Mokslo metus Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai pradėjo Alytuje

Tradiciškai Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai naujuosius mokslo metus pradeda Rudens konferencija viename iš vyskupijos dekanatų. 2019/2020 m. m. mokslo metų konferencija vyko Alytaus dekanate, kuriame mokytojus ir katechetus svetingai priėmė Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis ir Šv. Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė.

Šventinė diena prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Rytis Baltrušaitis, Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis, Alytaus vicedekanas, Simno parapijos klebonas kun. Raimundas Žukauskas bei Šv. Benedikto gimnazijos kapelionas kun. Rimantas Simanavičius. Jiems prie altoriaus padėjo tikybos mokytojas diak. Rolandas Judeikis. Įžanginis šv. Mišių kun. Ryčio Baltrušaičio ištartas žodis tarsi apglėbė visus ir sujungė į vieną tvirtą vynuogyno darbininkų būrį, atėjusį dėkoti Dievui už pašaukimą, už tarnavimo džiaugsmą ir iššūkius… Šv. Kazimieros bažnyčios skliautais nusklendžianti giesmė nuolat patvirtindavo, kad tikybos mokytojų bendruomenė yra gyva, deganti, stovinti priešakinėse Dievo karių gretose. Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovo kun. Lino Baltrušaičio homilija mokytojams priminė, kokia svarbi jų misija šiuolaikiniame pasaulyje nešant Dievo Meilę.

Antroji konferencijos dalis persikėlė į Alytaus Šv. Benedikto gimnaziją, kurioje svetingai pasitiko direktorė Loreta Šernienė bei direktorės pavaduotojai ugdymui. Šventiškai papuošta salė, visus pasitinkantis užrašas „Sveiki atvykę“, bylojo apie šeimininkų rūpestį bei džiaugsmą, kad po gimnazijos stogu susirinko visos vyskupijos tikybos mokytojai bei katechetai. Oficialią dalį pradėjo Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis. Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila savo sveikinimo žodį tarė virtualiai. Su tėviška meile dėkodamas už nuveiktus darbu, kvietė kūrybiškumui, kuris yra bendradarbiavimo su Dievu Kūrėju ryškiausias bruožas. Sveikinimo žodį taip pat tarė Alytaus savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Pasaravičienė bei Šv. Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė.

Pagrindinį konferencijos pranešimą skaitė VDU dėstytoja, teologijos mokslų daktarė, sesuo benediktinė Gabrielė-Aušra Vasiliauskaitė. Jos pranešimo tema „Dvasinis vaikų ugdymas ne pamokų metu“ palietė itin aktualius tikybos mokytojams klausimus, susijusius ir su formaliu ugdymu mokykloje. Tikybos mokytojo darbo tikslas, akcentavo s. Gabrielė, –  „būti viltimi kitam!” bei „padėti jaunam žmogui atpažinti ugnį savyje“.

Po pagrindinė pranešimo dekanatų centų vadovams buvo įteikti Vyskupo kanoniniai siuntimai dirbti mokyklose, gimnazijose, progimnazijose ir kt. tai pats svarbiausias konferencijos momentas, kuris primena kiekvienam mokytojui, kad į mokyklas einame ne su savo žinia, bet su Bažnyčios žinia ir siuntimu.

Kadangi Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų rudens konferencija visada vyksta dvejų mokslo metų sandūroje, jos organizatoriai dar kartą atsisuko į praėjusiuosius 2018/2019 m. m. ir prisiminė gražiausias jų akimirkas, prasmingiausius mokytojų darbus, įteikdami mokytojams atminimo dovanėles bei paskelbdami metų nominacijas:

„Metų laimėjimai“Šakių dekanato mokytoja metodininkė Vilma Naujokaitienė už Šakių „Varpo“ mokyklos komandos parengimą respublikiniam konkursui „Gyvieji Biblijos paveikslai“ ir I vietos laimėjimą.

„Metų laimėjimai“ – Marijampolės dekanato vyresnioji tikybos dėstytoja Vida Balickienė už Rygiškių Jono gimnazijos komandos parengimą respublikiniam konkursui „Gyvieji Biblijos paveikslai“ ir II vietos laimėjimą bei nominaciją „Už šiuolaikišką interpretaciją“.

Šiame konkurse nominaciją „Už gelmę iliustruojant Biblijos pasakojimą“ gavo Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazijos komanda, kuriai pasiruošti padėjo Renata Markevičienė. Jos mokinė Saulė Mačiulytė VDU Katalikų fakulteto organizuojamame konkurse „Laivės kontūrai“ laimėjo I-ąją vietą.

