Kardinolas Sigitas Tamkevičius meldėsi su Kybartų parapijiečiais

Gruodžio 8- oji , Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventė, Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijai tapo dviguba švente: pirmąkart po paskyrimo Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius Kybartuose aukojo šv. Mišias kartu su Vilkaviškio vyskupu JE Rimantu Norvila, generalvikaru mons. Gintautu Kuliešiumi, Vilkaviškio dekanu prelatu Vytautu Gustaičiu, Kybartų parapijos altarista kun. Vaclovu Stakėnu.

Gausiai susirinkusiems parapijiečiams ir nemažam būriui atvykusių vilkaviškiečių Kybartų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas palinkėjo pamaldžios nuotaikos. Ir tikrai atviras nuoširdumas susirinkusius apgaubė tiek bažnyčioje, tiek vėliau bendraujant agapėje parapijos namuose. Kardinolas S. Tamkevičius prieš šv. Mišių auką pastebėjo, kad ši data jam ypatinga ir tuo, kad prieš 44 metus
paskirtas Kybartų parapijos klebonu šventė su parapijiečiais pirmuosius atlaidus.( S. Tamkevičius Kybartuose klebonavo 1975 – 1983 m.).

Homilijoje dalindamasis Dievo žodžio išmintimi kardinolas kalbėjo: „Mus, tikinčiuosius, dažnai bandoma suniekinti, kad mes, paklusdami tikėjimo reikalavimams, save tarsi pažeminame. Tai šėtoniška klasta – panašus gundymas prieš kurį neatsilaikė Ieva. Tikras žmogaus santykis su Dievu gali būti tik klusnumo, tik nuolankios meilės santykis. Be šio nuolankumo yra visiškai negalima Dievo ir žmogaus meilė. Demoniška puikybė nėra tikroji didybė. Žmogus yra didis tik tuomet, kai jis eina Dievo jam nubrėžtu keliu. Šį žmogaus santykį su Dievu galima būtų palyginti su aplink saulę besisukančia Žemės planeta. Kai Žemė sukasi dabartinėje orbitoje, kai ją nuo pavojingų kosmoso dalelių saugo ją gaubianti apsaugos juosta, joje galima gyvybė ir visas gamtos grožis, kurį mes matome. Tačiau užtektų Žemei tik šiek tiek išslysti iš savo orbitos, ir gyvybė bemaž žūtų – sudegtų arba sušaltų. Žmogus taip pat turi savo meilės su Dievu orbitą, kurią nustatė
ne jis pats, bet kurią kaip dovaną gavo iš savo Kūrėjo rankų. Belieka nuolankiai ir budriai budėti, kad joks gundytojas neišderintų mūsų dvasinio kompaso.“ Šv. Mišioms pasibaigus klebonas Vaidotas patikino, kad S. Tamkevičiaus pasėta žmonių širdyse tikėjimo ir bendruomeniškumo dvasia yra gyva ir stengiamasi ją toliau išlaikyti.

Giedojo parapijos vaikų ir jaunimo choras. Šv. Mišiose dalyvavo ir kardinolą pasveikino, padėką už apsilankymą bei dvasinę veiklą ir moralinių vertybių puoselėjimą išreiškė rajono meras Algirdas Neiberka, sveikino jaunimo, parapijos atstovai. Kybartų skautų draugovės draugininkė Vilija Stasaitienė į garbųjį svečią kreipėsi kaip į „skautą brolį Sigitą“, pasidžiaugė skautiškoje bendrystėje įdiegtomis vertybėmis, kurios Kybartuose perduodamos iš kartos į kartą.

Pabaigoje kardinolas S. Tamkevičius padėkojo už išsakytus gerus žodžius bei linkėjimus, už bendrą maldą. „Kybartai mano gyvenime paliko ryškią žymę. Prieš 44-erius metus atvykau į parapiją labai nedrąsiai, buvo sunku suprasti, kodėl valdžia paskyrė tokios didelės parapijos klebonu. Buvo minčių, kad čia būsiu tik kelias savaites, o paskui bus kalėjimas. Manau, jog mano gyvenimo atvejis rodo, kad reikia laikytis Viešpaties rankos ir leisti, kad jis vestų. Bet Ir kai laikomės Viešpaties rankos, nėra garantuota, kad neteks kažkur gyvenime sutikti kryžiaus, tačiau yra garantija, kad Viešpats lydės visais keliais, kurie bus ir džiaugsmingi, ir erškėčiuoti. Taigi yra labai svarbu pasitikėti Viešpačiu ir leisti, kad jis tave vestų. Tokią žinią ir išsineškite iš šito susitikimo. Liudiju savo gyvenimo pavyzdžiu, kad to laikydamasis, nenusivyliau. Žinoma, niekada nelaukiau, nesitikėjau, nemąsčiau apie bažnyčios paaukštinimą. Svarbiausias paaukštinimas bus pas Viešpatį. O tą išaukštinimą turime gauti mes visi, kurie esame paženklinti Viešpaties vardu. Tegul Viešpats visus laimina,“- atsisveikino Kybartų bažnyčioje kardinolas S. Tamkevičius.

Parapijos namuose agapėje dar daug kas asmeniškai bendravo su kardinolu. Kadangi dalyvavo nemažai jaunimo, kardinolo buvo paprašyta pasidalinti žiniomis apie kardinolų skyrimus, pareigas, patirtais įspūdžiais sužinojus apie paties paskyrimą, prisiminti tarnystę Kybartuose. Plojimų ir džiaugsmo šūksnių banga nubangavo, kai kardinolas patikino, jog Kybartai yra jam svarbiausia parapija, antroje vietoje esąs Simnas, kur pradėjo leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ , ir trečioje – priskirtoji kaip kardinolui šv. Angelės Meriči parapija Romos mieste. Kanoninis veiksmas – kardinolo įvesdinimas į šv. Angelės Meriči bažnyčią vyks 2020 m. sausio 26 dieną. Kybartiečiams S.Tamkevičiaus kvietimas dalyvauti šiose iškilmėse labai patiko. Kybartų klebonas V. Labašauskas visus susirinkusius ir kardinolą pakvietė į tradicinį kalėdinį renginį, organizuojamą Kybartų bažnyčioje gruodžio 20 dieną, 18 valandą. Kardinolas patikino, kad ateityyje į Kybartus atvažiuos dažnai.

Birutė Nenėnienė
Nuotr. R. Norvila