Birželio mėnuo – Švč. Jėzaus Širdies garbinimui

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Bažnyčiose kalbama arba giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas. Giedama „IŠ ŠIOS ŽEMELĖS”, „O ROMIOJI”, „JĖZAUS ŠIRDIE ŠVENČIAUSIA” ar kuri kita panašaus turinio giesmė. Bažnyčioje šios pamaldos gali būti laikomos prie išstatyto Švč. Sakramento. Negalintiems birželinių pamaldų atvykti į bažnyčią dera jas atlikinėti namie, prie Švč. Jėzaus Širdies paveikslo.

Taip pat šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių, yra minima Švč. Jėzaus Širdies diena.

Pirmieji aiškūs pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai ženklai aptinkami XI ir XII a. Manoma, kad pamaldumas gimė benediktinų ar cistersų vienuolynų atmosferoje, šv. Anzelmo ir šv. Bernardino idėjų pasaulyje. Toks pamaldumas buvo gerai žinomas šv. Gertrūdai ir šv. Matildai. XIII-XVI a. pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai buvo praktikuojamas, bet neplėtojamas. Šio pamaldumo praktikavimo pavyzdžių aptinkama įvairių kongregacijų: pranciškonų, dominikonų, kartūzų bei kitų šventųjų gyvenimų aprašymuose. Bet tai buvo tik individualus mistinio pobūdžio pamaldumas. XVI a. įvyko esminis pokytis – pamaldumas perėjo iš mistinės sferos į krikščionišką asketizmą. XVII-XVIII a. pamaldumas išpopuliarėjo Prancūzijoje. 1856 m., Prancūzijos vyskupams atkakliai prašant, Popiežius Pijus IX paskelbė Švč. Jėzaus Širdies dieną visuotine Bažnyčios švente. 1899 m. birželio 11 d. popiežiaus Leono XIII įsaku pagal jo pateiktą formulę visa žmonija buvo iškilmingai paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.

Švč. Jėzaus Širdies litanija

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, su Dievo Žodžiu esmingai sujungtoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, begalinės didybės, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, paguodos šaltini, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, nuodėmių auka, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme, pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi! Padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

Melskimės.

Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo mylimojo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino.
Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius.

Amen.

Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas: Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius! Amen.