Pajevonio parapijos didžiuosiuose atlaiduose pabuvus

Nors Bažnyčios kalendoriuje liepos 24- oji pažymėta kaip eilinis sekmadienis, tačiau Pajevonio šv. Jono Krikštytojo parapijoje (Vilkaviškio dekanatas) tai buvo dviguba šventė. Čia tradiciškai nuo seno švenčiami didieji – Šv. Onos – atlaidai ir antrąkart švęsta 2021 metais popiežiaus Pranciškaus paskelbta  Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena.

Šv. Mišioms vadovavęs Vilkaviškio dekanas kun. Virginijus Gražulevičius homilijoje pirmiausia pasidžiaugė, kad daugelis žmonių, turėdami tūkstančius savo kasdieninių rūpesčių, rado laiko stabtelėti ir maldoje pabūti su Viešpačiu bei švęsti drauge, prisimenant ir jau Amžinybėje besiilsinčius senelius, prosenelius, dalyvaujant anūkams, proanūkiams. Gera su savo maldavimais, prašymais, padėkomis kreiptis į du ypatingus šventuosius – Jėzaus senelius Oną ir Joakimą. Per jų pavyzdį svarbu suvokti, kas yra mūsų gyvenimo pamatas. Ir tai yra tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu, pasivedimas jo valiai ir malonei. Komentuodamas popiežiaus Pranciškaus žinią antrosios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga, homiliantas akcentavo senelių ir anūkų bendrystę kasdienybėje, džiaugsme, skausme ir maldoje. Plačiau paaiškino, jog Marijos gimdytojų vardai, liudijimai apie jų gyvenimą išsaugoti įvairiuose žydų apokrifiniuose  raštuose. Šių laikų žmonės iš Marijos tėvų pavyzdžio gali mokytis ištikimybės ir kantrybės įvairiuose savo  gyvenimo išbandymuose, įsisąmoninti, kad vaikai yra Dievo dovana ir juos turi palydėti į gyvenimą, bet nesisavinti…

Homiliją baigė  Pasaulinei senelių ir pagyvenusių žmonių dienai sukurta malda.

Prieš Aukos liturgiją nusitiesė ilga atnašų procesija. Parapijiečiai prie altoriaus nešė įvairias gėrybes, kurios po pamaldų nukeliavo ant agapės stalų.

Prieš Švč.  Sakramento procesiją aplink bažnyčią buvo sukalbėta Šv. Onos litanija. Po palaiminimo Švč. Sakramentu  sveikinimo žodį tarė iškilmėse dalyvavęs rajono meras Algirdas Neiberka, kurio mamai, buvusiai Sibiro tremtinei, Pajevonio parapija yra gimtoji, tad ir pačiam merui išplaukė vaikystės prisiminimai iš Šv. Onos atlaidų Pajevonio bažnyčioje. Parapijietė Genovaitė Raudonaitienė pajevoniečių vardu tarė nuoširdų padėkos žodį dekanui V. Gražulevičiui už iškilia šv. Mišių auka ir homilija praturtintą dvasią.

Pajevonio parapijos klebonas kun.  Audrius Kurapka pirmiausia dėkojo visiems susirinkusiems švęsti didžiųjų šv. Onos ir Joakimo atlaidų, už tikėjimo liudijimą ir meilę Dievui, ir, aišku, Pajevonio parapijai. Mat, būdavę metų, kai tą patį sekmadienį Šv. Oną švęsdavo dviejose Vilkaviškio dekanato parapijose – Alvito ir Pajevonio. Tuomet žmonės pasirinkdavo vieną iš jų ir šnekamojojoje kalboje Pajevonio atlaidus vadindavo „mažąja Onute“. Pastaraisiais metais galima dalyvauti abiejų parapijų didžiuosiuose atlaiduose.

Klebonas dėkojo vargonininkui Gediminui Alkevičiui, choristams, talkinusiam Lankeliškių parapijos vargonininkui Linui Penkaičiui, patarnautojams, skaitovams, procesijos organizatoriui Albinui Zinfeldui bei visiems geranoriškai joje dalyvaujantiems. Už bažnyčios papuošimą, už daug kitų tarnysčių, už pastangas kurti gražią bendrystę ir bendrą gėrį nuoširdžios padėkos nusipelnė Pajevonio bendruomenės pirmininkė Danutė Želvienė, niekada paramos neatsakanti Pajevonio seniūnė Gintautė Žaliniakienė. Labiausiai klebonas dėkingas parapijos pastoracinei tarybai, be kurios  nei vienas sumanymas nėra priimamas ir įgyvendinamas.

Iki atlaidų dėl oro sąlygų nebuvo užbaigti užsimoti bažnyčios stogo remonto darbai. Jiems nebūtų užtekę surinktų parapijiečių aukų, todėl dabar klebonui buvo gera proga padėkoti Vilkaviškio rajono savivaldybės vadovams ir atsakingiems specialistams  už savalaikę tikslinę finansinę paramą bei supratingumą.

Nuoširdžiausiomis padėkomis apipilti atlaidų dalyviai su gera nuotaika nusileido nuo bažnyčios kalnelio į agapę prie klebonijos. Juos pasitiko nuotaikinga gyva muzika, garuojanti  suvalkietiška „šiurpa“ , susineštos vaišės. Po atlaiduose dalyvavusio Seimo nario Algirdo Butkevičiaus pasveikinimo, po stalo palaiminimo bendrystė tęsėsi skaniai užkandžiaujant, smagiai šnekučiuojantis bei apžiūrint parapijietės Marytės Protasevičienės fotografijų parodą, kurią pagal projektą surengė Pajevonio bendruomenė „Jevonio versmė“.

Tradicinė Pajevonio vasaros šventė vėliau, nuo popiečio iki tamsumų, vyko kitoje erdvėje – šilelyje. Čia koncertavo keletas įvairių atlikėjų ir grupių.

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotr.