57 metus trukusi meilė vargonams

Balandžio 28-ąją, Atvelykio dieną Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje vyko vargonininko Juozo Jeronimo Mikalausko iškilmingos išlydėtuvės. Buvo aukojamos Šv. Mišios, prašant Jam sveikatos ir Dievo palaimos.

„Iš „baikų“ tapau vargonininku, natų po šiai dienai nemoku skaityti“,- sakė Šlavantų bažnyčios vargonininkas Juozas Mikalauskas. Pakalbintas vieną, kitą sekmadienį pavargonuoti Šlavantų bažnytėlėje, nė pats neįtarė, kad taip prabėgs 57 metai. 57 metus vargonininko Juozo širdies muzika skaidrino žmonių dvasią, taurino jausmus. Skaičiavome, kad vargonuota net devyniems klebonams kunigaujant Šlavantuose. Anot pono Juozo, gal dar koks ir nepaminėtas, primirštas. Vargonininkas Juozas pagelbėjo ir Šlavantų Tėveliui,  kunigui Juozui Zdebskiui.

Šiandien Maestro Juozas Mikalauskas išėjo į užtarnautą poilsį, tačiau visiems parapijiečiams girdint pasižadėjo, kad jei tablečių nesumaišys ir Dievulis sveikatos duos, dar atskubėti į bažnytėlę  prie vargonų, kad jų garsais pradžiugintų tikinčiųjų širdis. Ar galima taip sakyti, ponas Juozai, kad šiandien Jūsų paskutinė darbo diena? Kaip jaučiatės? „Tabletės stipresnės prašiau“,- šypsojosi kalbėdamas jis. Visa Šlavantų parapija jį garbingai išlydėjo linkėdami ir melsdami sveikatos. Šiandien jis paskelbtas pirmuoju Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai parapijos garbės piliečiu. Po Šv. Mišių bažnyčioje už 57 metų tarnystę buvo įteikta padėka ir garbės piliečio liudijimas. „Jis visą gyvenimą vadovavosi doros ir nesavanaudiškos tarnystės principais: buvo pasišventęs Dievui, Bažnyčiai ir žmogui, mylėjo ir gerbė Tėvynę Lietuvą. Telaimina jį Dievas, teužtaria Švenčiausioji Mergelė Marija ir kunigas Juozas Zdebskis“,- sakė Šlavantų parapijos klebonas Tadeus Vallian. O pačiam Juozui juk visas gyvenimas tebuvo svarbiausia, anot jo, kad kaip reikiant žmogumi būtų ir tiek. „Susgyventa, susbūta, nepamirškime viens kito“,- dzūkiškai porino jo suburto bažnyčios choro giesmininkai. Žinia, jog nė vienas be Juozo vargonų skambesio, giesmių neiškeliavo Anapilin, net 211 vestuvių, anot jo, atgraita akordeonu. „Nusipirkau naują akordeoną, dabar turiu laiko, tai grosiu“,- sakė šypsodamasis Juozas.

Ir po didingais Šlavantų bažnytėlės skliautais nuskambėjo „ Ilgiausių metų“ Maestro Juozui Mikalauskui. Gaudė ir Šlavantų bažnytėlės vargonai prisilietus Maestro pirštams ir ašara nuriedėjo skruostu… Juk paskutinį kartą vargonuota…

Po šv. Mišių vyko agapė, kurios metu parapijiečiai nuoširdžiai bendravo, dalijosi prisiminimais.

Ir  į namus išsinešėme savo širdyse gražų prisilietimą prie kilnios asmenybės-vargonininko  Juozo Mikalausko- ištikimo darbo Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms.

Dineta Babarskienė
Parapijos nuotr.