2022-2023 mokslo metų darbai Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centre

Pradedant kažką naujo visada norisi atsisukti atgal ir įvertinti tai, kas jau įvyko. Peržvelgta ir įvertinta praeitis leidžia pamatyti sėkmes ir nesėkmes, padarytas klaidas, neįvertintas aplinkybes, neišnaudotas galimybes. Šie vertinimai, kurie švietime vadinami refleksija, padeda tiksliau planuoti ateities veiklas.

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centre jau įsibėgėja 2023-2024 m. m. planavimas, tačiau vis dar norisi peržvelgti jau pasibaigusius mokslo metus. Jie buvo ir sunkūs, ir lengvi, bet svarbiausia –  prasmingi. Prasidėję tradicine Rudens konferencija Lazdijuose, jie vyskupijos tikybos mokytojams pažėrė naujų mokymosi, tobulėjimo, sustojimo akimirkų.

Ypač turtingas apsirodė rugsėjis: be išskirtinio susitikimo su kraštiete dr. Ingrida Gudauskiene, kuri dar kartą atvėrė Šventojo Rašto pažinimo duris, vyko nuotoliniai visos Lietuvos tikybos mokytojų ir katechetų (neretai jie yra abiejuose vaidmenyse) susitikimai su Kauno, Vilniaus, Panevėžio vyskupijų ekspertais, atskleidusiais pasiruošimo sakramentams gaires. Lygiagrečiai savo mokyklose mokytojai su savo mokiniais jau kūrė kalėdinius atvirukus, kad suspėtų savo darbus atsiųsti į tradicinį Kalėdinių atvirukų konkursą. Džiugu, kad konkursas vėl sulaukė išskirtinio dalyvių darbų skaičiaus ir nustebino naujomis idėjomis ir kūrybišku Jėzaus gimimo slėpiniu pristatymu.

Spalio viduryje mokytojai rinkosi į Liškiavą. Tylos ir nuostabios rudeninės gamtos apsuptyje jie galėjo sustoti, įsiklausyti į save ir Dievą, daugiau laiko skirti maldai, išgyventi tikybos mokytojų bendrystę, išgirsti padrąsinantį kun. Tautvydo Kapcevičiaus žodį. Gavėnios rekolekcijas šiais metais organizavome Telšių kunigų seminarijoje. Rekolekcijose mus lydėjo seminarijos dėstytoja Aušra Mizgirienė ir dailininkė, kompozitorė, giesmių atlikėja Angelė Joknytė.

Lapkritis prasidėjo moksline-praktine konferencija „Ką daryti, kai eiti pasidaro per sunku?“. Šios konferencijos idėja gimė po vasaros mokymų „Pirmiausia užsidėk deguonies kaukę sau!“, kuriuos Šventojoje vedė lektorius David Wells iš Jungtinės Karalystės.

Kaip ir kiekvienais metais, daugiausia dėmesio sulaukė Advento idėjų seminaras. Lapkričio 23 d.  Pastoraciniame centre buvome maloniai nustebinti mokytojų išradingumo, pasiūlytų metodų originalumo ir aktyvaus įsitraukimo į naujų idėjų įgyvendinimą.

Kadangi 2022-2203 m. m. – paskutinieji pasiruošimo atnaujintų BU programų įgyvendinimui, tikybos mokytojai galėjo dalyvauti dviejuose seminaruose tvirtesniam pasirengimui nuo rugsėjo pradėti dirbti atnaujintomis Katalikų tikybos BUP. Teologinį seminarą „Mokslo ir tikėjimo santykio problematika“ vedė lektorius kun. prof. dr. Rimas Skinkaitis, dalykinį „Ar verta nerimauti dėl atnaujintų Katalikų tikybos BUP starto?“ – Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė. Pasiruošimas atnaujintų BUP įgyvendinimui vyko visoje Lietuvoje įvairiose mokymosi aplinkose: mokyklose, katechetikos centruose, rajonų švietimo centruose. Lietuvos nacionalinė švietimo agentūra taip pat organizavo plataus masto seminarus. Katalikų tikybos mokytojams skirtuose seminaruose dalyvavo 13 Vilkaviškio vyskupijos mokytojų.

Mokslo metų pabaiga buvo pažymėta dviem renginiais: dekanatų metodinių centrų vadovų ataskaitiniu posėdžiu ir edukacine stovykla „Dėl tavo žodžio užmesiu tinklus“ (Lk 5, 5). Dekanatų metodinių centrų vadovų posėdis pradėtas Eucharistija, vėliau peržvelgta Katechetikos centro veikla, pristatytos kiekvieno dekanato tikybos mokytojų veiklos ir inciatyvos, pasidalinta naujomis idėjomis ateinantiems mokslo metams, pasveikinti kadenciją baigę vadovai, Dievo palaimos linkėta naujai išrinktiems metodinių centrų vadovams.

Edukacinė stovykla Palangoje vainikavo visų mokslo metų darbus. Joje tikybos mokytojai ir katechetai dėkojo Dievui už auginančias darbo patirtis, už mokinius, už kiekvieną žmogų vienokiu ar kitokiu būdu prisilietusį prie jų gyvenimo. Edukacinė stovykla taip pat yra naujų susitikimų vieta, į kurią šiemet buvo pakviesti charizmatiški, gilų tikėjimą liudijantys lektoriai: kun. Paulius Vaineikis OFM ir Aušra Mizgirienė, tikybos mokytojų pažįstama iš gavėnios rekolekcijų.

Atsisveikindami mokytojai vieni kitiems linkėjo tikro vasaros poilsio, jaukių susitikimų įvairiuose atlaiduose (vasara – atlaidų metas), daugiau vilties ir džiaugsmo kasdienybėje. Susitikti sutarė rugpjūčio 24 d. Garliavoje Rudens konferencijoje.