Prasideda spalis – Popiežiaus Pranciškaus paskelbtas Ypatingasis misijų mėnesis

PAKRIKŠTYTI IR SIUNČIAMI

Ypatingas spalis. Visuotinės Bažnyčios dėmesys misijoms. Misijinė Bažnyčios prigimtis. Tikėjimas, peržengiantis valstybių sienas, rasių ir kalbų skirtybes. Kristus visas visuose, besikreipiantis į asmens laisvę ir svetingumą.

Popiežius Pranciškus 2019 m. spalį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, siekdamas dar labiau sužadinti visos Bažnyčios misijinį sąmoningumą ir paskatinti misijinės sielovados pokyčius. Minėtas paskelbimas yra išdėstytas laiške, adresuotame kardinolui F. Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektui, atsakingam už Misijų mėnesio organizavimą. Popiežius visų tikinčiųjų prašo „jautriai rūpintis Evangelijos skelbimu, bendruomenių atsivertimu į misijų bei evangelizacijos tikrovę“. Pranciškus primena, kad 2019 m. lapkričio 30 d. sukanka popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud paskelbimo 100-osios metinės. Pastarasis dokumentas laikomas ir Kinijos evangelizacijos magna charta. Tai įvyko 1919 m.: pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, kurį tuometis popiežius pavadino „beprasmėmis žudynėmis“, Benediktas XV nurodė būtinybę naujai apibrėžti Bažnyčios misijų veiklą, atskirti ją nuo bet kokių kolonijinių tikslų, nuo išplitusių nacionalistinių ir ekspansionistinių ideologijų. Tikėjimo nevalia primesti, įpiršti per prievartą. Siūlymas atsiverti Kristui – tai dovana, ateinanti iš Dievo.

Oficialūs Ypatingojo misijų mėnesio puslapiai internete – https://misijos.katalikai.lt/

 

Knygelė skirta Švč. M. Marijos rožinio maldai švenčiant Ypatingąjį misijų mėnesį – https://misijos.katalikai.lt/assets/leidiniai/knygele-ymm-rozinis_lt.pdf (knygelės platinamos parapijose)

Ypatingojo misijų mėnesio tema

„Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“ – tai popiežiaus Pranciškaus pasirinkta tema. Missio ad gentes sąmoningumo žadinimas ir atsakomybės skelbti Evangeliją su nauju entuziazmu atgaivinimas yra temos, kurios jungia popiežiaus Benedikto XV pastoracinį susirūpinimą apaštališkajame laiške Maximum Illud, paskelbtame prieš 100 metų, ir misionierišką gyvybingumą, išreikštą popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame paraginime Evangelii Gaudium: „Misionieriškoji veikla yra viso Bažnyčios darbo paradigma“ (EG 15).

Tautų evangelizacijos kongregacijos parengtas vaizdo įvadas apie Ypatingąjį misijų mėnesį

 

RENGINIŲ KALENDORIUS

PASAULYJE
Birželio 9 d., per SEKMINES, Popiežius pasirašė Žinią Pasaulio misijų dienai Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje
Spalio 20 d. Pasaulinė misijų diena

 

LIETUVOJE
Rugpjūčio 11 – spalio 30 d. paroda „Misijų stotelės. Lietuvių jėzuitų misionierių šimtmečio kelias“ Kaune, Perkūno namuose
Spalio 1 d. 12 val. šv. Mišios Kaišiadorių katedroje su visos Lietuvos ir kitų kraštų tikinčiaisiais minint misijų globėją šv. Teresę iš Lizjė ir švenčiant Ypatingojo misijų mėnesio pradžią Lietuvoje.
Spalio 5 d. Panevėžyje Atsinaujinimo diena. PROGRAMA
Spalio 10–12 d. Kauno arkikatedroje vieši t. Ronnie McAINTSH CSsR. PROGRAMA
Spalio 12–13 d vigilija Šiluvoje už misijas ir misionierius.
Spalio 13 d. Misijų diena Šiluvoje su t. Ronnie McAINTSH CSsR. PLAČIAU
Spalio 20 d. Misijų sekmadienio šventimas Vilkaviškio katedroje.

MALDA

Dangiškasis Tėve,
iš numirusių prisikėlęs
Tavo vienatinis Sūnus Jėzus Kristus
liepė savo sekėjams
„eiti ir padaryti Jo mokiniais visų tautų žmones“,
o Tu mums primeni, kad per Krikštą
buvome įjungti į Bažnyčios misiją.

Apdovanojęs Šventosios Dvasios dovanomis,
suteik mums malonę drąsiai ir uoliai
liudyti Evangeliją,
kad vykdydami Bažnyčiai patikėtą ir
dar nebaigtą įgyvendinti misiją
rastume naujų veiksmingų būdų
skleisti pasaulyje gyvenimą ir šviesą.

Maloningai padėk visoms tautoms
priimti Jėzaus Kristaus
gelbėjančią meilę ir Jo gailestingumą.
Jis būdamas Dievas
su Tavimi ir Šventąja Dvasia
gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.

 

Informacija parengta pagal https://misijos.katalikai.lt/