Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapija

KONTAKTAI

Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
J. Basanavičiaus g. 42, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.

Klebonija
Darvino g. 8, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.
Tel. 8 671 88649 (klebonas kun. J. Cikana)
kybartu.parapija@gmail.com

Facebook paskyra

Parapijos namai
J. Basanavičiaus g. 44, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

 • Sekmadieniais – 10, 12 ir 18 val. (žiemos laiku), 10, 12 ir 19 val. (vasaros laiku)
 • Šiokiadieniais – 18 val. (žiemos laiku), 19 val. (vasaros laiku)
 • Ketvirtadieniais – 10 val. ir Švč. Sakramento adoracija iki vakarinių šv. Mišių 18 val. (žiemos laiku) 19 val. (vasaros laiku)
 • Šeštadieniais – 10 ir 18 val. (žiemos laiku) 19 val. (vasaros laiku)

Išpažintys klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias ir šv. Mišių metu bažnyčioje

Švč. Sakramento adoracija – ketvirtadieniais 10.30 – 17.40 val. bažnyčioje

Gegužinės pamaldos – kiekvieną dieną 18.30 val., sekmadienį – 11.30 val.

Birželinės pamaldos – kiekvieną dieną 18.30 val., sekmadienį – 11.30 val.

Rožinio malda – kiekvieną dieną 17.30 val., sekmadienį – 11.30 val.

ATLAIDAI

Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) – pirmą sekmadienį po Devintinių.
Šv. Teresėlės – spalio artimiausią sekmadienį prieš arba po spalio 1 d.


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Bajorai, Daugėlaičiai, Griebčiai, Gudkaimis, Kybartai, Kybeikiai, Kurmiškiai, Peleptrūnai, Prapuoleniai, Sakalupis, Slibinai, Stanaičiai, Stulgeliai, Šikšniai, Varpučiai, Vilkupiai ir Žagrėnai.

Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapija ribojasi su:
Kudirkos Naumiesčio, Virbalio ir Žaliosios parapijomis.


BENDRUOMENĖ

 • Caritas
 • Šeimų maldos grupė
 • Motinos maldoje grupė
 • Anoniminių alkoholikų grupė
 • Savitarpio pagalbos sergantiems depresija grupė
 • Skautai
 • Darbo su jaunimu grupė
 • Kiekvienais metais nuo spalio mėn. vyksta Alfa kursas

Rekvizitai

Pavadinimas Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapija
Juridinio asmens kodas 191298447
Adresas J. Basanavičiaus g. 42, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.
Bankas Swedbank
A. s. LT727300010100742281


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

1914 m. kun. Vincentas Vizgirda parengė Kybartų lietuvių bendruomenės prašymą Seinų vyskupui Antanui Karosui steigti Kybartų parapiją.

1919 m. vasario l d. kun. Stanislovas Čepulis paskirtas naujos kuriamos Kybartų parapijos pirmuoju klebonu. Vikarai buvo kun. Juozas Karaška, kun. Pijus Ruseckas. 1920 m. pradžioje susikūrė Kybartų katalikų parapijos steigimo komitetas, kurio tikslas buvo sukurti naujai kuriamos parapijos materialinę bazę. 1922 m. iš Lietuvos geležinkelių valdybai priklausančios aikštės įsigytas žemės sklypas, kuriame buvo pradėti bažnyčios projektavimo darbai. Projektą rengė garsus to meto architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. 1923 m. susikūrė Kybartų parapijos bažnyčios statymo komitetas. Jo nariai: kun. Stanislovas Čepulis – Kybartų parapijos klebonas, Česlovas Jeronimas Budrevičius – Kybartų miesto burmistras, Jonas Kuraitis – Lietuvos banko Kybartų skyriaus valdytojas, Jonas Orantas – Kybartų kaimo ūkininkas, Juozas Prapuolenis – Daugėlaičių kaimo ūkininkas.

