Organizacijos


Ateitininkai

Vilkaviškio vyskupijoje veikianti Kunigo Jono Bosko kuopa.

Susikūrimo istorija. 1996 metais kovo mėn. tuometinėje Noreikiškių mokykloje įsteigta Noreikiškių ateitininkų kuopa. Kuopos globėja iki 2010 metų buvo Stefanija Markulytė. Noreikiškių kuopa Ateitininkų Federacijoje įregistruota 2000 metais.

2010 metais kuopos globėja buvo paskirta Renata Markevičienė. 2012 metų rugsėjo 1 ąją dieną šv. Mišių metu buvo pašventinta kuopos vėliava ir garbingai įteikta kuopai. 2014 metais kuopa keičia pavadinimą – tampa kunigo Jono Bosko kuopa. Kuopą vienija jaunieji, moksleiviai ir sendraugiai ateitininkai. Ateitininkų šūkis – „Visa atnaujinti Kristuje“, kurį įprasminame vadovaudamiesi penkiais principais: katalikiškumu, visuomeniškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, šeimyniškumu. Kuopa priklauso Kauno vietovės ir mokytojų koorporacijos „Šviesa“ ateitininkijai, o įžodį davę nariai tampa pilnateisiais Ateitininkų Federacijos nariais.

Pagrindinės veiklos ir pasiekimai:

 • Kuopos nariai dalyvauja Advento ir Gavėnios rekolekcijose, kurias veda Kauno krašto dvasios vadai ir kunigai – ateitininkai.
 • Jau tradiciniu tapęs piligriminis žygis į Šiluvos atlaidus.
 • Valstybinių švenčių ir minėjimų organizavimas ir dalyvavimas.
 • Mokslo metų užbaigimo šventės.
 • 2011 metais laimėtas JAS ambasados finansuotas žodinės istorijos projektas, kurio metu moksleiviai susitiko ir kalbino žmones pažinojusius Ugnę Karvelis.
 • Nuo 2014 metų kuopos nariai dalyvauja Šv. Jokūbo draugų asociacijos organizuojamuose jaunųjų ambasadorių piligriminiuose žygiuose.
 • 2014 metais kuopos atstovai dalyvavo Madride vykusioje Opus Dei prelato Alvaro del Portiljo beatifikacijos šventėje.
 • 2016 metais bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų departamento prie Socailinės apsaugos ir darbo ministerijos priėmėme ir agdyvendino viešnią iš Japonijos Ishihara Sakiko, su kuria ir dabar palaikomas ryšys laiškais ir žinutėmis.
 • 2017 metais dalyvavome Teofiliaus Matulionio beatifikacijos šventėje Vilniuje.
 • 2017 metų rudenį dalyvavome p. Laimos Andrikienės kvietimu Europos parlamente Briuselyje.
 • 2018 metais dalyvavome partizano A. Ramanausko – Vanago laidotuvėse Vilniuje.

Kuopos nariai dalyvauja Pasaulio, Lietuvos, vyskupijos jaunimo dienose. Savo veiklą įprasmina projektinėje veiklose. Vykdėme projektų „Ugnė Karvelis ir mes“, „ Laisvės vėjas“ „Šv. Jokūbas“, „Vilkaviškio vyskupijos dvasiniai turtai“, „Šventieji moko gyventi, dėl Dievo, Tėvynės ir žmogaus“ „Partizanai ir jų misijos“ suplanuotas veiklas.

Kuopa skaito žurnalą „Ateitis“, kitą dvasinę literatūrą. Moksleiviai ateitininkai save įprasmina dalyvaudami Moksleivių ateitininkų Sąjungos organizuojamose akademijose, o kuopos globėja dalyvauja kuopų globėjų kursuose ir rekolekcijose.

Kiekvienais metais, per Kristaus Karaliaus liturginę šventę kuopos nariai įsipareigoja uoliai eiti ateitininko moksleivio pareigas Iškilmingo Įžodžio šventės metu.

Lietuvos šimtmetį šventėme Skardupiuose, kur Visų Šventųjų parke pasodinome medelius šventųjų ir Lietuvos kankinių garbei.


Valančiukai

Valančiukai – jaunoji vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio dalis, vienijanti 7-18m vaikus ir jaunimą. Valančiukų sąjūdis yra krikščioniškas ir demokratiškas judėjimas, kurio pagrindinis tikslas – dora, blaivi, demokratiška vaikų ir jaunimo bendriomenė, be alkoholio, narkotikų, rūkymo ir kitų kvaišalų. Prevencija vykdoma per užimtumą, kultūrinius renginius, ekskursijas, sportinę ir  pažintinę veiklą.

