Chorų sambūris „Giedu Marijai”

Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapija, tęsdama gegužinių pamaldų tradiciją, taip pat baigdama maldų už gyvąsias ir mirusias Motinas aštuondienį bei dėkodama visų mūsų dangiškajai Motinai Švč. M. Marijai už parapijos ypatingą globą ir malonių per Jos užtarimą gausą, surengė parapijinių chorų sambūrį „Giedu Marijai“.  Atsiliepdami į klebono kun. Algirdo Žukausko kvietimą, atvyko Punsko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo parapijos choro kvartetas, vadovaujamas Eugenijaus Parakevičiaus, Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos choras, vadovaujamas Angelės Babkauskienės, Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos choras, vadovaujamas Irmos Stražnickaitės, Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies parapijos choras, vadovaujamas Vitalijos Aukštakalnienės, ir Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos choras, vadovaujamas Linos Miliuvienės. Visi chorai giedojo 12 val. Šv. Mišių metu, po kurių kartu su susirinkusiais parapijiečiais pamaldžiai dalyvavo gegužinėse pamaldose. Po šv. Mišių bažnyčioje vyko koncertinė dalis, kurios metu kiekvienas choras sugiedojo po dvi giesmes, skirtas Švč. M. Marijos garbei, o koncertą užvainikavo visų chorų bendrai sugiedota giesmė „Mylimoji Karaliene“, kuriai žodžius parašė Maironis, muziką sukūrė Faustas Strolia (1962 m.), aranžavo Bronius Jonušas, ir kuri, jau nuo senų laikų, laikoma Kalvarijos parapijos himnu. Pasibaigus koncertui, Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis kiekvieno choro vadovui įteikė gėles o parapijos klebonas kun.Algirdas Žukauskas padėkos raštus ir knygas.  Vėliau, susibūrus parapijos Jaunimo namuose, visi skaniai pasivaišino, smagiai padainavo ir, priėmę šeimininkės lauktuves, išsiskirtė į namus, lydimi klebono palaiminimo ir geros nuotaikos. Esame dėkingi klebonams, kurie, nepaisant sekmadienio, išleido chorus ir padėjo pasiekti Kalvariją, Dievas Jums tealygina ir Jus telaimina. Tikimės, kad šis sambūris taps Kalvarijos parapijos tradicija ir kitais metais vėl susibursime pagarbinti, padėkoti ir pasimelsti visų mūsų Motinai ir Karalienei Švč. M. Marijai. Kita vertus, gera, kad kaimiškų parapijų chorai turi progą išvykti „gastrolėms“, pasidalinti savo patirtimi, pasisemti gražių idėjų ir, sugrįžus namo, su nauju įkvėpimu repetuoti ir džiuginti dvasingu giedojimu savo parapijų tikinčiuosius.

Kalvarijos parapijos informacija