Patilčių parapijos 100 – mečio jubiliejus

„Patilčių apylinkės buvo gyvenamos iš senų laikų. Prie kaimo yra piliakalnėlis. Jis įdomus tuo, kad ant jo viršūnės tyliais vakarais susirinkdavo vietos gyventojai pasiklausyti Marijampolės bažnyčios varpų skambėjimo, nors jų skambesys nebuvo girdimas kituose kaimuose, esančiuose trigubai arčiau Marijampolės. Kadangi aplinkinės parapijos buvo toli, 1920 m. spalio mėn., vyskupui A. Karosui sutikus, kun. J. Danielius įkūrė Patilčių parapiją. Parapijiečių lėšomis buvo pastatyta laikina, medinė Šv. Petro Kalinio vardo bažnyčia, kuriai 1936 m. priklausė 1013 katalikų. Kun. Danielius klebonu išbuvo iki 1923 metų, pastatė kleboniją ir ūkio trobesius. Prie naujos parapijos buvo priskirti kai kurie Igliaukos, Daukšių ir Marijampolės parapijų kaimai.“ (Šaltinis: B. Kviklys „Mūsų Lietuva“ III tomas.)

Rugpjūčio 16 d. Patilčių Šv. Petro Išvadavimo bažnyčioje paminėtas Patilčių parapijos šimto metų jubiliejus ir Šv. Roko atlaidai. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Marijampolės dekanas kun. Deimantas Brogys, drauge meldėsi šią parapiją aptarnaujantis klebonas kun. Darius Vasiliauskas bei Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis.

Po šv. Mišių ir iškilmingos atlaidų procesijos, parapijos geradariams buvo įteiktos padėkos „Už nuoširdžią ir geranorišką tarnystę parapijos bendruomenei“.

Šventė baigėsi koncertu ir agape prie bažnyčios. Susirinkusiems parapijiečiams ir svečiams koncertavo Marijampolės kultūros centro pučiamųjų kvintetas ir solistė N. Nekrašiūtė.

 

Nuotr. Kamilė Sajūtė