Didžiojo ketvirtadienio Krizmos šv. Mišios Vilkaviškio katedroje 2022

Didžiojo ketvirtadienio ryto šv. Mišiomis užbaigiamas gavėnios laikas. Katedrose šią dieną švenčiamos Krizmos šv. Mišios, kuriose paruošiama ir palaiminama šventoji Krizma, katechumenų bei ligonių patepimo aliejai, o gausiai susirinkę kunigai atnaujina šventimų dieną duotus pažadus, dėkoja Dievui už gautą kunigystės tarnystę. Susirinkę tikintieji meldžiasi už savo vyskupijos kunigus, ir vienijasi su savo ganytojais Šventojoje Komunijoje.

Pastaruosius du metus dėl pandemijos ribojimų negalėjus susirinkti į šį šventimą, arba tik negausiai dalyvavus jame, šiemet, jau atlaisvėjus paskutiniams suvaržymams, vėl drauge su savaisiais dvasininkais galime žengti į Didįjį Velykų tridienį.

Balandžio 14 dieną, Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo katedroje Krizmos Šventųjų Mišių liturgijai vadovavo vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila. Drauge koncelebravo gausus būrys vyskupijoje dirbančių kunigų. Taip pat meldėsi diakonai, seminaristai, parapijų ministrantai, vyskupijos centrų darbuotojai bei Vilakviškio ir kitų parapijų tikintieji.

Vyskupas savo pamokslą siejo su popiežiaus Pranciškaus mintimis, išsakytomis šiemet vasarį Vatikane vykusiame tarptautiniame simpoziume kunigystės tema. „Kaip daugiausia lemiančius kunigo gyvenime, popiežius Pranciškus įvardija keturis artumus – Dievui, vyskupui, kunigams, žmonėms.” Vyskupas saviesiems kunigams akcentavo, kaip svarbu kunigiškoje tarnystėje yra išlikti artimu Dievui, savo vyskupui, broliams kunigams ir žmonėms. Kunigas turi atrasti artumą Dievui, nes „be prasmingo santykio su Viešpačiu mūsų tarnavimas pasmerktas tapti nevaisingu.” Artumas vyskupui moko klausytis ir išlieka „jungtimi, padedančia atpažinti Dievo valią.” Taip pat svarbus yra kunigų broliškumas, kuris yra „sąmoningas pasirinkimas siekti būti šventam su kitais, o ne vienatvėje.” Ir galiausiai, kunigo artumas žmonėms, nes „santykiai su šventąja Dievo tauta kiekvienam iš mūsų yra ne pareiga, bet malonė. „Meilė žmonėms yra dvasinė jėga, skatinanti visapusišką susitikimą su Dievu” (Evangelii gaudium, 272). Štai kodėl kiekvieno kunigo vieta yra tarp žmonių, artimai bendraujant su žmonėmis.”