Vyskupas

VYSKUPAS RIMANTAS NORVILA

Vyskupas Rimantas Norvila gimė 1957 12 02 Kauno rajone. 1975 m. baigė Kauno 26-ąją (šiuo metu Simono Daukanto) vidurinę mokyklą.

1986 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigęs 1991 m. vasario 24 d. buvo įšventintas kunigu. 1991 – 1993 m. Kauno arkikatedros, Kauno Šv. Juozapo bei Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijose dirbo vikaro pareigose. 1993 m. paskirtas Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu bei popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Kauno arkivyskupijoje koordinatoriumi. 1995–1997 m. studijavo Popiežiškame šv. Tomo universitete Romoje (Angelicum) ir įgijo dvasingumo teologijos licenciato laipsnį.

Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos herbas. Autorius Rolandas Rimkūnas.

1997 m. paskirtas tituliniu Castro vyskupu ir Kauno arkivyskupo augziliaru. Tų pačių metų birželio 29 dieną Kauno arkikatedroje konsekruotas vyskupu. Būdamas vyskupu augziliaru, 1997–2001 ėjo ir Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas, įsijungė į kelių Lietuvos Vyskupų Konferencijos komisijų veiklą: Pasauliečių apaštalavimo, Kunigų gyvenimo ir tarnystės, Švietimo, o taip pat – į Ekumeninę tarybą.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II vyskupą Rimantą Norvilą paskyrė Vilkaviškio vyskupu. Ingresas į Vilkaviškio katedrą įvyko 2002 m. vasario 10 d.

Nuo 2002 m. iki 2011 m. pirmininkavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo reikalų tarybai. Taip pat nuo 2002 m. iki 2017 metų vadovavo Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija tarybai. Nuo 2002 m. LVK Liturgijos komisijos narys, 2011 – 2014 šios komisijos pirmininkas. Nuo 2005 Briuselyje Europos vyskupų konferencijų komisijoje (COMECE) atstovauja Lietuvos vyskupų konferenciją. 2016 – 2018 m. COMECE viceprezidentas.
Nuo 2018 COMECE Išorės ryšių komisijos pirmininkas.

1999, 2005, 2008, 2014 metais dalyvavo Vyskupų Sinoduose Vatikane.