A†A kunigas Bronius – Klemensas Paltanavičius MIC 1948 – 1980 – 2023

2023 m. birželio 5 d., po sunkios ligos, Marijampolės ligoninėje mirė kunigas Bronius – Klemensas Paltanavičius MIC.

Kun. Bronius – Klemensas Paltanavičius MIC gimė 1948 m. balandžio 24 d. Bliuviškių k., Griškabūdžio parapijoje, Šakių rajone.

1957 – 1961 m. mokėsi Bliuviškių pradinėje mokykloje.

1961 – 1967 m. mokėsi Griškabūdžio vidurinėje mokykloje.

nuo 1975 m. sausio 6 d. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos narys.

1975 – 1980 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1980 m. birželio 1 d. buvo pašventintas kunigu.

Kunigas Bronius – Klemensas Paltanavičius MIC darbavosi šiose pareigose:

nuo 1980 m. birželio 26 d. – Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaras;

nuo 1980 m. rugsėjo 19 d. – Garliavos Švč. Trejybės parapijos vikaras;

nuo 1985 m. gegužės 28 d. – Kaimelio parapijos klebonas;

nuo 1994 m. rugsėjo 28 d. – Slavikų, Sudargo ir Valakbūdžio parapijų klebonas;

nuo 2003 m. rugsėjo 8 d. – Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaras.

Kun. Bronius – Klemensas Paltanavičius MIC savo gyvenimo kunigiškąja ir vienuoline tarnyste buvo uolus pagalbininkas Vilkaviškio vyskupijos ir Marijonų vienuolijos pastoraciniuose darbuose. Jo gilus dvasingumas bei pamaldumas į Nekaltai Pradėtąją Mergelę Mariją leido lyg negęstančia liepsnele šviesti kelią sieloms, ieškančioms Dievo, vesti jas dvasinio tobulėjimo keliu. Skirdamas daug laiko ir pastangų sergančiųjų dvasinei pagalbai, daugeliui jų tapo paskutiniuoju padėjėju ir sustiprinimu atveriant vartus i amžinybę.

Uoli, rami ir dvasinga jo tarnystė klausykloje leisdavo daugeliui nutolusių sielų ramiai prisitaikyti, ateiti ir atgailos keliu sugrįžti vėl į Kristaus sekėjų gretas. Išpažintims negailėdamas laiko jisai dabartiniams, visur skubantiems žmonėms, padėdavo rasti dvasinį suraminimą ir atgaivą.

Vienuoliniame gyvenime tyliai, ramiai ir kantriai ėjo įžadais pasirinktu vienuolinio gyvenimo keliu ir išliko vienuoliškoje kuklumo, ištikimybės, klusnumo dvasioje iki pat mirties. Išmokęs ramiai ir kantriai įveikti savuosius sunkumus ir vargus, išmoko rasti ir dalinti kitiems raminantį žodį ir kantrumo pavyzdį.

Teatlygina jam gerasis Dievas už visą Viešpačiui pašvęstą gyvenimą ir teapdovanoja savo begaline meile kunigą Bronių už jo nuoširdžias pastangas mylėti Dievą visomis jėgomis, o artimą – labiau nei save patį.

Kunigas Bronius bus pašarvotas antradienį (birželio 6 d.) nuo 17 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikos Aušros Vartų koplyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios vyks 2023 m. birželio 8 d. (ketvirtadienį) 12 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje.

Po Šv. Mišių kunigas Kun. Bronius – Klemensas Paltanavičius MIC bus laidojamas Marijampolės senosiose kapinėse, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos laidojimo vietoje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

 

Vilkaviškio vyskupijos kurija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija