Liepos 12 – oji – pagrindinė pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimo ir atlaidų diena

Liepos 5 – 12 dienomis Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje vyko pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Šių metų atlaidų tema – „Viską matuoti Evangelijos mastu“ (Pal. J. Matulaitis)

Visą atlaidų aštuondienį į Marijampolę rinkosi tikintieji ne tik iš Vilkaviškio vyskupijos, bet ir iš visos Lietuvos: Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Palangos bei kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Taip pat į bendrą maldą jungėsi piligrimų grupės iš Punsko.

Kiekvienoje atlaidų dienoje prie pal. Jurgio Matulaičio relikvijų, vadovaujant diak. Sauliui Andriuškai, nuoširdžiai iš tikinčiųjų širdžių plaukė Šv. Rožinio malda, nuolankus kreipimasis ir prašymas palaimintojo užtarimo, dėkojimas jam už visas patirtas malones.

Taip pat kasdien bazilikoje prieš šv. Mišias vyko katechezės įvairiomis temomis. Jas vedė vis kitas lektorius, kuris vėliau ir šv. Mišių metu dalijosi mintimis homilijoje.

Kasdienos vidudienio šv. Mišias aukojo būrys kunigų iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos dekanatų, svečiai kunigai iš kitų vyskupijų.

Norintieji kiekvieną atlaidų dieną vyko į Palaimintojo tėviškę Lūginėje  Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, asmeninei maldai. Kad visa atlaidų programa praeitų sklandžiai, nuolat darbuose talkino būrys jaunųjų savanorių, kurie savo svarbiu indėliu visos atlaidų savaitės metu prisidėjo įvairiose tarnystėse.

Pagrindinėje atlaidų dienoje 12 val. šv. Mišioms vadovavo Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič. Koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, taip pat būrys kunigų ir nuolatiniai diakonai.

Evangelijoje ir atliepiamojoje psalmėje susirinkusieji girdėjo mintis apie sėklą ir sėjėją. Tik grūdai,  nukritę į gerą žemę ir išaugę, gali duoti  derlių. Homilijoje Apaštališkasis nuncijus Palaimintąjį Jurgį apibūdino kaip tik tokiu, į gerą žemę nukritusiu Dievo grūdu.

Pradėdamas homiliją nuncijus pasidžiaugė galimybe būti prie pal. Jurgio Matulaičio ir prisiminė šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II pasakytus žodžius: „Arkivyskupas Jurgis Matulaitis,(…)yra ypatinga dovana Bažnyčiai ir lietuvių tautai“.

Mūsų laikų šventasis Jonas Paulius II suprato gilią Palaimintojo reikšmę ir pateikė tokius pastebėjimus apie jo gyvenimą: „Jis buvo drąsus ir iniciatyvos kupinas, sumanus ir pasiaukojęs, pajėgus atsilaikyti ir veikti sunkiomis Bažnyčiai gyvenimo sąlygomis, už visa labiau ir visiškai atsidavęs jam patikėtų sielų išganymo reikalui“. 

Gausu liudijimų iš įvairių pal. Jurgio gyvenimo sričių: uolus kunigiškas apaštalavimas ir sąžiningas Šventojo Sosto patikėtų pareigų atlikimas, akademinis dėstymas ir nuolatiniai asmeniniai įsipareigojimai vargšų ir beturčių naudai, rūpinimasis vienuolijų gyvenimu. Toks stiprus veiklumas kilo iš gilios ir nuolatinės vienybė su Dievu.

Palaimintojo gyvenimas yra puikus pavyzdys mūsų laikų kunigams, vyskupams ir visiems tikintiesiems, nes, būdami Kristaus mokiniais, visi esame pakviesti skelbti Gerąją Evangelijos Naujieną savo gyvenimo pavyzdžiu ir žodžiu. Nuncijus kvietė ir ragino ypatingai maldoje per palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimą palaikyti ir stiprinti visus pašvęstojo gyvenimo atstovus, kad jie galėtų būti gera sėkla, nukritusi geroje žemėje, gausiai laistoma mūsų maldų vandeniu ir kad visa tai duotų gausių šventumo vaisių.

Iškilmingos pamaldos baigėsi Viešpaties pagerbimu Eucharistinėje procesijoje. Ypatingai skambia giesme tikinčiųjų maldas papildė Č. Sasnausko choras (vad. Mindaugas Radzevičius). Iškilmę tiesiogiai transliavo LRT televizija. (atlaidų iškilmės įrašas LRT mediatekoje)

Daugelis piligrimų po pagrindinių atlaidų šv. Mišių išvyko į koplytėlę esančią pal. Jurgio tėviškėje, Lūginės kaime. Ten 15 val. maldininkai jungėsi į Dievo gailestingumo vainikėlio maldą. Atlaidų piligrimai pasilikę Marijampolėje lankė prie bazilikos esantį Palaimintojo muziejų.

 

Nuotraukos Tomo Vitkausko
Daugiau nuotraukų iš viso atlaidų aštuondienio facebook paskyroje – Pal. Jurgio Matulaičio MIC atlaidai
Viso atlaidų aštuondienio įspūdžiai pal. Jurgio Matulaičio draugijos puslapyje – http://www.pjmd.lt/
Plačiau apie pal. Jurgį Matulaitį – Marijampolės bazilikos puslapyje