Buvo projektuojamas sudėtingos konfigūracijos bažnyčios planas, numatyta įrengti šešis modernių formų altorius, tačiau iki galo buvo suprojektuoti tik Didysis ir Šv. Teresėlės koplyčios altoriai. Bažnyčios išorė – modernizuotų neoromantinių formų, atskirai stovi varpinės bokštas, arka sujungta su bažnyčia, primenantis Italijos kampanilę. 1923 m. pavasarį pradėti kasti bažnyčios pamatų grioviai.

l928 m. vasarą baigti bažnyčios mūrijimo ir tinkavimo darbai, uždengtas raudonų čerpių stogas. Statybos darbų pradžiai dalį lėšų suaukojo kuriamos parapijos parapijiečiai ir užsienyje gyvenantys lietuviai. Kadangi trūko lėšų, bažnyčiai pastatyti ir iki galo įrengti prireikė daugiau kaip 15 metų. 1928 m. spalio l d. iškilminga procesija įžengė į pastatytą, bet iki galo dar neįrengtą bažnyčią, kuri buvo pašventinta ir gavo Eucharistinio Išganytojo titulą. 1929 m. pradėtas kurti Didysis altorius. Tai atlikti patikėta jaunam skulptoriui Broniui Pundziui.

XX a. ketvirtąjį dešimtmetį pamažu vyko bažnyčios įrengimo ir šventoriaus aptvėrimo darbai. Statinys įgavo modernios bažnyčios išvaizdą. 1940 m., okupacinės valdžios valdymo metais, į Kybartų bažnyčią dirbti pastoracinio darbo atvyko kun. Justinas Dabrila. Jį greitai pamilo moksleiviai ir jaunimas, bet kunigas buvo apkaltintas antitarybine veikla ir iš Kybartų turėjo pasitraukti. Pastoraciniame darbe klebonui taip pat talkino kunigai Pijus Karalius, Juozas Jakštys, Jurgis Gurinskas, Vladas Vaclovas Karalevičius. 1941 m. mirus pirmajam Kybartų parapijos klebonui

Stanislovui Čepuliui, antruoju parapijos klebonu buvo paskirtas kun. Antanas Steponaitis. 1944 m. tamsią spalio pradžios naktį Kybartų baž-

nyčia besitraukiančios vokiečių armijos buvo subombarduota. Kybartus užėmus raudonarmiečiams, bažnyčia buvo galutinai išniekinta: sukūrentos po bombardavimo įlūžusios medinės lubos, grindys, durys, o Antrojo pasaulinio karo pabaigoje buvo pagrobtas ir bažnyčios bokšte kabėjęs varpas. 1945 m. pavasarį trečiuoju Kybartų katalikų parapijos klebonu buvo paskirtas kun. Vincentas Padolskis. Jis visomis išgalėmis stengėsi kiek įmanoma sutvarkyti per karą išniekintą bažnyčią, kad parapijiečiai galėtų rinktis švęsti

Eucharistijos. 1960 m. ketvirtuoju Kybartų katalikų parapijos klebonu paskirtas kun. Aloyzas Šlapkauskas.

1964 m. penktuoju klebonu tapo kun. Pranciškus Matulaitis. Vikarai buvo kun. Vaclovas Stakėnas, kun. Gvidonas Dovydaitis.

1975 m. Kybartuose pradėjo klebonauti šeštasis parapijos klebonas kun. Sigitas Tamkevičius – vienas veikliausių Vilkaviškio vyskupijos kunigų. Jo iniciatyva buvo pradėtas spausdinti ir platinti pogrindinis leidinys „LKB kronika“, kuris bebaimių kunigų, vienuolių ir patriotiškai nusiteikusių pasauliečių slapta buvo platinamas tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Kunigai pagalbininkai – Virgilijus Jaugelis, Jonas Kastytis Matulionis. Suėmus kun. Sigitą Tamkevičių, Kybartuose klebono pareigoms buvo paskirtas kun. Gintautas Steponaitis. 1985 m. klebono pareigas pradėjo eiti aštuntasis Kybartų parapijos klebonas Alfonsas Sadauskas.

1989 m. devintuoju parapijos klebonu buvo paskirtas kun. Vaclovas Stakėnas, kuris vis dar nuoširdžiai tarnauja Kybartų parapijai. Vikarai buvo kun. Ričardas Kmitas, kun. Kęstutis Sprangauskas.

2002 m. kun. Vaclovas Stakėnas tapo parapijos altarista. Dešimtuoju parapijos klebonu buvo paskirtas kun. Vytautas Sakavičius. Vikaro pareigas ėjo kun. Vilius Sikorskas.

Iš Kybartų parapijos yra kilę kunigai Antanas Mickevičius, Rimantas Baltrušaitis, Arvydas Jakušovas.

2010 m. vienuoliktuoju Kybartų parapijos klebonu paskirtas kun. Vaidotas Labašauskas.