Devintinių iškilmė Kučiūnų Šv. Kazimiero parapijoje

Birželio 19 d. Kučiūnų Šv. Kazimiero parapijoje vyko didelės šventinės iškilmės, švenčiama Devintinės, Jono Krikštytojo atlaidai ir Padėkos diena parapijos bendruomenei už įgyvendintą Dievo namams reikšmingą projektą. Šv. Mišias aukojo Šventojo Sosto prelatas Vytautas Gustaitis, Simno parapijos klebonas kan. Raimondas Žukauskas ir Kučiūnų parapijos klebonas kun.Vytautas Sakavičius. Tautiniais rūbais pasipuošusios parapijietės skaitė Šv. Raštą, nešė atnašas. Susirinkusius maldininkus pakvietė aktyviam apmąstymui prelato skaityta ir po to aiškinta dienos  Evangelija (Lk 9, 11b –17). Kai Kristus liepia apaštalams pamaitinti  apie 3000 minią žmonių, o jie beturį tik 5 kepalėlius duonos ir dvi žuvis. Kaip tai galima padaryti? Bet tai įvyksta, nes Kristus ėjo su jais. Jis eina ir šiandien  su mumis, bet ar mes patikime ir einame su Juo? Homiletas aiškino Devintinių procesijos prasmes. Kristus ateina dėl mūsų visų, eina su mumis gatvėmis, bet ar mes išgirdome JO žodžius.? Jis  pasilieka su mumis visais Komunijoje… Kunigo pasakyti Mišių pabaigoje žodžiai: „Telydi jus Viešpaties malonė“ yra ženklas, kad Mišios mums tęsiasi, mes turime Jėzų nešti kitiems, kurie jose nebuvo, negalėjo ar nenorėjo būti. Kai Kristus Paskutinės vakarienės metu įsteigė Eucharistijos sakramentą ir mazgojo kojas, mes taip pat galime pasilenkti prie kaimyno, mums patinkančio ar visai ne, kojų, turime padėti vieni kitiems…

Skambiais balsais garbino ir dėkojo Dievui parapijos choras, vargonininkas Juozas Pileckas.

Šventinėje iškilmėje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, savivaldybės Tarybos narys Benius Rūtelionis, Lazdijų dekanato dekanas Nerijus Žvirblys.

Pasibaigus liturgijai ir Devintinių procesijai šventė tęsėsi laisvalaikio salėje. Klebonas kalbėjo: „Šiandien ypatinga mūsų bendruomenei diena. Apie tai nedrąsiai imta mąstyti beveik prieš penkerius metus… Konkretūs veiksmai prasidėjo beveik prieš trejus metus. Buvo netikinčių, buvo abejojančių, manančių, kad mūsų mažai bendruomenei tai neįvykdomas projektas – nereali suma. Tada maniau, ir šiandien manau, kad Dievo namus puošti privalome.“

Klebonas V. Sakavičius nuoširdžiai visų parapijiečių vardu dėkojo merei už itin vertingą paramą Kučiūnų Šv. Kazimiero parapijai. Merė dėkojo klebonui ir parapijiečiams už jų gražią bendrystę. Laisvalaikio salėje renginį vedė Jolita Karaliūnienė. Padėkos biro kartu su bijūnų žiedais prelatui, kunigams, parapijos aktyvistams, daugeliui verslininkų, paprastų kaimo žmonių, visų geradarių, norėjusių dalintis auka, darbais ir meile vieni su kitais. Dalis tų geradarių –  Rūta ir Gintas Cimakauskai, Rita ir Virginijus Goberiai, Antanas Kardokas, Vitas Kernevičius, Onutė ir Stasys Makūnai, Audrius ir Gražyna Markevičiai, Ona ir Vytautas Mileriai, Kęstutis Sakalauskas… Ypatinga padėka išreikšta UAB „Pietų Megrame“ generaliniam direktoriui Juozui Megelinskui, kurio vadovaujama įmonė Kučiūnuose padarė nuostabų darbą –papuošė šventovę naujais atspariais aliuminio langais.

Renginiui iškilmingumo suteikė Lazdijų meno mokyklos Veisiejų filialo jaunųjų akordeonistų padovanotos melodijos. Kučiūnų laisvalaikio salės folkloro ansamblio „Parinkcis“, Linos ir Juozo Pileckų dueto – visų dainorėlių iš širdies plaukiantys dainų žodžiai jaudino, gobė, šildė gerumo, meilės, gimtinės spinduliais… Paminėta ir artėjanti Joninių šventė, pasveikinti varduvininkai.  Ir dar… visi galėjo gardžiuotis, valgyti iki soties tų gardumynų, saldumynų, kuriais vaišino cikri dzūkeliai – kuciūniškiai...

„Gera būtų prisiminti dienos Evangelijos žodžius, eiti kartu su Kristumi ir sotintis JO dovanota kūno ir sielos – dvasine duona.”

Alvyra Grėbliūnienė

Nuotraukos  A. Šuliausko