„Jėzau, Tu esi mano kelias, tiesa ir gyvenimas“ plg Jn 14,6

Gegužės 29 d. į Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčią rinkosi tikintieji dėkoti Dievui už brangią seserį Joaną, švenčiančią savo vienuolinių įžadų 50-ies metų jubiliejų.

Joana Liaukiūtė gimė 1942 m. lapkričio 2 d. Tėvas buvo karininkas, žuvo kare. Seserį užaugino mama, su kuria Joana ir gyveno, nes dėl gyvenamojo ploto trūkumo ir tuometinės sovietinės valdžios nurodymo vienuolyno seserys kurį laiką gyveno atskirai. Joana giedojo bažnyčios chore, kuriam priklausė viena sesuo elzbietietė. Dar tuomet ji užkalbino Joaną ir pakvietė į savo vienuoliją. 1969 metais sesuo M. Joana įstojo į Šv. Elzbietos seserų vienuolyną Kaune, o 1971 metais davė pirmuosius vienuolinius įžadus. 1976 metais Raudonvario bažnyčioje buvo švenčiami amžinieji įžadai.

Pasišventimo kelias pradėtas sudėtingu laiku, kuomet buvo siekiama ateistinės ideologijos visuomenėje įtvirtinimo. Tačiau nepritrūkus išminties, drąsos ir ryžto seserys išliko ištikimos savo pašaukimui ir tarnystei Dievui. Savo gyvenimo moto pasirinkusi žodžius iš Evangelijos pagal Joną, sesuo Joana tapo liudijimu ilgametės tarnystės Dievui ir tikėjimo pavyzdžiu žmonėms.

Pakilios nuotaikos ir dėkingumo Dievui vedami, parapijiečiai ir svečiai rinkosi prie Eucharistijos stalo gėlėmis papuoštoje bažnyčioje. Šv. Mišių aukai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kartu koncelebravo parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius, parapijos vikaras kun. Aurimas Stiklakis ir Vilkaviškio katedros klebonas kun. Virginijus Gražulevičius, kuris ilgus metus patarnavo seserims aukodamas šv. Mišių auką jų vienuolyne.

Pamokslo metu ganytojas pastebėjo ir priminė, kad „šiuo metu sesuo Joana iš visų Šv. Elzbietos seserų Lietuvoje vienintelė, kuri įžadus darė dar tarybiniais laikais. Tuo būdu ji tampa tarsi jungtimi, tiltu tarp anuometinės epochos ir šiandienos. Tad jos Jubiliejus tai kartu ir šventė, liudijanti ilgą seserų elzbietiečių buvimo Lietuvoje istoriją, skatinanti prisiminti dėkingą laiką prieškaryje, kai pašvęstas gyvenimas sparčiai augo, stiprėjo.“

Po bendruomeninės maldos sesuo Joana atnaujino vienuolinius įžadus.

Šventėje dalyvavo ir pasveikinti sesers Joanos atvyko šventos Elzbietos seserų Vroclavo provincijos vyresnioji sesuo Paula Dorota Marcinowska. Ji įteikė ir popiežiaus Pranciškaus palaiminimą.

Po šv. Mišių parapijos namuose seserį jubiliatę sveikino Eucharistinio Jėzaus seserys ir Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos seserys. Prie sveikinimų jungėsi parapijiečiai, svečiai.