Didžiojo Ketvirtadienio – Krizmos Mišios Vilkaviškio katedroje (2024 03 28)

Kovo 28 dieną – Didįjį Ketvirtadienį – Vilkaviškio katedroje buvo aukojamos Krizmos šv. Mišios, kurios yra švenčiamos kartą metuose vyskupijų katedrose. Jomis pabaigiamas gavėnios laikotarpis ir įžengiama į Didįjį Tridienį. Šių šv. Mišių metu šventinami aliejai: ligonių, katechumenų ir šventoji krizma. Didysis ketvirtadienis taip pat yra ir kunigystės sakramento įsteigimo diena, todėl ypatinga Krizmos Mišių dalis – kunigiškų pažadų, duotų šventimų metu, atnaujinimas.

Šventųjų Mišių liturgijai Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje vadovavo vysk. Rimantas Norvila, drauge koncelebravo gausus būrys vyskupijoje dirbančių kunigų. Taip pat meldėsi diakonai, seminaristai,  parapijų ministrantai, vyskupijos centrų darbuotojai bei Vilakviškio ir kitų parapijų tikintieji.

Vyskupas R. Norvila pašventino aliejus, kurie bus naudojami vyskupijos parapijose visus ateinančius metus teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių sakramentus. Krizma dar naudojama vyskupų, kunigų šventimams, konsekruojant bažnyčias. Liturgijos iškilmingumą papildė Viešpatį šlovinęs Česlovo Sasnausko kamerinis choras.

Vyskupas R. Norvila sakytoje homilijoje linkėjo kunigams savo tarnyste tinkamai atliepti į jiems pavestų žmonių poreikius. „Mieli broliai kunigystėje. Labai svarbu, kad ir mes, besidarbuojantys Kristaus vynuogyne šiais laikais atlieptume į Dievo Tautos poreikius. Kad būtume tinkamai atliekantys savo tarnystę ir tinkamai liudijantys Dievo Karalystę. Kad būtume ne tik tam, kad būti, kad išsilaikyti save, bet pirmiausia, norisi dar kartą pabrėžti tam, kad būtume tinkamai atliekantys savo tarnystę ir tinkamai atstovaujantys patį Kristų, liudijantys Dangaus Karalystę. Kad uoliai darbuotumės, neštume gausių sielovadinių vaisių Dievo tautai, žmonių išganymui. Juk esame pašaukti nepaprastai, kilniai, labai prasmingai  misijai. Dėl to turime atitikti savo gyvenimu, pastangomis tos nepaprastos tarnystės pobūdį. O ko mums reikės, Viešpats duos, svarbu Juo pasitikėti. Šiandien, minint kunigystės įsteigimą, ir prisimenant nepakartojamą, nuostabią, džiuginančią kunigystės dovaną esame kviečiami visi drauge atnaujinti ir savo pasiryžimą tarnauti Dievui ir jo tautai bei, kaip apaštalas Paulius ragina, daryti pažangą, siekti  tobulumo, tą pažangą liudyti kitiems.”

Po šv. Mišių kunigai pasiėmė pašventinto aliejaus į savo parapijas, kad galėtų Dievo vardu patepti tikinčiuosius švenčiant sakramentus.