A†A kun. Antanas Urbanavičius (1947 – 1973 – 2020)

2020 m. gruodžio 18 d. eidamas 74-uosius metus mirė Vilkaviškio vyskupijos kunigas Antanas Urbanavičius.

 

Kun. Antanas Urbanavičius gimė 1947 m. vasario 18 d. Grinkiškių kaime, Alytaus rajone, Riečių parapijoje.

Mokėsi 1954 – 1961 m. Verebiejų septynmetėje mokykloje, 1961 – 1965 m. Alytaus I vidurinėje mokykloje.

1968 – 1973 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1973 m. balandžio 17 d. vyskupo Juozo Matulaičio- Labuko buvo pašventintas kunigu.

Kunigas Antanas darbavosi šiose pareigose:

nuo 1973 m. gegužės 22 d. – Marijampolės parapijos vikaras;

nuo 1976 m. rugsėjo 10 d. – Šiaulių Šv. Jurgio parapijos vikaras;

nuo 1977 m. rugsėjo 2 d. – Šiaulių Šv. ap. Petro ir Povilo parapijos vikaras;

nuo 1982 m. gegužės 25 d. – Plokščių parapijos administratorius;

nuo 1990 m. spalio 22 d. – paskirtas aptarnauti ir Sutkų parapiją;

nuo 1995 m. rugsėjo 23 d. – Plokščių ir Sutkų parapijų klebonas;

nuo 2005 m. birželio 29 d. – paliekamas tik Plokščių parapijos klebonu;

nuo 2017 rugpjūčio 1 d. – paliekamas Plokščių parapijos altarista.

Kunigas Antanas Urbanavičius buvo pareigingas, uolus dvasininkas, kuris Plokščių parapijos žmonėms tarnavo beveik keturias dešimtis metų.

Kunigo Antano Urbanavičiaus kūnas bus laidojamas gruodžio 19 d., šeštadienį, Plokščių Švč. M. Marijos Vardo parapijos bažnyčios šventoriuje po laidotuvių šv. Mišių. Kadangi dėl pandemijos ir karantino nebus galima atvykti į bažnyčią bendrai maldai ir laidotuvių apeigoms, todėl tikintieji kviečiami melstis už velionį jungiantis į šv. Mišių auką nuotoliniu būdu.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilkaviškio vyskupijos kurija