Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija

KONTAKTAI

Sangrūdos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
Bažnyčios g. 5, Sangrūda, 69265 Kalvarijos sav.

Raštinė, parapijos namai ir klebonija
Mokyklos g. 24, Sangrūda, 69265 Kalvarijos sav.
Tel. +370 343 64235

Mob. +370 610 08782 (klebonas kun. kun. Gintautas Černauskas)


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 10 val.
  • Antradieniais, penktadieniais – 18 val.
  • Trečiadieniais, ketvirtadieniais – 9 val.
  • Šeštadieniais – 10 val.

Išpažintys klausomos 20–30 min. prieš šv. Mišias.

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesių penktadieniais po 9 val. šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais ir šeštadieniais 9 val., šiokiadieniais 8.30 val.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais ir šeštadieniais 9 val., šiokiadieniais 8.30 val.

ATLAIDAI

Šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės – spalio 1 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Naujieji Alksnėnai, Senieji Alksnėnai, Gazdai, Gunkliškiai, Mergutrakis, Naujoji Radiškė, Naujoji Valia, Navininkai, Pasiekos, Rūdninkai, Sangrūda, Svidiškiai, Trikampiai, Trumpaliai, Vaiponiškė, Zovoda ir Žagariškė.

Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija ribojasi su Būdviečio, Kalvarijos ir Liubavo parapijomis.


REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija
Juridinio asmens kodas 191294573
Adresas Bažnyčios g. 5, Sangrūda, 69265 Kalvarijos sav.
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT96 7044 0600 0206 1075


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia stovi Sangrūdos kaime, 10 km į pietus nuo Kalvarijos, 4 km į šiaurės rytus nuo Lenkijos sienos. Yra dvi bažnyčios, stovinčios šalia viena kitos – senoji medinė ir naujoji.

Istorija

Parapija atsirado tada, kai Lietuvos-Lenkijos demarkacinė linija Punsko valsčių padalijo į dvi dalis. 1924 m. parceliuojant Sangrūdos dvarą jo centras su 8 ha sodu ir trobesiais atiduoti naujai kuriamai parapijai, paskirta 1 ha žemės kapinėms. 1924 m. įkurta parapija. Dvaro klėtyje įrengta laikina bažnyčia. 1925 m. nupirktas akmeninis dvaro klojimas ir ant jo pamatų pastatyta medinė dvibokštė bažnyčia. Įrengta klebonija ir ūkiniai pastatai. Darbams vadovavo klebonas Saliamonas Kaunas, vėliau – klebonas Kazimieras Tumosa (įrengė 3 altorius, nupirko liturginių reikmenų, rūbų).

1929 m. bažnyčia pašventinta. 1930 m. pastatyta klebonija. Bažnyčia 1971 m. sudegė. Iš buvusios klebonijos (ji 3 m pailginta ir perstatyta) kunigas Kazimieras Skučas 1973 m. surentė naują bažnyčią. 1999 m. pastatyta nauja modernių formų bažnyčia (architektai D. Čeponis, A. Boruta), kurios statybų iniciatorius buvo kunigas Robertas Brūzga, lėšas ir medžiagas statyboms suaukojo kaimo bendruomenė.

 

Parceliuojant Sangrūdos dvarą, jo centras su sodu ir trobesiais (8 ha žemės) pavestas naujai besikuriančiai parapijai. 1925 m. buvo nupirktas akmeninis dvaro klojimas, o ant jo likusių sutrumpintų akmeninių pamatų pastatyta medinė bažnyčia. Ant fasado uždėti du žemi mediniai bokštai su aukštais piramidiniais stogais ir ornamentuotais kryžiais, pagamintais XIX amžiuje su rutulinėmis bazėmis. Bokštuose buvo keturi langai varpams skardenti. Virš pagrindinių durų platus langas ir lėkštas trikampis frontonas sulig stogo galu. Visa bažnyčia monotoniškai apkalta gulsčiomis lentomis, stogai skardiniai.

