Aliejų šventinimo Mišios Vilkaviškio katedroje

Balandžio 6-oji šiemet – Didysis ketvirtadienis. Vyskupijų katedrose šią dieną buvo švenčiamos Krizmos šv. Mišios. Jų metu buvo palaiminta šventoji Krizma, katechumenų bei ligonių patepimo aliejai, o gausiai šventovėse susirinkę kunigai atnaujino kunigystės šventimų dieną duotus pažadus, dėkojo Dievui už gautą tarnystę. Susirinkę tikintieji šv. Mišiose meldėsi už kunigus, ir vienijosi su savo ganytojais Šventojoje Komunijoje.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje Krizmos Šventųjų Mišių liturgijai vadovavo vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila. Drauge koncelebravo gausus būrys vyskupijoje dirbančių kunigų. Taip pat meldėsi diakonai, seminaristai, parapijų ministrantai, vyskupijos centrų darbuotojai bei Vilakviškio ir kitų parapijų tikintieji.

„Aptariant kunigystės dovaną Bažnyčiai, norisi šia proga linkėti, kad ši tarnystė būtų vertinama ir priimama visų tikinčiųjų, geros valios žmonių visų pirma dėl pačios kunigystės steigėjo Jėzaus Kristaus, mūsų Atpirkėjo. Jis numatė tokią tarnystę, jis pašaukia ir konkrečius asmenis. Tai jo vizija, jo viltis, gal galėtume pasakyti ir jo svajonė. Apie tai mums kalba ir šiandien skaitytas pranašo Izaijo skaitinys, atkartotas Evangelijos ištraukoje: “Viešpaties Dvasia ant manęs,  nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.” (Lk 4,18) Taip pat norisi linkėti, kad ši tarnystė būtų priimama ir dėl nuoširdžių kiekvieno kunigo pastangų ir noro nešti tą Gerąją Naujieną. Net ir tada, kai girdime apie pasaulyje minimas pasitaikiusias skaudžias, nuodėmingas patirtis kunigų gyvenime. Net ir tada Kristaus numatyta kunigystė netampa mažiau svarbi ir mažiau vertinga. Viešpats gerai žinojo, kad visi jo pašauktieji bus netobuli, kad bus ir tokių ,kurie visai atkris, kaip atkrito vienas iš apaštalų – Judas. Bet ir tai žinodamas Jėzus siuntė visus savo mokinius kurti Bažnyčią, skleisti ją visuose šalyse iki pasaulio pakraščių. Mieli visi čia susirinkusieji, nuolat palydėkite savo maldomis mūsų pašventintuosius brolius, kad liktų ištikimi savo pašaukimui. Kartu visi – ir kunigai, ir diakonai, ir visi Kristų tikintieji melskime naujų pašaukimų kunigiškai tarnystei. Jų šiuo metu akivaizdžiai stokojame. Neretai sakoma, jog Viešpats kviečia, tačiau ne visi jam atsiliepia. Tad melskime kviečiamiesiems taip pat ir drąsos, ir pasitikėjimo Viešpačiu.” , – savo pamoksle ragino vyskupijos ganytojas R. Norvila.