Statistika

Duomenys

2019 m.

Plotas

6 280 km2

Gyventojų

apie 320 000

Katalikų

apie 260 000

Parapijų

104

Koplyčių

25

Diecezinių kunigų

104

Kunigų vienuolių

5

Diakonai

4

Pašvęstojo gyvenimo institutų narių vyrų

2

Pašvęstojo gyvenimo institutų narių moterų

71

Pakrikštyta

3 038

Paruošta Pirmajai Komunijai

2 385

Sutvirtinta

1 713

Sutuokta porų

646

Suteiktas Ligonių Sakramentas

6 440

Palaidota

4 551

Vilkaviškio vyskupijos kurijos duomenys