Kunigų taryba

Konsultoriai: Kan. Jonas Baliūnas, kan. Deimantas Brogys, kan. Donatas Jasulaitis, mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius, g. kan. Rimas Skinkaitis, kun. Gintaras Urbštas, g. kan. Arūnas Užupis.

Kiti nariai: kan. Jonas Baliūnas, kan. Deimantas Brogys, prel. Vytautas Gustaitis, kun. Vaidotas Labašauskas, kun. Arvydas Liepa, prel. Juozas Pečiukonis, kun. Vilius Sikorskas, kun. Gintaras Urbštas, kan. Kęstutis Žemaitis, kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis, kan. Donatas Jasulaitis, mons. teol. lic. Gintautas Kuliešius, kun. teol. lic. psich. mgr. Rytis Baltrušaitis, kun. Vytautas Mazirskas,  g. kan. Rimas Skinkaitis,  g. kan. Arūnas Užupis, kan. Valius Zubavičius OP, kun. Nerijus Žvirblys.

Konsultorių kolegija. Iš Kunigų tarybos narių vyskupas skiria diecezijos Konsultorių kolegiją, kurią sudaro septyni asmenys. Jai vadovauja vyskupas. Konsultorių kolegija pataria vyskupui, kai reikia imtis svarbių vyskupijos materialinei būklei veiksmų. Jai priklauso sutvarkyti vyskupijos valdymą, vyskupui mirus ar dėl kitos priežasties negalint eiti pareigų.

Kunigų taryba – tai grupė kunigų, kurie atstovauja visai vyskupijos kunigijai ir yra tarsi vyskupo senatas. Ji pagal bažnytinės teisės normas padeda vyskupui valdyti vyskupiją. Kunigų tarybos tikslas yra realizuoti veiksmingą vyskupo ir kunigų bendradarbiavimą plėtojant pastoracinę veiklą ir siekiant vyskupijos gerovės. Taryba turi skatinti visa, kas padeda ugdyti dvasininkus religiškai ir kultūriškai, rūpindamasi taip pat ir jų ekonomine padėtimi bei tarnystės ir gyvenimo problemomis. Kunigų taryba turi patariamąjį balsą. Sprendimai dėl vyskupijos gėrio visais atvejais yra priimami tik kartu su vyskupu. Vyskupas turi išklausyti Kunigų tarybos visuotinės teisės numatytais atvejais: dėl parapijų įkūrimo, panaikinimo ar pakeitimo, dėl naujos bažnyčios statybos, dėl bažnyčios atidavimo naudoti pasaulietiniams reikalams ir kt. Be to, vyskupas išklauso Kunigų tarybos kiekvieną kartą, kai dėl vyskupijos valdymo reikia priimti reikšmingesnius sprendimus.