Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas

Rugsėjo 10 dieną Marijampolėje, vyskupijos Pastoraciniame centre, bendra Valandų liturgijos malda prasidėjo tradicinis kasmėnesinis Vilkaviškio vyskupijoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas.

Po maldos vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila pasveikino visus po vasaros sezono susirinkusius kunigus, linkėdamas geros naujo darbų sezono pradžios, sėkmės ir įkvėpimo tarnystėje.

Trumpai aptaręs kelis einamus klausimus, ekscelencija pristatė susirinkimo eigą ir pirmąjį svečią. Tai – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, diak. Benas Ulevičius, kuris susirinkusiems kunigams pristatė fakulteto aktualijas, šiandieninę studijų situaciją ir galimybes. Svečias kalbėjo apie atnaujintas studijų programas, tuo pačiu kviesdamas ir kunigus ir parapijų tikinčiuosius įsilieti į studentų gretas, atnaujinti ar pagilinti jau turimas teologines žinias.

Lietuvoje jau pradėti ruošti pirmieji dvasiniai asistentai. Tai – specialia programa paruošti žmonės, kurie galėtų lydėti, dvasiniai sustiprinti ligonius, sunkiose situacijose esančius. Trumpai apie šią naują sielovadinę sritį taip pat kalbėjo diak. B. Ulevičius kartu dar pasidalindamas keletu minčių apie Evangelizacijos svarbą šiandienoje, apie kiekvieno iš mūsų indėlį šioje svarbioje krikščionio misijoje.

Popiežius Pranciškus 2019 m. spalį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, siekdamas dar labiau sužadinti visos Bažnyčios misijinį sąmoningumą ir paskatinti misijinės sielovados pokyčius. Kun. Virginijus Gražulevičius trumpai susirinkusiuosius supažindino su šio ypatingojo mėnesio gairėmis ir praktiniais dalykais.

Po pertraukos, antroji susitikimo dalis buvo skirta aptarti svarbiausius katechezės Vilkaviškio vyskupijoje klausimus. Esamą situaciją apie tikybos dėstymą mokyklose, bei vaikų ir jaunuolių pasiruošimą Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams pristatė Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis. Taip pat savo įžvalgomis bei patirtimis parapijose ruošiant tikinčiuosius sakramentams dalijosi keleto parapijų klebonai (Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. G. Urbštas, Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. dr. Miroslav Dovda, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas kun. D. Vasiliauskas). Vyskupas R. Norvila pasidžiaugė, kad šioje srityje nuolat dedama daug pastangų ir nuoširdaus darbo, kvietė kunigus ir toliau drauge darniai bendradarbiauti. Pabaigoje Parapinės katechezės ir religinio švietimo centro referentė Lina Mažeikaitė, išryškindama tiek vaikų tiek jų tėvų katechizavimo svarbą,  pristatė katechezės programas skirtas ruošti Eucharistijos, Atgailos ir Sutvirtinimo sakramentams.

Kunigų susitikimas baigtas bendrais pietumis, kurių metu buvo pasveikinti įvairias sukaktis minintys kunigai. Po pietų posėdžiui rinkosi vyskupijos kunigų taryba.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija