Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai – 50

Alytaus rajone esantis Simno miestelis – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos lopšys. Čia, parapijos klebonijoje, 1972 metais tuo­me­ti­nio Sim­no vi­ka­ro Si­gi­to Tamkevičiaus sumanymu ir pastangomis dienos šviesą išvydo pirmasis Kronikos numeris. No­rė­da­mas, kad nau­ja­sis lei­di­nys bū­tų pa­lai­min­tas Baž­ny­čios, S. Tamkevi­čius nu­vy­ko pas trem­ti­nį vys­ku­pą Vin­cen­tą Slad­ke­vi­čių, ku­ris, pri­ta­ręs su­ma­ny­mui, pa­siū­lė lei­di­nį pa­va­din­ti „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios Kro­ni­ka“. Pamažu į leidinio kūrimą įsijungė visa eilė talkininkų. Artimiausi redaktorių bendradarbiai buvo P. Plumpa, kunigas K. J. Ambrasas SJ, seserys vienuolės E. Šuliauskaitė, B. Mališkaitė, B. Briliūtė ir kitos, bendraminčiai ir talkininkai – kanauninkas B. Antanaitis, kunigai J. Kauneckas, J. Lauriūnas SJ, P. Račiūnas MIC, sesuo vienuolė F. N. Sadūnaitė, kunigai A. Svarinskas, J. Zdebskis, K. Žemėnas ir kiti.

Šiemet, minint LKB Kronikos jubiliejų, Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus yra paskelbęs „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ metais.

Kovo 20 d. Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, šv. Mišiomis prasidėjo iškilmingas šventės minėjimas. Šv. Mišių aukai vadovavo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, drauge meldėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, keletas Vilkaviškio vyskupijos kunigų.

„O ką gali mums papasakoti šita, jau virš 500 metų senumo bažnyčia? Jeigu ji prabiltų, tai ir baudžiavos laikai, ir sukilimai, ir ašaros ir džiaugsmai…daugybė dalykų. Bet aš manau, kad dar šiandien ji mums tebekalba, šaukte šaukia, apie tai, kad atsitiko čia prieš 50 metų. Jaunas kunigas Sigitas pradėjo spausdinti Katalikų Bažnyčios kroniką. Tai pasaulinis įvykis. Ta kronika aidėjo po visą pasaulį.“, – pamokslo metu kalbėjo vysk. emer. Jonas Kauneckas.

E. kardinolo Sigito Tamkevičiaus iniciatyva bažnyčioje pristatyta ir eksponuota iki šiol dar niekur nerodyta paroda apie LKBK veiklą Lietuvoje ir užsienyje.

Vėliau Simno kultūros namuose vyko konferencija. Joje pranešimus skaitė kardinolas Sigitas Tamkevičius, prof. Arūnas Streikus, Laivės premijos laureatė sesuo Bernadeta Mališkaitė. Savo naujai išleistą faktų, prisiminimų, straipsnių ir dokumentų kupiną knygą „Nenugalėta tiesa“ pristatė jos autorius Arvydas Šeškevičius. Sveikinimo žodį tarė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Pabaigoje susirinkusiems savo muzikinę programą dovanojo solistė Judita Leitaitė su dukra smuikininke Paulina Daukšyte.

Nuotr. Ona Kuzmaitė