Krikštonių parapijoje – Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidai

Rugsėjo 4 d., sekmadienį Lazdijų r. Krikštonių parapijoje šventėme Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaidus. Jau 88 metus į Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčią suplaukia minios maldininkų iš aplinkinių parapijų ir visos Lietuvos. (1934 m. juos įvedė kun. Jonas Reitelaitis) Jie aukoja savo ir savo artimųjų kūno negalią ir dvasios skausmą Švč. M. Marijai Ligonių Sveikatai, meldžia Jos globos.

Nors vis labiau bėgančio laiko skraiste užklojamas Krikštonių parapijos steigėjo, bažnyčios statytojo ir šios iškilmės įvedėjo, čia 40 m. tarnavusio klebono kunigo Jono Reitelaičio atminimas,  bet jo atliktų darbų palikimas Bažnyčios ir Lietuvos istorijoje yra vertingas, netgi unikalus. Ir šį sekmadienį Dzievulis dar leido pasidžiaugti  saulutės spindulių šviesa ir šiluma apgobta, medžių ir žemės kilimo žaluma, gėlių žiedais padabinta diena. Naujojo parapijos klebono Pauliaus Marčiulionio, parapijiečių, seniūnijos ir visų geros valios žmonių rūpesčiu šventovės aplinka idealiai sutvarkyta, o jos viduje tiesiog žydėjo rožių ir gladiolių kompozicijos. Didelis džiaugsmas buvo matyti ir šio krašto sūnų, Jo Em. kardinolą Sigitą Tamkevičių bei Vilkaviškio vyskupijos vyskupą Jo E. Rimantą Norvilą. Jis ir vadovavo Šv. Mišių liturgijai. Pradžioje pasveikinęs visus maldininkus, raginęs pavesti Marijai, kurią vadiname įvairiais vardais, globai, atverti savo širdis, prašyti Dievo palaiminimo. Jungti savas intencijas ir prašymus bendrai maldai.  Kartu su vyskupu meldėsi kardinolas, Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos rezidentas Steponas Tunaitis, du diakonai. Jo Eminencija sakė pamokslą. Paminėjęs, jog mūsų Didžiosios iškilmės surištos su Švč. M. Marijos garbinimu ir pacitavęs šv. Bernardo maldos žodžius: Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas… Toliau aiškinęs, jog jeigu mes apsiribotume tik prašymais, kad mus lydėtų sėkmė, o mes išvengtume bent kokio kryžiaus, tuomet mūsų pamaldumui truktų kažko labai svarbaus.

Kardinolas pasidalijo šventųjų patirtimi. Papasakojo Šv. Maksimilijono Kolbės, Šv. Teresės iš Kalkutos, pal. vyskupoTeofiliaus Matulionio gyvenimo, jų patirtas savojo Kryžiaus nešimo istorijas, perteikė jų santykio su Marija prasmę. Priminė Šv. Jono Pauliaus – vyskupo, kardinolo, popiežiaus – dvasinę tarnystę dedikavusio Dievo Motinai Marijai – savo šūkiu  „Totus tuus“ – „Visas Tavo“.

Dvasininkas raginęs dvasinę Motiną – M. Mariją priimti į savo namus, visur, į visą savo gyvenimą. Marija vedanti prie Jėzaus Kryžiaus, prie Jo širdies. Jos pasiaukojimas – į pasiaukojimą Kristui. Priminė dienos Evengelijos žodžius, kur Jėzus kviečia mokinius sekti Juo. Tačiau sekti laisva valia, be prievartos. Šiandieninė pasaulio kultūra ragina bėgti nuo kryžiaus, nuo kančios, būti egoistais.  Jėzus kviečia išsivaduoti iš egoizmo, kviečia imti savo kryžių, jį nešti ir tada sekti.

Kardinolas kvietė pasvarstyti: „Kokie mes esame Jėzaus mokiniai? Tepadeda Dievas, kad mūsų mokinystė būtų pastovi ir tikra.“

Parapijiečiai atnašavo iškilmei skirtas atnašas: žvakes, lauko gėles, vynuoges, duoną ir vyną. Eucharistijos pabaigoje vyko Švč. Sakramento garbinimas ir procesija aplink bažnyčią. Atlaidų iškilmės pabaigoje vyskupas R. Norvila meldėsi už ligonius, juos palaimino. Iškilmėje giedojo Krikštonių parapijos choras. Vadovė Lina Kabelkaitė.

Kartu meldėsi Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, kiti rajono valdžios atstovai. Klebonui P. Marčiulioniui nuoširdžiai talkino Lazdijų dekanato dekanas Nerijus Žvirblys. Išpažinčių klausė Veisiejų, Simno, Metelių parapijų klebonai – Žydrūnas Burnys, Raimondas Žukauskas, Jonas Baliūnas.

Klebonas P. Marčiulionis labai nuoširdžiai dėkojo kardinolui, vyskupui, svečiams kunigams, diakonams, patarnautojams, rajono savivaldybės merei, Noragėlių seniūnei Sandrai Jusevičienei, visiems parapijiečiams, choristams, procesijos dalyviams, bažnyčios puošėjoms, visiems geros valios žmonėms už atliktus darbus, bendrą maldą ir gražią bendrystę. Tik visiems geriausias atlygintojas – Dievas.

Aš dalinuosi savo kūrybos eilėraščiu-malda.

Ligonių Sveikatos Marijai

Ligonių Sveikatos Marija,

Atverki šaltinį jausmų.

Ir džiaugsmą, ir skausmą patyrus,

Pagirdyk iš meilės versmių.

Atsiųsk Nuolankumo man rožę,

Ją nešiu likimo keliais,

Išgersiu nektarą jos godžiai

Ir kryžių priimsiu ramiai.

Lydėjusi Sūnų į mirtį,

Mane Tu suprasti gali.

Taip trokštu JO meilę patirti

Ir kančią papuošt viltimi.

Iš Tavo Skaistumo nušvito

Paguodos saulutės šviesa.

Į Atgailą siela įkrito,

Nutyrins ją Tėvo Tiesa.

Ligonių Sveikatos Marija,

Apgobki Gerumo dvasia.

Tau atnešu puokštę lelijų

Ir maldą širdies delnuose.

 

Straipsnio ir eilėraščio autorė  Alvyra Grėbliūnienė

Nuotr. Alvyra Grėbliūnienė ir Gintautas Tamkevičius