Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

KONTAKTAI

Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos bažnyčia
Kovo 11-osios g. 4, 67422 Šeštokai Lazdijų rajono sav.

Klebonija
Dzūkų 4 Šeštokai,  67422 Lazdijų rajono sav.
Mob. +370 695 25310 (klebonas kun. V. Smulskis)
El. p.  sestokai@sestokuparapija.eu
sestokuparapija.eu

Parapijos namai
Kovo 11-osios g. 4a 67422 Šeštokai, Lazdijų rajono sav.

 


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 12 val.
  • Šiokiadieniais – 17 val.
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija

Gegužinės pamaldos –

Birželinės pamaldos –

Rožinio malda –

ATLAIDAI

Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos – birželio 27 d.
Švč. M. Marijos Angelų Karalienės – rugpjūčio 2 d.


 

PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Delnica, Delnickai, Išlandžiai, Išlandžiai, Jukneliškė, Kirsnelė, Strazdai, Šeštokai, Šeštokai mstl. ir Tautrimai.

Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija ribojasi su:
Krosnos, Liudvinavo, Mindaugų, ir Rudaminos parapijomis.

 


BENDRUOMENĖ

-Parapijos choras


Rekvizitai

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191292031
Paramos gavėjo pavadinimas: Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija
Buveinės adresas: Dzūkų 4,  Šeštokai Lazdijų sav. LT-67422.
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT824010042200020986

APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Šeštokų miestelis yra 15 km nuo Lazdijų, prie Marijampolės – Alytaus geležinkelio atšakos į Suvalkus.
Miestelis priklauso Lazdijų rajonui, Šeštokų seniūnijai.
Pirmojo pasaulinio karo metu Šeštokų dvaras sudegė. Po karo dvarininkaitės seserys Beldauskaitės dalį žemės išdalijo sklypais ir pardavinėjo miesteliui įsikurti. Jam sparčiai augant, buvo susirūpinta ir parapijos steigimu. Minėtosios žemės savininkės bažnyčios reikalams paaukojo 8 margus žemės ir klebonijai užrašė vieną ne naują, tačiau gyvenimui tinkamą namą su ūkiniais pastatais.1921m. gegužės 3 d. Seinų vyskupas Antanas Karosas pasirašė Šeštokų parapijos įkūrimo dokumentą (Nr. 300) ir kitu raštu (Nr. 301)  kun. Kajetoną Zdančių paskyrė klebonu. Iš Rudaminos parapijos Šeštokams atiteko Šeštokai (Šeštakavas), Šeštokiškės sodyba, Naujos Kirsnos kaimas, Liepinės kaimas, Jukneliškės kaimas ir dvaras, Kirsnelės kaimas ir dvaras bei Delnicos kaimas ir dvaras. Iš Krosnos parapijos – Išlandžių, Delnickų, Patrakinės ir Strazdų kaimai.
Kol dar nebuvo bažnyčios, pamaldos laikinai buvo laikomos viename Šeštokų geležinkelio name. Kiek vėliau, prie klebonijos pastačius kluoną, pamaldos kurį laiką buvo laikomos ten.

1922m. birželio 15d. buvo pašventintas kertinis akmuo. Pagal inžinieriaus I. Vitembergo projektą pradėta naujos bažnyčios statyba.

1924m. spalio 12d. kan. J. Laukaitis bažnyčią pašventino Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos titulu.

Pirmasis šios bažnyčios klebonas buvo kun. Kajatonas Zdančius. Po jo klebonavęs kun. Bronislovas Vaišnora baigė bažnyčios vidaus puošimą.

Parapijoje darbavosi šie kunigai: B. Vaišnoras, J. Inkrata, J. Vagneris, J. Bobinas, A.Šukevičius, K. Bekasovas ir K. Stankevičius. Šiuo metu nuo 2009 08 02 klebonauja kun. Eugenijus Naujalis.

Parapijos klebonas kun. K. Bekasovas pasirūpino kun. Juozo Inkrato (1894-1973) pagerbimu Holokausko aukų dieną, nes kun. Juozas Inkrata išgelbėjo dvi žydaites. Jau po kun. Juozo Inkrato mirties Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo jį Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi už žydaičių Bertos ir Gutos Haufmanaičių išgelbėjimą. Lazdijų rajono meras Jonas Matulevičius pasirašė savivaldybės tarybos sprendimą pakeisti Šeštokų miestelio Dzūkų gatvės, esančios tarp Alyvų ir Gėlių gatvių, pavadinimą ir nuo 2001m. birželio 6d. ją imta vadinti J. Inkrato gatve.

Iš Šeštokų parapijos kilęs kun. Antanas Milukas – dvasingumo ir lietuvybės puoselėtojas. 2000m. birželio 11d. Sekminių iškilmėje minint įžymaus knygų leidėjo, laikraščių ir žurnalų vyriausiojo redaktoriaus, JAV lietuvių Romos katalikų suvienijimo Tarybos pirmininko, vienuolijų steigėjo ir įkūrėjo, „Motinėlės” stipendijos iniciatoriaus kun. Antano Miluko 129-ąsias metines, Šeštokiečių klubas padovanojo bažnyčiai skulptoriaus prof. Leono Žuklio sukurtą bareljefą.

Žymiausi Šeštokų parapijos vargonininkai buvo Juozas Bekampis, visą gyvenimą pašventęs bažnyčiai, ir 22 metus vargonininkavęs Audrius Kričena. Šiuo metu visos Šeštokų parapijos mylima vargonininkė Karolina Gurevičiūtė

Šeštokų bažnyčios pastatas yra klasikinio stiliaus, graikiško kryžiaus formos, medinis, su dviem dideliais bokštais ir vienu nedideliu bokšteliu, dvejomis šoninėmis koplyčiomis. Bažnyčios teritorija aptverta medine tvora. Pastato prieangyje įrengtos spalvotu stiklu puoštos durys. Ant sienų pakabinti Kristaus kančios paveikslai. Priekyje – centrinis altorius, šonuose du mažesni altoriai, dvi klausyklos, vargonai ir sakykla. Altorius puošia Švč. Mergelės Marijos, Šv. Jurgio, Jėzaus Kristaus skulptūros.