Skardupių Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Skardupių Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
Bažnyčios g. 46, Skardupiai, 69330 Marijampolės sav.

Raštinė ir klebonija
Antano Yliaus g. 39, Skardupiai, 69330 Marijampolės sav.

 


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 11 val. (atlaidų metu 14 val.)
  • Šiokiadieniais – pagal susitarimą
  • Šeštadieniais – pagal susitarimą

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais prieš šv. Mišias

Birželinės pamaldos – sekmadieniais prieš šv. Mišias

Rožinio malda – prieš šv. Mišias; šiokiadieniais pagal susitarimą

ATLAIDAI

Šv. Juozapo – kovo 19 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos – gegužės 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Gulbiniškiai, Pacentai, Siberija, Skardupiai, Svetlica, Širvydai, Valavičiai ir Vidgiriai.

Skardupių Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija ribojasi su Alksninės, Kalvarijos, Keturvalakių, Liudvinavo ir Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Gyvojo Rožinio grupelė
  • Caritas

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Skardupių Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija
Juridinio asmens kodas 191294769
Adresas Bažnyčios g. 46, Skardupiai, 69330 Marijampolės sav.
Bankas AB Šiaulių bankas
A. s. LT06 7181 8000 0170 0885


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

1936 m. kun. Pijus Andziulis, Marijampolės marijonų namų vyresnysis, buvo iškviestas pas ligonį į Skardupių kaimą. Prasti keliai pagimdė mintį pasiūlyti šioje vietoje statyti bažnyčią ir įkurti parapiją. 1937 rugsėjo 6 d. architektas Romanas Steikūnas sukūrė Skardupių bažnyčios su varpine projektą (varpinė dar nepastatyta). Tuomet, Skardupių kaimo jaunimas, sužinojęs apie būsimos bažnyčios statybą, parengė vaidinimą „Kuprotas oželis“ ir, sukvietę daugybę žmonių, suvaidino Leonų sodybos klėtyje. Surinkti pinigai buvo paskirti būsimos bažnyčios pamatams.

Reikalingus statyboms žemės sklypus padovanojo ūkininkai Žaldaris, Penčyla ir Gudelevičius. Žvyro ir akmenų – Juodzevičius. Tais pačiais metais kun. marijono Antano Kazlausko rūpesčiu buvo išlieti bažnyčios pamatai. Sovietų valdžiai uždarius Marijampolės marijonų vienuolyną, ten gyvenę vienuoliai turėjo kraustytis kitur. Taip Skardupiuose pasirodė kun. Viktoras Šauklys, pirmasis klebonas, ir kun. Antanas Ylius, tikrasis bažnyčios statytojas, tapęs Skardupių klebonu po trijų mėnesių. Taigi 1940 m. kun. A. Yliaus ir parapijiečių pastangomis buvo išmūrytos sienos, o 1941 m. pavasarį uždengtas stogas. Prie visų darbų daug sumanumo ir energijos pridėjo vienuolis brolis Nikodemas Žemaitis. Parapija buvo suformuota iš Marijampolės, Liudvinavo, Kalvarijos ir Keturvalakių parapijų kaimų: Skardupių, Svetlicos, Gulbiniškių, Pacentų, Širvydų, Valavičių, Siberijos ir Vidgirių. 1941 birželio 1 d., Sekminių iškilmių metu, Skardupių bažnyčią pašventino vyskupas Antanas Karosas.

Skardupių bažnyčios altorius išskirtinis. Atgavus sostinę, kun. A. Ylius specialiai buvo nuvykęs į Vilnių ir įkopė į Trijų kryžių kalną, mat jam kilo mintis, kad, Skardupių bažnyčioje, dalyvaujant Atpirkėjo Jėzaus Kristaus aukoje, altoriaus reginys, subtiliai persipynus religiniams ir patriotiniams simboliams, nuolat stiprintų tikinčiųjų dėkingumą Kūrėjui, Tėvynės laisvės ir meilės troškimą, bei primintų pareigą melsti Dievą už Tėvynę ir jos vadovus.

Tai vienintelė Lietuvoje bažnyčia pastatyta ir pašventinta pirmojo sovietų antplūdžio į Lietuvą metu.

Vokiečių okupacijos, Antrojo Pasaulinio karo metais buvo dar pastatyta mūrinė klebonija-naujokynas, ūkinis pastatas su po juo įrengtu bunkeriu (1995 m. nugriautas) ir parapijos namai su sale.

1945 birželio 17 d. kun. Antanas Ylius ir pas jį besislapstantis Jonas Pileckis įsteigė 1-ąjį Algimanto partizanų skyrių. 1945 liepos 19 d. įsteigtas Tauro apygardos štabas, kurio vienas tikslų – nutraukti savavališkus žudymus, kad partizanai nesuvedinėtų asmeninių sąskaitų, nekeršytų. 1945 rugpjūčio 15 d. – oficiali Tauro apygardos įsteigimo data. 1945 rugsėjo 16 d. Skardupių klebonijoje-naujokyne įvyko Lietuvos išsilaisvinimo komiteto (LIK) steigiamasis posėdis. 1945 spalio 22 kun. A. Ylius suimtas, nuteistas 10 m. lagerio ir 5 m. tremties. Kalėjo Kargopolage, Archangelsko sr., Karagandoje ir Vorkutlage, Komijoje. Į Lietuvą grįžo 1956 m., kunigavo Leščiuose, Raseinių r., Šiupyliuose, Šiaulių r., Šiauliuose. Atėmus teisę kunigauti, penkerius metus dirbo miške. Mirė 1994 m. liepos 8 d. Šiauliuose. Palaidotas Marijampolės vienuolių marijonų kapinėse. Po mirties buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu.