Bažnyčią statė vietiniai žmonės, kuriems vadovavo senas meistras Baltramiejus Mikulskis. Pagerbiant meistrą Sangrūdos parapijoje pradėta švęsti šv. Baltramiejaus atlaidai. Taip pat įruošta klebonija ir ūkiniai trobesiai. Šiuos darbus vykdydamas Sangrūdos klebonas kun. Saliamonas Kaunas paėmė 13.000 litų paskolą. Jo įpėdinis kun. Kazimieras Tumosa skolas išmokėjo, įtaisė tris altorius, reikalingą inventorių, liturginius rūbus ir kt.

1929 m. bažnyčia pašventinta. 1940 m. Sangrūdoje tebuvo 40 gyventojų. Tais metais parapija turėjo 1748 katalikus ir priklausė Kalvarijos dekanatui.

1971 m. kovo 26 d. bažnyčia sudegė. Velykų švenčių šv. Mišios buvo atlaikytos prie klebonijos kampo. Netrukus į Sangrūdą atsiunčiamas 6 metus vikaravęs jaunas kunigas Kazimieras Skučas (gim. 1934 m., kunigu įšventintas 1965 m.).

Kadangi negavo leidimo statyti naują bažnyčią, buvo išsiderėta, kad iš buvusios klebonijos pastato (špitolės), stovėjusios prie pat senosios bažnyčios šventoriaus, būtų įruošta maldos namai. Karkasinis klebonijos pastatas buvo 3 metrais pailgintas, padidinti langai, perstatytas. Vėliau paslapčia pristatytas bokštas su varpu ir šviesiais langais virš frontono durų. Priešingoje stogo dalyje įruoštas pakilimas, virš kurio nedidelis bokštelis. Naujasis pastatas įgavo jaukios bažnytėlės pavidalą. Jis yra 18 m ilgio ir 8 m pločio, talpina iki 250 žmonių. Kiek vėliau klebonavęs kun. Jonas Alesius iš pagrindų atnaujino bažnytėlės vidaus apdailą, nupirko gintarinius kryžius, naujus sietynus.

1975 m. spalio 5 d. Sangrūdos parapija minėjo 50 metų parapijos jubiliejų. Ta proga šventoriuje buvo pastatytas akmeninis paminklas. Sudegusios bažnyčios pamatų vietoje įruošta kryžiaus pavidalo gėlių lysvė, pastatyti trys kryžiai (išlikę po gaisro).

Kad ir kaip sovietinė valdžia stengėsi slopinti tikėjimą, parapijos dvasios palaužti nepavyko. Tokia mažytė parapija išaugino net 7 kunigus (2 iš jų vyresnės kartos): Petras Sitka, Juozas Barkauskas, Juozas Kaknevičius, Deimantas Brogys, Vitas Kaknevičius, Alvydas Dvareckas, Vytautas Kajokas.

Atgimimo metai

1995 m. Sangrūdos parapijos klebono R. Brūzgos iniciatyva pradėta statyti nauja bažnyčia. Bažnyčią projektavo architektai iš Vilniaus D. Čeponis ir A. Boruta. Statyba vyko „apglėbiant“ senosios sudegusios medinės bažnyčios pamatus. Šiuolaikiško stiliaus statinys gražiai įsikomponavo bažnytkaimio aplinkoje ryškiai pagyvindamas nuotaiką.

Senoji bažnyčia toliau tarnauja parapijiečiams kaip šarvojimo salė. Bažnyčios statyba kainavo apie 2 mln. litų. Lėšas aukojo šalpos organizacija „Renovabis“ iš Vokietijos, Amerikos lietuvis Algirdas Markevičius, Marijampolės rajono savivaldybė, parapijiečiai.

Bažnyčia konsekruota 1999 m. birželio 6 d. Jo ekscelencija vyskupas J. Žemaitis, įvertinęs Sangrūdos klebono Roberto Brūzgos veiklą, savo dekretu jam suteikė Vilkaviškio vyskupijos kapitulos garbės kanauninko titulą. 2000 m. Sangrūdos parapijoje priskaičiuojama 1132 parapijiečiai. Naujoji šventovė tapo ne tik maldos namais, bet ir kultūros židiniu.

Architektūra

Bažnyčia stačiakampio plano (18 × 8 m), vienabokštė, su bokšteliu, apside. Vidus 3 navų, atskirtų stulpais. Šventoriaus tvora medinių statinių. Jame 1975 m. bažnyčios 50 m. jubiliejaus proga pastatytas akmeninis paminklas su metaliniu ažūriniu kryžiumi.