PADĖKOS ŠVENTĖ UŽBAIGIANT KATALIKŲ BAŽNYČIOS SINODO DIECEZINĮ ETAPĄ

Pernai metais, spalio 10 d. popiežius Pranciškus Vatikane skelbdamas Sinodinio kelio pradžią drąsino ir linkėjo: „Esu įsitikinęs, jog Dvasia mus ves ir suteiks malonę eiti pirmyn kartu, įsiklausyti vienas į kitą, įsižiūrėti į mūsų laiko ženklus, solidarizuotis su žmonijos vargais ir troškimais“.

Susitikimų parapijų ir kt. bendruomenių grupelėse metu Katalikų Bažnyčios nariai visame pasaulyje diskutavo ir bandė atsakyti į klausimus, kaip Dievo Tautai keliauti ir veikti kartu, kalbėtis drauge, mąstyti kaip galime geriau vykdyti Kristaus pasiuntinybę ir koks turėtų būti geriausias būdas priimti sprendimus Bažnyčioje.

Vilkaviškio vyskupijoje pernai lapkričio – gruodžio mėnesiais vyko šeši susitikimai dekanatuose su Vilkaviškio vyskupijos kunigais. Juose pristatytas Sinodinis kelias, o patys kunigai buvo raginami kviesti moderatorius į pasiruošimą ir vėliau į aktyvų įsijungimą Sinodinio kelio iniciatyvas parapijose. Vėliau gruodžio mėnesį nuotoliniu būdu vyko Vilkaviškio vyskupijos Sinodinio kelio moderatorių mokymai, kuriuose paruošti 227 moderatoriai. Jie sėkmingai organizavo parapijose sinodinio kelio susitikimus ir iniciatyvas.

Susiburti į bendrystę ir dėkoti Dievui už sinodo susitikimų metu gautas malones birželio 12 d. Vilkaviškio katedroje rinkosi grupelių moderatoriai ir dalyviai. Taip pat ir minėti vyskupijos globėjo šv. Antano Paduviečio iškilmę.

Šis Sinodo etapas tapo ypatinga proga pokalbiams, susitikimams, diskusijoms bei parapijų atnaujinimui, į kurį įtraukiami tiek aktyvesni parapijiečiai, tiek ir tie, kurie yra kiek nutolę nuo Bažnyčios. Vyskupas Rimantas Norvila dėkojo katedroje susirinkusiems Sinodo grupelių moderatoriams už jų įsitraukimą į organizacinį darbą suburiant ir sinodo temomis prakalbinant žmones. Taip pat pamokslo metu buvo apžvelgti atsiliepimai, kuriuos iš sinodinių grupelių gavo vyskupijos Sinodo koordinavimo grupė.

Pabaigoje šv. Mišių susirinkusieji katedroje kreipėsi į vyskupijos globėją šv. Antaną Paduvietį litanijos malda, po jos buvo suteiktas palaiminimas šventojo relikvija.

Šį šviesų susitikimą koordinatoriai ir svečiai užbaigė bendra agape ir pasidalijimu.

Iš pasidalijimų galime spręsti, kad parapijose Sinodas tikrai turėjo atgarsį, žmonės būrėsi maldai, diskusijai, kūrė ateities planus ir pradėjo matyti save kaip aktyvesnę Bažnyčios dalį.