Marijampolėje įvyko vyskupo emerito Juozo Žemaičio MIC laidotuvės

„Svarbiausia kunigo gyvenime išugdyti gyvąją Dievo šventovę kiekvieno kataliko sieloje.

2021 m. spalio 5 d., sulaukęs 95-erių metų amžiaus, Marijampolės Švč. Marijos globos namuose mirė Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC.

Spalio 8 d. 12 val. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje prasidėjo laidotuvių šv. Mišios, kurias aukojo dauguma Lietuvos vyskupų, vadovaujami apaštalinio nuncijaus Petar Antun Rajič. Taip pat į šv. Mišių koncelebraciją jungėsi vyskupas Tadeusz Bronakowski iš Lomžos Lenkijoje, atstovaujantis bendrą Lietuvos Lenkijos vyskupų komisiją.

Pradžioje nuncijus perskaitė iš Vatikano gautą Šventojo Tėvo Pranciškaus laišką, kuriame popiežius išreiškia nuoširdžią užuojautą ir dėkoja Dievui už vyskupo Juozo daugiametę kunigišką tarnystę tikintiesiems. Po perskaityto laiško, Marijampolės bazilikos skliautai prisipildė gedulinių psalmių giesmės, kurią pasidaliję chorais giedojo kunigai ir vyskupai. Vėliau savo giesmėmis šv. Mišių aukos maldą papildė Česlovo Sasnausko kamerinis choras (vad. Mindaugas Radzevičius).

Pamokslo metu vyskupas Rimantas Norvila kvietė atmintyje atgaivinti prisiminimus apie vyskupą Juozą, su kuriuo daugelio mūsų ryšiai buvo plačiai išsiskleidę. Visi kartu tuose prisiminimuose atrastume bendrų dalykų. „Ko gero pirmiausia jį visi prisimename kaip dvasininką, gyvenusį gyvu tikėjimu, branginusį savo pašaukimą, mylintį Kristaus Bažnyčią. Taip pat jį prisimename kaip maldos žmogų. Malda jam buvo iš ties svarbi ir kartu nuosekliai ugdė jo ypač artimą ir tvirtą santykį su Viešpačiu. Būtent iš šio santykio labiausiai formavosi ir jo rami, pasverta laikysena įvairiose gyvenimo situacijose ar kažkada aktyviai darbuojantis parapijose, ar diecezijos ganytojo tarnystėje, ar jau tapus vyskupu emeritu. Tikriausiai daugumas paminėtume ir jo visada giedrią dvasią, geranorišką žvilgsnį kitų žmonių atžvilgiu.“

Šv. Mišių metu susirinkusieji klausėsi evangelijos pagal Matą ištraukos, kurioje atpasakojamas Kalno pamokslas ir įvairūs palaiminimai. Vyskupas Rimantas pastebėjo, kad visi šie palaiminimai skleidėsi ir vyskupo Juozo Žemaičio gyvenime. „Palaiminimai tyraširdžiams, romiesiems skleidėsi per taikų, ramų, nuolankų vyskupo būdą. Dieviško gailestingumo atspindžiai reiškėsi jam vis prisimenant, atjaučiant vargstančius, kiek leido galimybės, padedant sunkumus patiriantiems, kartu užtariant juos nuoširdžia malda. Palaiminimas dvasingiems vargdieniams ypatingai išsiskleidė jau kiek vėliau gyvenime įkūnytame vienuoliniame pašaukime.“

Po Šv. Mišių vyskupas Juozas Žemaitis MIC palaidotas Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje šventoriuje, šalia kitų ten palaidotų iškilių Marijonų vienuolijos narių. Prie kapo duobės savo prisiminimais dalijosi vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Marijonų vyresnysis kun. Kazimieras Brilius, marijonų vienuolijos generalinio vyresniojo Andžej Pakula atstovas, susirinkusiuosius atminimo žodį tarė Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda.

Giedra nuotaika ir šviesiais prisiminimais mintyse susirinkusieji atsisveikino su visų mylimu vyskupu Juozu ir pagerbė jo atminimą.

Amžinąjį atilsį duok ilgamečiam Vilkaviškio vyskupijos ganytojui, Viešpatie!

 

Nuotr. Tomas Vitkauskas, Donatas Pranckevičius