Besirengiant pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos minėjimui

Marijampolės Šv. arkang. Mykolo bazilikoje kasmet liepos mėnesį aštuonerias dienas iškilmingai švenčiamas pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos minėjimas. Ši tradicinė iškilmė sutraukia tikinčiuosius ir piligrimus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Vasario 27 d. Vilkaviškio vyskupijos kurijoje vyko pasitarimas skirtas pasiruošti šiais metais vyksiančiam pal. Jurgio Matulaičio minėjimui. Kasmet vasarą vykstanti šventė jau yra tapusi tvirta tradicija, ugdančia ir gaivinančia pamaldumą į palaimintąjį arkivyskupą Jurgį.

Šiemet liepos 5 – 12 dienomis vyksiančiame minėjime ir jo programoje nutarta ypatingu būdu gręžtis į Dievo Žodį. Popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku Aperuit illis pakvietė ir paragino Bažnyčią kuo geriau susipažinti su Šventuoju Raštu, jį pamilti ir juo gyventi. Todėl šiemet minėjimo programa kvies kuo labiau kreipti širdis į Dievo Žodį.

Posėdyje dalyvavo Vilkaviškio vysk. Rimantas Norvila, kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis, Marijonų vienuolijos vyresnysis Lietuvoje kun. Kęstutis Brilius MIC, Marijampolės Šv. ark. Mykolo parapijos administratorius kun. Stasys Puidokas MIC, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių Seserų Kongregacijos vyresnioji ses. Viktorija Plečkaitytė ir Marijampolės Šv. ark. Mykolo parapijos koordinatorius Vitas Buškevičius.

Viso aštuondienio metu kiekvieną dieną ypatingai bendrystei į Marijampolės baziliką kaip ir kasmet bus kviečiami vis kito Vilkaviškio vyskupijos dekanato kunigai ir tikintieji, šv. Mišių metu giedos šių dekanatų parapijų chorai, klausyklose patarnaus atskirų dekanatų kunigai. Taip pat kviečiami gausiai dalyvauti piligrimai iš kitų Lietuvos vyskupijų, užsienio šalių.

Kasdien bus skelbiama katechezė, tikintieji dalyvaus šv. Mišiose, melsis prie palaimintojo J. Matulaičio relikvijų. Taip pat visi piligrimai bus kviečiami į bendrą agapę, apžiūrėti ekspoziciją pal. Jurgio Matulaičio muziejuje prie bazilikos, ar aplankyti koplyčią palaimintojo arkivyskupo tėviškėje Lūginėje.

Tam, kad minėjimas sklandžiai vyktų, pasitarime aptarti sielovadiniai, lituriginiai bei organizaciniai klausimai. Taip pat šiemet atsižvelgiant į pagrindinę šios iškilmės tematiką yra šiek tiek pakoreguota programa, teminis oktavos dienų išsidėstymas. Šventinės minėjimo savaitės šeštadienis bus ypatingai paskirtas eucharistiniam pamaldumui. Pagrindinė šiemetinės iškilmės diena bus liepos 12 d.

Detalesnė programa bus paskelbta po šv. Velykų.

Plačiau apie pal. Jurgį Matulaitį.