Vyskupai

Vilkaviškio vyskupiją valdę vyskupai, jų pagalbininkai ir valdytojai

1947 m. mirus  pirmajam Vilkaviškio vyskupui Antanui Karosui, vyskupiją pradėjo valdyti kapitulinis vikaras kan. Vincentas Vizgirda. 1949 m. sovietinė valdžia jį areštavo. Nuo tada Vilkaviškio vyskupija neturėjo atskiro ganytojo. Ją administravo Kauno arkivyskupijos vyskupai ar valdytojai, turėję ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojų ar administratorių titulus bei pareigybes.

  • Juozas Stankevičius. 1949 metais Vilkaviškio vyskupijos kapitula sovietų valdžios buvo priversta  išrinkti Vilkaviškio vyskupijos valdytoju tokias pareigas Kauno arkivyskupijoije jau turėjusį kanauninką Juozapą Stankevičių. Nuo tada abiejų vyskupijų kurijos įsikūrė vienose patalpose Kaune. Jis vilkaviškio vyskupiją valdė 1949–1965 m. Vėliau Vilkaviškio vyskupiją valdė Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštaliniai administratoriai:
  • 1965–1979 m. vysk. Juozapas Matulaitis-Labukas
  • 1969–1973 m. vysk. augziliaras Romualdas Krikščiūnas
  • 1973–1988 m. arkivysk. Liudvikas Povilionis MIC
  • 1984–1989 m. vysk. Juozas Preikšas

1989 metais, Lietuvai žengiant link nepriklausomybės, kada sovietų valdžia kaskart vis labiau prarasdavo savo įtaką, Vilkaviškio vyskupija popiežiaus Jono Pauliauis II dėka gavo atskirą ganytoją. Juo tapo iki tol buvęs Šakių klebonas ir dekanas Juozas Žemaitis MIC. Po konsekracijos jis apsistojo Marijampolėje. Čia buvo įkurta ir kurija.

2002 metais popiežius Jonas Paulius II, vyskupui Juozui Žemaičius tapus emeritu, naujuoju Vilkaviškio vyskupu paskyrė prieš tai buvusį Kauno arkivyskupo augziliarą ir generalvikarą vyskupą Rimantą Norvilą.