Sekminės Kryžių šventovėje

Kryžių Sekminės… Sukasi laiko ratas ir jau 206-uosius metus skaičiuoja Kryžių Sekminių atlaidai. Birželio 5-ąją Dievas padovanojo gražią, saulės spindulių šviesos girliandomis išpuoštą ir jų šilumos žiburių pripildytą dieną. Pasiilgę bendrystės ir Dievo siunčiamų Šventosios Dvasios malonių iš įvairių Lietuvos parapijų susirinko maldininkai. Tarp jų ir pulkelis jaunimo, kurie savo klegesiu, šypsenomis ir širdelių tyru jauduliu atlaidų šventei suteikė gyvumo ir džiugesio. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Kartu meldėsi vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Miroslavo parapijos klebonas kun. Miroslav Dovda, Vilkaviškio katedros prelatas kan. Vytautas Gustaitis. Metelių parapijos klebonui kun. Jonui Baliūnui talkino Lazdijų dekanato dekanas Nerijus Žvirblys, Simno parapijos klebonas Raimondas Žukauskas. Jo Ekscelencija suteikė Sutvirtinimo sakramentą 19-kai jaunuolių: 10 – Šventežerio, 6 – Miroslavo, 3 – Liudvinavo.

Vyskupas Šv. Mišių homilijoje priminė pasaulyje amžių tėkmėje gyvuojančias Sekminių švenčių tradicijas.  Pavyzdžiui Prancūzijoje, prisimenant pirmąjį Šventosios Dvasios triukšmingą nužengimą, per Šv. Mišias buvo garsiai trimituojama. Lietuvoje nuo senų laikų bažnyčios puošiamos išsiskleidusiais gaivios žalumos lapeliais berželių šakomis, kitais žalumynais. Visa tai primena Šv. Dvasios atneštą gyvybingumą.

Homiletas atvertė Sekminių liaudiško pavadinimo atsiradimo istoriją. Katalikų – septynios savaitės po Velykų, kai kurių kitų konfesijų krikščionių – 50 dienų po Velykų. Žydai mini kitą prasmę turinčią šventę – 50 dienų po Mozės išėjimo ant Sinajaus kalno, kur Dievas jam perdavė Dekalogą. Tai vyksta penkiasdešimt dienų po Paschos.

Papasakojo devyndienio maldų tradiciją. Ji susiformavo prisimenant apaštalų maldas nuo Kristaus žengimo pas Tėvą iki Sekminių, kartu laukiant Šventosios Dvasios atėjimo. Tuo tarpu pilnas liturgijoje naudojamas Sekminių pavadinimas – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė. Per pirmąsias Sekmines Šventoji Dvasia apaštalams suteikusi dovanų, reikalingų didžiajam Kristaus pavedimui įvykdyti – eiti ir skelbti Evangeliją visoms tautoms.  Čia Petras pasakęs savo pirmąjį pamokslą žydams ir gausiai susirinkusiems įvairių tautų žmonėms, sava kalba supratusiems Petro kalbą ir įtikėjusiems Kristų. Tai rašoma Apaštalų darbų knygoje. Ši apaštalo pirmoji žvejyba buvusi labai sėkminga – įtikėję apie 3000 susirinkusiųjų.

Vyskupas raginęs prašyti Šventosios Dvasios malonių, kad ji mus sutaikintų su Dievu, kitais žmonėmis. Pripildytų mūsų širdis noro mylėti, daryti gera ne tik sau, bet ir kitiems. Aiškinęs, kaip  visokeriopas dvasinis gyvybingumas visoje Bažnyčioje ateinantis iš Šventosios Dvasios. Priminęs, jog ir šią dieną teikiant Sutvirtinimo sakramentą, Šventoji Dvasia esanti pagrindinė malonių teikėja. Ji guodėja, sutvirtintoja, sutaikintoja. Ji meilės Dvasia. Ji teikianti ir maldingumo dovaną, kurią jaunimas gaunantis per Sutvirtinimo sakramentą. Tik čia labai svarbus laisvos valios apsisprendimas. Visais sunkiais gyvenimo išbandymais raginęs melsti, prašyti Dievą, padėti, pamokyti, atgaivinti… Tik tikėjimas ir nuolatinė bendrystė su Aukščiausiuoju, apsaugos nuo piktosios dvasios veikimo. „Naudokimės tomis Šventosios Dvasios dovanomis, neužšaldykime, neužrakinkime, nepalikime vietos piktajai dvasiai… Pasiveskime Šv. Dvasios vedimui, su dėkingumu priimkime jos dovanas…“, – kvietė vyskupas.

Po šv. Mišių buvo garbinamas Švč. Sakramentas ir meldžiamasi birželinės pamaldos. Šventinėje liturgijoje giedojo Metelių parapijos choras, vargonininkė Simona Alksninytė.

Atlaiduose susirinkusius tėvus vyskupas pasveikino su Tėvo diena ir juos palaimino specialia malda.

Šv. Mišiose kartu meldėsi Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė. Ji ir kiti sutvirtinamųjų parapijų atstovai dėkojo vyskupui už Šv. Mišių auką, padrąsinamąjį, žodį, nuoširdžią bendrystę, šiltą šypseną. Merė sveikino Metelių kleboną 35-erių kunigystės metų proga, dėkojo už jo atsidavusią tarnystę Metelių parapijoje. Nuoširdų ačiū siuntė ir klebonas Jo Ekscelencijai vyskupui, kunigams, piligrimams, parapijos bendruomenės žmonėms, Seirijų ir Šventežerio seniūnėms, choristams, visiems visiems bendrystės maldoje buvusiems ir prisidėjusiems atlaidams pasiruošti žmonėms.

Po Eucharistijos šventimo, sutvirtinamiesiems buvo įteikti pažymėjimai, padaryta bendra nuotrauka.

Alvyra Grėbliūnienė

Autorės nuotr.