1946 m. į buvusios klebonijos-naujokyno pastatus iš greta esančios Gudelevičiaus sodybos buvo perkelta ir čia, iki 1990 m., veikė Skardupių aštuonmetė mokykla (dabar pastatas stovi suniokotas, gerai, kad 2012 m. pavyko uždengti naują stogą ir sustabdyti pastato naikinimą).

Skardupių bažnyčia 1949 kovo 30 d., likus trim savaitėm iki Velykų, buvo uždaryta ir paversta kolūkio „Pirmyn“ grūdų sandėliu. Parapijiečių, ypač tuometinio bažnyčios komiteto, didelių pastangų dėka, vėl atidaryta 1950 gruodžio 22, paskyrus Liudvinavo kleboną kun. Konstantiną Juozą Matulaitį ją aptarnauti vieną kartą per mėnesį. 1954 gruodžio 25 d. Skardupių klebonu paskirtas kun. Vincas Gelgota. Ilgiausiai (beveik 21 metus) parapijoje išbuvęs klebonas. Jo klebonavimo metu, nežinia kodėl, buvo pakeistas bažnyčios ir parapijos titulas (pradžioje buvo Šv. Juozapo). Jam klebonaujant buvo pastatyta medinė klebonija (dabar apleista), kluonas ir rūsys. 1981 m., klebonaujant kun. Boleslovui Čegelskui, buvo iškilmingai paminėta 40 metų bažnyčios pašventinimo sukaktis. 1997 m., klebonaujant kun. Arvydui Liepai, vyskupas Juozas Žemaitis teikė Sutvirtinimo Sakramentą. Nuo 1998 rugpjūčio 20 d., atsisakius marijonams, Skardupių parapija perėjo vyskupijos globon. Nuo 1994 gruodžio 15 d. parapija 16 metų neturėjo reziduojančio klebono. Dabartinis klebonas kun. dr. Petras Algirdas Kanapka 2010 m. spalio mėn., po atlikto patalpų remonto, apsigyveno parapijos namuose, iki tol aptarnavęs parapiją iš Marijampolės, kasdien aukodavęs šv. Mišias Skardupių bažnyčioje.

Be jau minėtų ganytojų, Skardupių parapijoje vienas ar kitas pareigas turėjo šie kunigai: Konstantinas Velioniškis, Vaclovas Aliulis, Pranciškus Adomaitis, Klemensas Kačergius, Juozas Kupstaitis, Jonas Rusinas, Algirdas Petras Andrišiūnas, Juozas Gražulis, Zenonas Stepanauskas, Petras Orlickas, Antanas Diškevičius, Juozas Fakėjavas, Gintaras Urbštas, Juozas Barkauskas, Raimundas Žukauskas.

Pradėjus 2008 m. tiesti apie bažnyčią drenažą, didžiausias pagalbininkas buvo 82-ejų metų amžiaus Vidgirių kaimo gyventojas Albinas Kučinskas, buvęs Skardupių parapijos bažnyčios komiteto pirmininkas, išliejęs Marijos ir Kristaus Širdies statulas, kartu su broliais rūpinęsis bažnyčia, parašęs eilėraštį skirtą Skardupių bažnyčiai, kuris įamžintas sieninėje atminimo lentoje.

2009 m. kun. Antanas Ylius, kun. Vincas Gelgota, ilgametė bažnyčios tvarkytoja Marija Vasilauskaitė ir Albinas Kučinskas buvo paskelbti Skardupių parapijos garbės parapijiečiais.

Milda ir Alvydas Knyzeliai 2008 m. padovanojo Rūpintojėlio skulptūrą (aut. Eduardas Titas), kuri pastatyta kun. V. Gelgotos mirimo vietoje visų parapijos rūpintojėlių atminimui. 2010 m. šventoriuje pastatyta Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos skulptūra (aut. Jonas Černevičius). 2011 m. gegužės mėn. atnaujintas pagrindinis bažnyčios altorius ir sudėtos naujos lubos. 2011 birželio 5 d. Skardupių parapija šventė 70 metų bažnyčios pašventinimo sukaktį. Ta proga Vyskupas Rimantas Norvila pašventino bažnyčios statybos atminimo paminklą su kalvių kalvio Vytauto Jaručio kryžiumi ir pasodino ąžuoliuką; kun. Vaclovas Aliulis MIC pašventino atminimo lentą bažnyčios sienoje; kun. Zenonas Stepanauskas pašventino Visų šventųjų parko kertinį akmenį su to paties autoriaus kryžiumi; kun. Arvydas Liepa pašventino stogelį (aut. Romualdas Balvočius, 2011 m.) virš Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos skulptūros. 2011 m. rudenį kun. Kazimieras Ambrasas SJ pašventino ant altoriaus stovinčią parapijos jaunimo surinktomis lėšomis 2011 m. pagamintą Šv. Kazimiero medinę skulptūrą (aut. Pranas Dužinskas). 2012 m. šalia parapijos namų atidengtas pirmasis naujai įkurto Visų Šventųjų parko paminklas palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui. Jį pašventino nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi. 2013 m. šventoriuje pastatyta Šv. Juozapo su purpleliais skulptūra (aut. Jonas Černevičius), kurią numatyta pašventi 2014 m. atlaidų metu.

Informaciją parengė kun. P. A. Kanapka