Pilviškių Švč. Trejybės parapija

KONTAKTAI

Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
Vasario 16-osios g. 24, Pilviškiai, 70485 Vilkaviškio r.

Raštinė ir klebonija
Vasario 16-osios g. 26, Pilviškiai, 70485 Vilkaviškio r.

Tel. 8 612 50316 (klebonas kun. G. Bulevičius)

El.paštas: bgediminas57@gmail.com

Parapijos facebook profilis

Koplyčia
Bagotosios g. 4a, Antanavas


PAMALDOS IR ATLAIDAI

ŠV. MIŠIOS:

  • Sekmadieniais – 9, 12 val. (Antanavo koplyčioje – 10.30 val.)
  • Šiokiadieniais – 8 val.
  • Šeštadieniais – Pagal susitarimą. Jei neužsakyta – 8 val.

Išpažintys klausomos prieš šv. Mišias

Švč. Sakramento adoracija – 12-kos valandų Švč. Sakramento adoracija vyksta kiekvieną pirmą mėn. penktadienį. Prasideda po ryto 8-tos valandos šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais prieš 9 val. šv. Mišias.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais prieš 9 val. šv. Mišias.

Rožinio malda – sekmadieniais prieš 9 val. šv. Mišias.

ATLAIDAI

Švč. Trejybės – sekmadienį po Sekminių
Šv. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:
Ambrasai, Antanavas mstl., Balčiūnai, Baltrušiai, Būdviečiai, Dugnai, Dvarnieji, Gabriškė, Gaisriai, Geruliai, Gulbiniškiai, Juozūniškė, Jurgeliai, Jurkšai I, Meistiškė, Miknaičiai, Mozūrai, Nadrausvė, Nendriniai, Ožnugariai, Parausiai, Pasoda, Pavišakiai, Penkvalakiai, Pilviškiai mstl., Pliopliai, Sausbaliai, Simokai, Užuoganai, Vaitai ir Varakiškė.

Pilviškių Švč. Trejybės parapija ribojasi su: Alksnėnų, Bagotosios, Barzdų, Gižų, Sasnavos ir Šunskų parapijomis.


BENDRUOMENĖ

  • Šlovinimo grupė
  • Caritas
  • Šv. Rašto grupelė
  • Maldos grupelė
  • „Alfa” kurso grupelė
  • AA grupės

REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Pilviškių Švč. Trejybės parapija
Juridinio asmens kodas 191298785
Adresas Vasario 16-osios g. 24,Pilviškiai,70485 Vilkaviškio r.
Bankas Swedbank AB
A. s. LT 747300010137636195


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Pirmoji bažnyčia pastatyta iki 1685 m. Apie 1756 m. perstatyta. 1758 m. įkurta parapija. 1759 m. paskirti sklypai bažnyčiai, kapinėms, vargonininkui, bažnyčios tarnams. 1777 m. minima parapinė mokykla. Klebonas Tomas Dabrila (1818–1869 m.) 1863 m. apkaltintas Rusijos valdžiai nepalankaus pamokslo sakymu ir nuteistas kalėti. Klebonas Motiejus Oleka su parapijiečiais 1872–1874 m. bažnyčią padidino, pristatė šonines koplyčias. Bažnyčią 1884 m. konsekravo pavyskupis Juozapas Olekas. XX a. pradžioje susibūrė Gyvojo rožančiaus brolija.

1906 m. įsikūręs „Žiburio“ draugijos skyrius 1907 m. įsteigė biblioteką – skaityklą. Žiburiečiai 1908–1914 m. rengė viešus lietuviškus vakarus su vaidinimais. 1909–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius, 1911–1914 m. – Krikščionių darbininkų draugija. Blaivybės skyrius 1910–1914 m. taip pat rengė viešus lietuviškus vakarus, vaidinimus. Per Pirmąjį pasaulinį karą sudegė klebonija. Iki 1936 m. klebonavęs Simeonas Švilpa atstatė kleboniją, ūkinius pastatus, įsigijo varpus, sutvarkė ir aptvėrė kapines.

Vladas Pėstininkas (1889–1968 m.) nuo 1924 m. iki 1937 m. buvo Pilviškių parapijos vikaras, progimnazijos kapelionas, muzikos mokytojas, choro ir orkestro vadovas, pastatė senelių prieglaudą. Po Antrojo pasaulinio karo 10 m. ištremtas į Sibirą. Grįžęs iki mirties klebonavo Pilviškiuose. Palaidotas šventoriuje. 1941 m. bažnyčia sudegė.

1942 m. pagal architekto Stasio Kudoko projektą pradėta statyti mūrinė bažnyčia neužbaigta. Ją mėginta nugriauti. Pasipriešinus klebonui Boleslovui Čegelskui (1922–1989 m.), (Pilviškiuose 1962–1980 m.), palikta. 1947 m. pastatyta laikina žema medinė bažnyčia.

Atkūrus Lietuvos valstybingumą, prasidėjo bažnyčios atstatymas. Atstatyta bažnyčia pašventinta 1997 m.