Vyrų pašvęstojo gyvenimo institutai

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų (MIC) kongregacija

Marijampolės vienuolynas
J. Bendoriaus g. 3, LT-68309 Marijampolė
Tel. 8 343 50938
Faks. 8 343 51760
Puslapis internete

Vilkaviškio vyskupijoje darbuojasi tik šios vienos vyrų vienuolijos nariai.

Pats pirmasis marijonų vienuolynas Lietuvoje buvo įkurtas 1750 m., o prie jo besikuriantis miestelis gavo Marijampolės vardą. Marijampolės vienuolynas vienintelis išliko nepanaikintas po 1831 ir 1863 m. sukilimų, tačiau jo veikla buvo taip suvaržyta, kad 1904 m. vienuolynas uždarytas, o 1911 m. mirė paskutinis jo vienuolis.

Marijonų vienuoliją slapta atnaujino kun. Jurgis Matulaitis 1910 m.

1918 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, marijonai daugiausia darbavosi tikinčiųjų švietimo ir katalikiškos spaudos srityje. 1921 m. Marijampolėje įsteigta marijonų gimnazija.

Sovietinės okupacijos metais marijonai buvo išblaškyti, apie 10 narių ištremta į Sibirą, vienuolyno ir gimnazijos pastatai nacionalizuoti. Likę Lietuvoje, marijonai dirbo parapijose ir dalyvavo pogrindinėje veikloje leidžiant „LKB Kroniką“, organizuojant pogrindinę kunigų seminariją, teologines – katechetines studijas seserims vienuolėms ir kt.

Atgavus nepriklausomybę, kunigai marijonai vadovauja Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijai ir Marijonų gimnazijai.