Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidai Krikštonių parapijoje

Rugsėjo 5 d. Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčioje buvo švenčiami Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidai. Juos 1934 m. įvedė šios bažnyčios statytojas klebonas kun. Jonas Reitelaitis, garsus istorikas, kraštotyrininkas, publicistas, visuomenės veikėjas. Šįmet, saulės spindulių apkabinta, rudenėjanti pirmojo rugsėjo sekmadienio diena 88 – ąjį kartą  sukvietė į šventovę gausų būrį maldininkų. Šventovė buvo Krikštonių gerųjų moterų nuostabiai išpuošta! Šv. Mišias celebravo J. Em.  kardinolas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, mons. Gintautas Kuliešius. Vysk. Norvila, kuo nuoširdžiausiai pasveikinęs iš įvairių Lietuvos vietų susirinkusius šventės dalyvius, pamokslo metu akcentavo, jog šiemetinė Marijos iškilmė švenčiama visuotinėje Bažnyčioje minint Šeimos metus ir šv. Juozapui pašvęstus metus. Pakvietęs drauge pasvarstyti ir paklausęs, ko visi čia susirinkę įvairaus amžiaus, profesijų ir luomo žmonės, atskleidė ir gilesnę susitikimo prasmę. Dauguma susirinkusiųjų susitaiko su Dievu per išpažintį  ir išgyvena  atgailos bei Dievo gailestingumo malonę. Sekmadieninė malda šventovėje vieniems su kitais Šv. Mišių metu, pasistiprinus Dievo Žodžiu ir Eucharistine Duona, pakylėja žmonių dvasią, sustiprina juos tarpusavio tikėjimo liudijimu. Malda, prašant sveikatos sau ir artimiems ligoniams, teikia vidinį sielos sužeidimų gydymą. Šventiška labai skirtingų žmonių bendrystė padeda pajusti kiek tai kiekvienam ji yra labai prasminga ir palaiminga.

Tos malonės ir patirtys kurios gaunamos atlaidų metu, tikintiesiems liudija dangaus Tėvo maloningumą. Jis priimantis visus, neatstumiantis nei vieno, teikiantis kiekvienam trokštančiam  reikalingų malonių, sudarantis galimybę patekti į Dangiškojo Tėvo namus.

Pateikęs gražų mamos pagalbos vaikui pavyzdį, vyskupas vardijo, kaip ir Jėzus, Bažnyčios Motina Marija, Jėzaus ir Bažnyčios Globėjas Šv. Juozapas žmonėms tiesiantys ranką, padedantys savo užtarimu, mokantys savo pavyzdžiu klusnumo gera norinčiam Dievui. O bendrystės su Juo pagrindas esantis didžiulis gėris ir meilė, pažadas amžinybės link.

Vyskupas akcentavo, jog siekiant amžinybės kasdieniame gyvenime, labai svarbus asmeninis tikėjimas, pamaldumas kartu šeimoje. Nutolus nuo Dievo, nukrypus nuo visuotinai pripažintų moralės normų, šeimos išgyvena įvairius išbandymus, gundymus, nuopolius. Tik turint stiprų tikėjimą, išsaugomos krikščioniška pasaulėžiūra grįstos vertybės. Jos išplaukiančios iš žmonijos Kūrėjo, amžinai gyvo ir vis naujai apsireiškiančio, išliekančio žmogui stipriausia atrama.

„Tad ši šventė mums tesuteikia daugiau pasitikėjimo Dievu, vilties, drąsos ir primena, kad galiausiai visi esame Dievo rankose“, – linkėjo Jo Ekscelencija.

Po Šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija ir procesija aplink bažnyčią. Atlaidų iškilmėje gražiai giedojo Krikštonių parapijos choras, vargonininkė Lina Kabelkaitė.

Krikštonių parapiją aptarnaujantis Seirijų klebonas kan. Vytautas Prajara nuoširdžiai padėkojo gausiai susirinkusiems piligrimams, J. Em. kardinolui S. Tamkevičiui,  vyskupui J. E. R. Norvilai, broliams kunigams, procesijos dalyviams, choristams, visiems atlaidų dalyviams. Džiaugėsi ir tarė nuoširdų ačiū Krikštonių gerosioms moterims už gražiai išpuoštą bažnyčią.

Šventinės liturgijos pabaigoje  J. Em. kardinolas meldėsi už ligonius, juos palaimino. Taip pat pašventino maldininkų įsigytas devocionalijas.

 

 Alvyra Grėbliūnienė