A†A kun. Jonas Malinauskas MIC (1928-1974-2020)

Jonas Malinauskas – gimė 1928 lapkričio 30 d. Felikso Malinausko ir Uršulės Bakšytės-Malinauskienės šeimoje. Kaišiadorių vyskupijoje, Alytaus rajone,
Pivašiūnų parapijoje. Pakrikštytas 1928 metais gruodžio 12 d. Pagrindinę mokyklą baigė Alytaus rajone Pivašiūnuose, vėliau mokėsi Marijampolėje. Dirbo elektros skaitiklių tikrintoju ir vargonavo Šv. Mišiose.

1958 m. rugsėjo 6 d. priimtas į Marijampolės marijonų vienuolyno naujokyną. Pirmieji vienuoliniai įžadai 1959 m. rugsėjo 6 d. Amžinieji įžadai 1965 m. gegužės 13 d. 1968 – 1974 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1974 m. balandžio 9 d. Vyskupo Juozapo Matulaičio-Labuko įšventintas kunigu.

Kun. Jono Malinausko tarnystės vietos:

  • Nuo 1974 m. birželio 19 d. Prienų parapijos vikaras;
  • Nuo 1976 m. lapkričio 10 d. Kalvarijos parapijos vikaras;
  • Nuo 1978 m. liepos 17 d. Šakių parapijos vikaras;
  • Nuo 1980 m. birželio 28 d. Ilguvos parapijos administratorius;
  • Nuo 1986 m. rugsėjo 30 d. iki 1987 m. birželio 2 d. ir Žemosios Panemunės parapijos administratorius;
  • Nuo 1988 m. gegužės 24 d. iki 1990 m. spalio 22 d. ir Sutkų parapijos administratorius;
  • Nuo 1992 m. rugsėjo 8 d. Alksninės bei Akmenynų parapijų klebonas.
  • Nuo 1997 m. rugpjūčio 25 d. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaras, vėliau altarista.

Kun. Jonas Malinauskas pasižymėjo pamaldumu, nuolankumu, paslaugumu. Marijonų vienuolyno kongregacijoje kol sveikata leido atliko visas pamaldumo praktikas, kasdien aukojo Šv. Mišias, budėjo parapijos raštinėje kiekvieną interesantą sutikdamas kaip brolį, nuoširdžiai visus išklausydamas ir gero žodžio nestokodamas. Lankydamas ligonius namuose sakramentų suteikimu sustiprindavo ne tik ligonius, bet ir šalia esančius.

Kun. Jonas pašarvotas Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje, Aušros Vartų koplyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 14 d. (pirmadienį) 12 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje. Po Šv. Mišių (13 val.) kun. Jonas bus laidojamas Marijampolės senosiose kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam Viešpatie

 

Vilkaviškio vyskupijos Kurija ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija