Šeimų piligrimystės sekmadienis Kryžių šventovėje

Šįmet Kryžių Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės diecezinės šventovės istorijos knygoje jau įrašėme 206 –uosius  metus, kai čia šventėme apaštalų Šv. Petro ir Pauliaus atlaidus. Tikėtina, kad įamžintuose pasakojimuose rastume daug įdomių dalykų. Ši liepos 3 – oji taip pat neįprasta. Čia kartu aukotos  padėkos šv. Mišios už Šeimos „Amoris Laetitia“ metus bei džiaugsmingai paminėtas jų uždarymo sekmadienis. Iškilmes organizavo Vilkaviškio Vyskupija ir jos Šeimos centras. Prieš pagrindinę šventės liturgiją šeimos vadovavo Rožinio maldai. Kiekvieną jo slėpinį meldėsi vis kita šeima. Su jauduliu ir pasiaukojimu kartojama „Sveika Marija…“ nuoširdžiai buvo pasiųsta į Aukštybes… Senoje kryžių koplyčios vietoje tradiciškai sukalbėta Jėzaus Širdies litanija. Vilkaviškio vyskupijos vyskupas  Rimantas Norvila pasveikinęs ir padėkojęs visiems maldos piligrimams, Šv. Mišių aukai pavedė vadovauti  Vilniaus arkivyskupijos vyskupui augziliarui Arūnui Poniškaičiui, Lietuvos vyskupų konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkui. Kartu su juo meldėsi generalvikaras, mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius, Aleksoto parapijos klebonas kan. Vilkaviškio katedros kapitulos pirmininkas Valius Zubavičius, klebonai iš kitų parapijų: Garliavos – Gintaras Urbštas, Šventežerio – Egidijus Juravičius, du diakonai.

Vyskupas A. Poniškaitis birželio 22 – 26 d. dalyvavo X Pasauliniame šeimų susitikime Romoje ir homilijoje pasidalijo jo įžvalgomis, ten liudijusių šeimų istorijomis. Jis akcentavo, jog kiekviena šeima yra pašaukimas į gyvenimą ir kelias į šventumą. Į jį kiekvienas esantis pašauktas. Tam Viešpats duodantis gaires. Šv. Ignaco Lojolos mokymuose nurodoma, kad labai svarbu  įsiklausyti, kas yra  pas mus viduje ir kas ateina iš Dievo. Svarbu teisingas pasirinkimas. Tam yra įvairios galimybės asmeniniam dvasiniam tobulėjimui. Tačiau gyvenimas šeimoje toks nesantis. Pateikė evangelinių  pavyzdžių, kai apaštalai Viešpaties balsą išgirdo įvairiose neįtikėtinose situacijose. Jėzus visada norintis būti šalia mūsų, norintis padėti, paremti. Šeimos dalyvavimas Eucharistijoje Viešpaties dienoje esantis konkretus žingsnis link Jėzaus. Nuostabu, kad ši maža bendruomenė yra arčiau Dangaus. Ji – tai Švč. Trejybės paveikslas, Dievo kuriamojo darbo aidas. Šis paveikslas nesantis tobulas, kad ir sužeistas, bet vis tiek – Dievo ikona. Viešpats norintis ją atnaujinti, kad skleistų ramybę ir būtų JO meilė žmonių širdyse. Pagrindinis principas, norint atpažinti Dievo meilę, esanti bendrystė. Tai kelias, kuriame reikia augti, susitaikyti, atleisti, panaikinti neapykantą, sustiprėti. Tai  – atidumas vienas kitam, bendrystė namų ūkyje ir daugybė kitų bendrystės būdų… Viską Dievas išgydantis per atleidimą. Labai svarbios šeimos bendrystei tobulėti yra Sekmadienio Mišios. Tai didžiulė Dievo dovana. „Šiandien Dėkingumo, Šeimų metų užbaigimo šventė. Melskime kiekvienai šeimai Dievo palaimos. Testiprėja bendrystė šeimoje, Bažnyčioje, visuomenėje“, – linkėjo homiletas.

Šeimos atnašavo iškilmei skirtas atnašas. Eucharistijos pabaigoje vyko Švč. Sakramento garbinimas ir procesija aplink bažnyčią.

Iškilmėje dalyvavo Seimo narys Zenonas Streikus, Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, kiti rajono vadovai. Metelių parapijos klebonui Jonui Baliūnui nuoširdžiai talkino Lazdijų dekanato dekanas Nerijus Žvirblys, išpažinčių klausė Seirijų ir Simno parapijų klebonai – Paulius Marčiulionis, Raimondas Žukauskas.

Po vyskupo R. Norvilos padėkos žodžių, Jis, vyskupystės 25 – erių metų proga, buvo pasveikintas vyskupijos Šeimos centro atstovų. Jubiliejinį eilėraštį – akrostichą  padovanojo Alvyros ir Jono Grėbliūnų šeima.

Toliau šventė tęsėsi prie Dusios ežero.

Alvyra Grėbliūnienė

Nuotraukos Evaldo Plečkaičio