Atlaidai Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje

Liepos 7-ąją Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje buvo iškilmingai švenčiami Švč. Mergelės Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės atlaidai. Tai gražiausia vasaros šventė, surenkanti po Lietuvą išsibarsčiusius kraštiečius, kaimyninių parapijų maldininkus, rajono vadovus. Šį sekmadienį atlaidų iškilmėje dalyvavo, meldėsi ir Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, Veisiejų seniūnijos seniūnas Zenonas Sabaliauskas, Gegutės kaimo bendruomenės pirmininkas Edvardas Bartnykas, Šlavantų seniūnaitijos seniūnaitis Aivaras
Pankevičius.

Jau tapo gražia tradicija žirgų kinkytomis karietomis atvežti į atlaidus Šlavantų kaimo gyventojus. Tuo rūpinasi žirgininkas Algirdas Motiejūnas. Šiais metais jis pasikvietė sau į talką Lazdijų žirgininkų klubo vyrus. Buvo abipusis džiaugsmas, graži bendrystė.

Atlaidų iškilmei vadovavo Alytaus dekanato dekanas, Alytaus Angelų Sargų parapijos klebonas kan. Arūnas Užupis. Jis aukojo šv. Mišias už parapijos geradarius, aukotojus ir rėmėjus, visus atlaidų dalyvius. Pamoksle prisiminė kun. Juozą Zdebskį, padėjusį jam rasti tikrąjį, knigystės kelią. Priminė, jog atsakomybė, įsipareigojimas ir nuoširdus tikėjimas, esančios tos krikščioniškos šeimos vertybės, kurios šeimoje turi būti perduodamos iš kartos į kartą. Šiandien to stinga…

Kanauninkas papasakojo apie Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje esantį nuo seno malonėmis garsų Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą. 2006 m. popiežius Benediktas XVI šiam paveikslui suteikė Krikščioniškų šeimų Karalienės titulą. Kaip tik šiandienos ankstų rytą klebonas išlydėjęs Alytaus maldininkus į Žemaičių Kalvarijoje vykstančius atlaidus, o pats atvykęs jų švęsti į Šlavantus. Pasidžiaugė, jog su dėkingumu ir meile pagerbiame Švč. M. Mariją Krikščioniškų šeimų Karalienę. Prisimename Motiną ir Kūdikį kartais drauge su Juozapu nuo seno simbolizuojančią šeimą. Sekmadienio Evangelijoje apie šventąją šeimą pasakojama, kai Jėzus jau yra paaugęs ir tėvai, suradę Jėzų šventykloje, nesuprantantys tų įvykių, bet nešiojantys širdyje, kad suprastų metui atėjus. Motina Marija, mūsų Karalienė, lydėjusi savo sūnų iki pat mirties ant kryžiaus, išgyvenusi visus išbandymus, besąlygiškai juos priėmusi, iš anksto Dievui atiduota širdimi, atsiveria naujai šviesai. Ji patiria slėpiningą gilų iš kryžiaus trykštantį džiaugsmą. Pamokslininkas akcentavęs, jog ši akimirka ryškiausiai nušviečia krikščioniškos šeimos misiją: „būti Dievo iki galo, būti su Dievu, kad ir kokie išbandymai ir išsiskyrimai mus ir mūsų šeimas ištiktų.“ Jis ragino pagerbti Šeimų Karalienę Žemaičių Kalvarijos giesmėje perfrazuotais Jėzaus žodžiais: Tik atsiminkit , ką jums kalbėjau…Būkite drąsūs, nes aš nugalėjau.

Į Visuotinę maldą, sudėję Dievui svarbiausius savo prašymus ir padėkas, įsijungė graži eilė parapijiečių. Nuoširdžiai ir jaudinančiai liejosi žodžiai… Maldoje buvo įpinta ir padėka Viešpačiui už kun. J. Zdebskį bei prašymas – pagreitinti kunigo iškėlimą į altoriaus garbę.

Atlaidų liturgijoje buvo atnašaujami parapijai svarbūs dalykai. Žvakės – dieviškos šviesos, meilės ir kovos su tamsybių kunigaikščiais simbolis. Vaza, padovanota Lazdijų rajono savivaldybės merės Ausmos Miškinienės, kurioje pamerktos gėlės – simbolis dvasinio grožio, santarvės, glaudesnės bendrystės tarp parapijos ir rajono bendruomenės. Veisiejų seniūno Zenono Sabaliausko iniciatyva atnaujinti procesijos žibintai (liktoriai, nešami prie baldakymo). Nauji 8 tautinių rūbų kostiumai procesijų dalyviams, įsigyti už 2 proc. aukas parapijai. Daivos Blaževičienės ir Valiaus Čepanonio UAB „Dzūkų Magyras“kepyklos saldumynai, skirti agapei. Švč. M. Marijos Rožinis –
krikščioniškų šeimų vienovės, padėkos Dievui už Motiną Mariją, pasivedimo jos globai simbolis.

Šv. Mišių pabaigoje, prie išstatyto Švč. Sakramento melstasi Švč. M. Marijos litanija, bendra malda atnaujintas parapijos paaukojimo Marijai aktas. Šventoje tyloje, nuolankiai ir su meile maldininkai kartojo kunigo skaitomus žodžius.

Atlaidų liturgiją užbaigė iškilminga Švč. Sakramento garbinimo procesija aplink bažnyčią. Atlaiduose giedojo parapijos choras, vargonininkas Juozas Miikalauskas Klausykloje išpažinčių klausė Rudaminos parapijos klebonas Alfredas Nėnius.

Pasibaigus atlaidų iškilmei, bažnytėlėje suskambėjo angeliški balsai. Sakralinį koncertą padovanojo kraštietis Bronius Janukonis. Jis atsivežė garsias viešnias, tarptautinių konkursų laureates: Juliją Stupnianek-Kalėdienę, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistę, Lietuvos muzikos akademijos dainavimo katedros docentę, jos absolventę Julija Smolič ir pianistę Nijolę Baranauskaitę, Lietuvos muzikos akademijos dėstytoją. Jų giesmės nuskambėjo kaip padėka Dievui už gražų Dzūkijos kraštą, jo žmones, krikščioniškas šeimas, išsaugotas tradicijas ir nuostabią gamtą.

Po koncerto parapijos klebonas T. Vallian pakvietė maldininkus agapei. Šventoriuje buvo įteikta Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio padėka už ilgametį darbą, skirtą parapijai ir žmonėms, visų gerbiamam  Šlavantų parapijos vargonininkui Juozui Mikalauskui, 57 metus atidavusiam savo didžiajai meilei – vargonams.

Šventoriuje visus linksmino Būdviečio laisvalaikio salės kaimo kapela „Svaja“ (vadovė Zina Barkauskienė). Žmonės vaišinosi, šypsojosi, maloniai bendravo… Džiugu buvo matyti ir laimingą parapijos klebono veidą, po kiekvienos atlaidų apeigų dalies girdėti jo nuoširdžius padėkos žodžius iškilmės dalyviams: atlaidų vedėjui, svečiui kunigui, valdžios atstovams, žirgininkui, parapijos aktyvui, rėmėjams, patarnautojams, choristams, procesijos dalyviams, operos solistėms iš Vilniaus, kapelai ir visiems visiems atlaidų dalyviams už aukas ir bendrą maldą.

 

Alvyra Grėbliūnienė

Nuotraukos Dinetos Babarskienės ir Alvyros Grėbliūnienės