„Metų laimėjimai“ – Lazdijų dekanato tikybos mokytojas Juozas Pileckas už Lazdijų r. Kučiūnų pagrindinės mokyklos komandos parengimą respublikiniam Šv. Kazimiero statulėlės ir teksto konkursui „Ką reiškia būti šventu: Šv. Kazimiero byla“ ir I vietos laimėjimą.

„Metų piligrimų kalvė“ – skiriama Alytaus dekanato tikybos mokytojų metodiniam centrui. Alytiškės apdovanojamos už piligrimystės idėjos puoselėjimą.

„Metų skola“ – už vertinimo lipdukų sukūrimą skiriama Gedutei Jakubauskienei.

 „Metų komandinė atsakomybė“ – Kazlų Rūdos savivaldybės tikybos mokytojų metodinis centras už tai, kad visi mokytojai laiku pateikė prašymus kanoniniams siuntimams gauti. Ši nominacija dekanato mokytojams teikiama jau antrus metus.

„Metų pirmūnė“ – Kybartų „Saulės“ progimnazijos tikybos mokytoja Teresė Mačiokaitė, apdovanojama už tai, kad pirmoji pateikė prašymą kanoniniam siuntimui gauti.

„Metų proveržis“ – Prienų „Žiburio“ gimnazijos  tikybos mokytoja Agnė Bartkevičienė, sėkmingai pradėjusi darbą Prienų dekanate, savo veiklą išplėtė Alytaus mieste..

„Metų pasiekimas“ – tikybos mokytoja Virginija Dukštienė, apdovanojama už magistro laipsnį, įgytą VDU Katalikų teologijos fakultete.

„Metų pažanga“ – Aleksoto dekanato tikybos mokytoja Laima Gužienė, apdovanojama už didžiausią skaičių valandų, praleistų dalykiniuose seminaruose (134).

Metų aktyviausias dekanatas“ – Aleksoto dekanatas. Ši nominacija įteikiama mokytojams už didžiausią skaičių mokinių, pakviečiamų dalyvauti konkurse.

„Metų parapijos bitė“ – Marijampolės marijonų gimnazijos direktorius diak. Saulius Andriuška.

„Metų „kasdieną – po naujieną“ – mokytoja Dalia Bajarūnienė, dirbanti net keturiose mokyklose ir sugebanti aktyviai įsijungti į visų parapijų, kuriose yra mokyklos, veiklas.

Nominacija „Metų troškimas tobulėti“ skiriama visų dekanatų mokytojams, aktyviausiai įsijungusiems į VKPKC organizuotus renginius: seminarus, konferencijas, rekolekcijas.

  • Alytaus dekanato – Roma Raškevičienė;
  • Aleksoto dekanato – Inga Graužinienė ir Eglė Čaplinskienė;
  • Kalvarijos sav. – Birutė Pučinskienė;
  • Kazlų Rūdos sav. – Jolita Paužienė;
  • Lazdijų dekanato – Reda Tarasevičiūtė;
  • Marijampolės dekanato – Jurgita Spūdienė;
  • Prienų dekanato – Elvyra Striaušienė;
  • Šakių dekanato – Sigita Norkienė;
  • Vilkaviškio dekanato – Danutė Voitiuk.

„Metų sugrįžimas“ – Onutė Stankevičienė.

„Metų ištikimybė“ – mokytoja Salomėja Dailydienė: už begalinį norą aktyviai dalyvauti Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų veiklose.

„Metų skruzdėlytė“ – Rima Malavickienė: už tyliai atliekamus didelius darbus.

Nominantų ir visų konferencijos dalyvių pasveikinti atvyko Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono karinis orkestras. Šventiniam koncertui vadovavo orkestro vadovas Viktoras Ščetilnikovas.

Nuoširdžiai norisi dėkoti visiems, sukūrusiems tikrą šventę konferencijos dalyviams: Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. Ryčiui Baltrušaičiui, Šv. Benedikto gimnazijos direktorei Loretai Šernienei bei visam jos vadovaujamam kolektyvui, Alytaus vicedekanui, Simno parapijos klebonui kun. Raimundui Žukauskui bei Šv. Benedikto gimnazijos kapelionui kun. Rimantui Simanavičiui, Alytaus Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kariniam orkestrui ir jo vadovui Viktorui Ščetilnikovui, Alytaus dekanato tikybos mokytojoms bei nuostabioms Šv. Benedikto gimnazijos šeimininkėms. Gerasis Dievas Jums teatlygins!

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė
Nuotraukos: Marija Stanulytė, Danutė Voitiuk