Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos įžadų šventė

2021 m. liepos mėn. 23 dieną Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos  bažnyčioje susirinko Vilkaviškio  vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos narės bei eilė tikinčiųjų. Šv. Mišias aukojo ir įžadų apeigoms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Jo Ekscelencija R. Norvila. Mišias koncelebravo asociacijos kapelionas kun. Ž. Kulpys, Kalvarijos klebonas – dekanas A. Žukauskas ir metinių rekolekcijų vedėjas kun. Arūnas Simonavičius.

Po giesmės į Šventąją Dvasią, vyskupas visus pasveikino su šia iškilme ir pasidžiaugė, kad šiemet vėl yra narių, praėjusių pradinės formacijos antrąjį etapą, kad galėtų duoti antruosius laikinuosius įžadus, kaip atliepą Dievo meilei ir norui pasiaukoti Dievui. Šis atsiliepimas apima ištikimybę liturginei ir asmeninei maldai, dalyvavimą vietinės bažnyčios gyvenime pagal našlės galimybes bei sugebėjimus. Šios dvi našlės Aldona Šlinkšienė ir Angelė Kalvaitienė yra iš Kalvarijos parapijos. Kviestume ir iš kitų parapijų našles prisijungti prie mūsų bendruomenės, savo likusį gyvenimą maldingai pašvęnčiant Dievui. Asociacijos narės dalyvauja bažnytinėje parapijų veikloje, ypatingą dėmesį skirdamos maldai. Apie našles rekolekcijų vedėjas taip atsiliepė  – “geros moterys, galima siųsti į frontą”. Taip, maldos fronte kovojančių Bažnyčiai labai reikia .

Našlės, atsiliepdamos į Dievo kvietimą, duoda privatų skaistumo įžadą, pažadėdamos ištikimybę Dievui ir bažnyčiai, vadovaujantis našlių asociacijos statuto ir reglamento nuostatomis.

Šiuo metu šių našlių bendruomenėje aštuonios našlės yra davusios amžinuosius  skaistumo įžadus,  ir šią dieną dvi našlės davė antruosius metų trukmės skaistumo įžadus. Yra  keletas našlių besidominčių asociacijos veikla. Po šv. Mišių ir palaiminimo visi susirinko agapei bei draugiškam pabendravimui parapijos kavinėje.

 

Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos narė Birutė Žiemienė