istorijos ir bažnytinio meno muziejus.

Nusistovėjo draugiški bendradarbiavimo santykiai tarp Vilkaviškio vyskupijos ir Elko, Balstogės, Olštyno, Varšuvos Pragos vyskupijų Lenkijoje. Bičiulystės ryšiai su Vokietijos katalikais sieja taip pat ir atskiras vyskupijos bendruomenes: Caritas ir Alvito, Kazlų Rūdos, Marijampolės šv. arkangelo Mykolo, Miroslavo parapijos bendrauja su Oldenburgo krašto; kurija, Skardupių, Sasnavos, Kalvarijos parapijos – su BergišGladbacho; Marijampolės šv. Vincento parapija – su Altenbergo katalikais.