Kun. Kazimieras Skučas minėjo 85-rių metų jubiliejų

Balandžio 10 dieną vienas vyriausių amžiumi ir vienas ilgiausiai vyskupijoje tarnaujančių kunigų Kazimieras Skučas minėjo 85-rių metų jubiliejų. Jo išvakarėse kunigą Jubiliatą aplankė ir pasveikino Villkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kartu su kurijos kancleriu, bei Jaunimo centro bendradarbiais.

Pažėrų parapijos klebonas kun. Kazimieras Skučas gimė 1934m. Prienų raj., Barauskinės kaime. Apsisprendęs tarnauti Dievui, 1964 m. baigė Kauno tarpdieczinę kunigų seminariją, ir šioje tarnystėje darbuojasi jau per 50 metų.

Jubiliejaus proga sveikiname, linkime sveikatos, stiprybės ir gausių Dievo malonių.