Misijų sekmadienis Alvito parapijoje

Priešpaskutinį spalio sekmadienį paminint Pasaulinę misijų dieną Alvito šv. Onos bažnyčioje su parapijos tikinčiaisiais kartu meldėsi Vilkaviškio vyskupijos ganytojas J. E. Rimantas Norvila, generalvikaras monsinjoras Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio dekanas kun. Virginijus Gražulevičius. Giedojo parapijos didysis choras. Su alvitiečiais sekmadienį drauge šventė ir bažnyčios statybų mecenatas „Teltonikos“ vadovas Arvydas Paukštys su žmona Gražina bei statybos darbus vykdžiusios „Archis“ atstovai – Jono, Viliaus ir Roko Urbonų šeimos, šiame Suvalkijos krašte per šventovės statybos laiką tapę savais, mielais bičiuliais.

Vyskupas homilijoje pirmiausia pasidalijo mintimis apie kunigų, vienuolių, vyskupų, pasauliečių tarnystę misijose.

„Su dėkingumu prisimename visus tuos, kurie savo gyvenimo liudijimu padeda mums atnaujinti krikšto įsipareigojimą būti didžiadvasiškais ir džiaugsmingais Evangelijos apaštalais. Atmename ypač tuos, kurie leidosi į kelionę, palikdami savo kraštą ir šeimą, kad Evangelija galėtų nedelsiant ir be baimės pasiekti tolimiausias tautas bei miestus, kur tiek daug žmonių trokšta palaiminimo,“- ganytojas citavo mintis iš popiežiaus Pranciškaus laiško šiemetinei  Pasaulinei misijų dienai, kurios tema „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4,20).  Vyskupijos ganytojas linkėjo, kad Misijų sekmadienis padėtų geriau suprasti misijinę veiklą. Mūsų krašte visi girdėję apie Kristų, atrodo misijų ir nereikia, tačiau dar labai trūksta Gerosios Naujienos, savo tikėjimo drąsaus liudijimo, pasidalijimo. Vyskupas linkėjo drąsos liudyti savo tikėjimą, atsikratyti drovumo, kuris trukdo tikėjimo įžvalgomis pasidalyti net artimiausioje aplinkoje, net šeimose.

Pabaigoje vyskupas Gražiną ir Arvydą Paukščius, Urbonų šeimą  įvardijo gerumo misionieriais Alvito parapijoje. Jų paramos ir nuoširdaus darbo dėka pastatyta šviesi, šilta bažnyčia, sutvarkytas šventorius. Tai didžiulė dovana. Ganytojas linkėjo kiekvienam būti savo aplinkoje pasiaukojimo, artimo ir Dievo meilės misionieriais, kad per konkrečius darbus, per juos atliekančius žmones skambėtų geroji Evangelijos žinia.

Po vyskupo palaiminimo klebonas Vytautas Kajokas parapijos bendruomenės vardu ganytojui, mecenatui, darbų vykdytojams, aktyviausiems talkininkams atsidėkojo šiltais žodžiais, gėlėmis, asmeninėmis dovanėlėmis.

Nors kiekvieną sekmadienį ir kiekvienose šv. Mišiose Alvito bažnyčioje tikintieji dėkoja Dievui už naująją šventovę ir geradarius, tačiau pastarieji du sekmadieniai ypatingi, kad sulaukta brangių svečių. Misijų sekmadienį buvo dėkojama mecenatams už sutvarkytą šventorių. Ankstesnį sekmadienį, spalio 17 d., buvo minimos parapijos įsteigimo 404 – osios metinės (1617 m. spalio 17 d.). Šv. Mišioms vadovavo Marijampolės dekanas, Šunskų parapijos klebonas Deimantas Brogys. Klebonas Vytautas Kajokas dėkojo kartu besimeldusiems Alvito parapijos šv. Kazimiero vaikų globos namų mecenatams iš Vokietijos Alfonsui ir Margret Hopingams bei jų labdaringos veiklos Vokietijoje bendradarbiams. Su vaikų globos namelių įkūrimo idėja Alvite šie geradariai pirmąkart buvo apsilankę lygiai prieš 25-erius metus

Birutė Nenėnienė

Nuotr. Birutė Nenėnienė, kun. Vytautas Kajokas, vysk. R. Norvila