Valančiukų tikslai:

 • mokytis mylėti Dievą, Tėvynę ir visus žmones, pasirengti visur ir visada ginti dorovines vertybes
 • priešintis žalingiems įpročiams – girtavimui, rūkymui, narkotikų ir kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimui
 • puoselėti gražius senolių papročius, ugdyti tautinę savigarbą, priešintis žalingų svetimybių įtakai
 • ugdytis poreikį dalyvauti religiniame ir visuomenės gyvenime
 • dalyvauti platinant krikščionišką ir blaivystės spaudą

Vilkaviškio vyskupijoje valančiukų judėjimas prasidėjo 1997 m., o oficialiai įregistruotas 2000 m.

Kontaktai:
Bažnyčios g. 42, Marijampolė
Tel 8 618 45307
Marijampolės vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdis.

„Tikėjimas ir šviesa“

„Tikėjimas ir šviesa“ – pasaulinis krikščioniškas bendruomenių judėjimas, vienijantis žmones turinčius įgimtą proto negalią, jų šeimų narius bei draugus – savanorius talkininkus. Įkurtas 1971 m. Lurde, Prancūzijoje Jean Vanier ir Marie-Hélène Mathieu. Pirma bendruomenė Lietuvoje įsikūrė 1991 m.

„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė susirenka kartą per mėnesį, kad pasidalytų džiaugsmu ir skausmu, kartu melstųsi, o užsimezgusią bičiulystę įvairiais būdais palaikytų ir tarp susitikimų. Žmonėms turintiems proto negalią „Tikėjimas ir šviesa“ padeda atrasti savo pašaukimą, dovanas, patirti draugystės džiaugsmą ir pažinti Dievo meilę. Jų tėvams – tai palaikymas sunkiais gyvenimo momentais. Taip pat bendruomenėje lengviau pastebėti sūnaus ar dukros dvasinį grožį. Savanoriai–draugai čia mokosi nesavanaudiškai mylėti ir atpažinti Jėzų mažutėliuose.

Lydintis vyskupas – kard. Audrys Juozas Bačkis
Šalies kapelionas – kun. Tomaš Levicki OFM Cap.
Koordinatorė Lietuvoje – Silvija Knezekytė

Vilkaviškio vyskupijoje šiuo metu yra dvi bendruomenės Marijampolėje ir Garliavoje

„Dievo Mažutėliai“
Marijampolė, Vytauto g. 25
Korespondentė – Laima Šiupienytė
El. p. laima.mazutele@gmail.com
Tel. 8 611 19920
Kapelionas – kun. Žydrūnas Kulpys

„Garstyčios grūdelis“
prie Garliavos Švč. Trejybės parapijos
Korespondentė – Edita Kederytė
Tel. 8 627 69895

Svetainė internete – ts.lcn.lt


PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENĖ

“Kad mano namai būtų pilni” (Lk 14, 23)

Pilnų namų bendruomenė – katalikų bendrija, vienijanti tikinčiuosius, trokštančius liudyti, visų pirma atstumtiesiems ir nusivylusiems, išganymo viltį, siekiančius nuolat atsinaujinti Dvasioje, subręsti krikščioniškam pašaukimui ir drauge tarnauti Katalikų Bažnyčios Lietuvoje atsinaujinimui.

Išsilaiko pasitikėdami Dievo malone, rėmėjų aukomis ir savo darbu. Visų pirma siekia išmokti padėti nelaimingiems, kenčiantiems, kamuojamiems priklausomybių ir pan.

Bendruomenė turi savo ženklą. Mūsų šūkis – GAILESTINGUMAS IR IŠTIKIMYBĖ.

Pilnų namų bendruomenės misijos tikslas – kad turintis problemų žmogus, apsigyvenęs bendruomenėje, būtų evangelizuotas, priimtų tikėjimą, pradėtų vaduotis iš priklausomybių ir rengtųsi sugrįžti į savarankišką gyvenimą.

Nuo įsikūrimo pradžios nemažai bendruomenėje apsilankiusių ar gyvenusių žmonių susidūrė su tiesioginiu krikščioniško gyvenimo liudijimu bei Gyvenimo Žodžiu, susitaikė su Dievu ir Bažnyčia, dažnas atgavo dvasios pusiausvyrą ir gyvenimo viltį.

Veiklą vykdo nuo 1997 m. Siekia per bendrą krikščionišką gyvenimą būti Dievo gailestingumo ženklu labiausiai nusivylusiems ir atstumtiesiems plg. Lk 14, 16 – 24). Viešpaties troškimas „kad mano namai būtų pilni“ ( Lk 14, 24), kupinas viltį nešančio Dievo gailestingumo net ir patiems silpniausiems bei atstumtiesiems, tapo šios bendruomenės įkvėpimo šaltinis. Iš čia kilo ir jos pavadinimas – Pilnų namų bendruomenė.

1999 m. vasarą Jo Ekscelencijai Kaišiadorių Vyskupui pristatyti bendruomenės Įstatų apmatai bei gyvenimo tvarka, gautas jo pritarimas kurti bendruomenę. Kaišiadorių Vyskupas Juozapas Matulaitis, nuo pradžių globojąs bendruomenę, 2001 m. liepos 2 d. patvirtino jos Įstatus ir suteikė jai bažnytinio juridinio asmens statusą.