Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos įžadų šventė

2022 m. birželio 8 d. Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos bažnyčioje susirinko Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos narės bei eilė tikinčiųjų. Šv. Mišias aukojo ir įžadų apeigoms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Jo Ekscelencija Rimantas Norvila, Mišias koncelebravo asociacijos kapelionas kun. Žydrūnas Kulpys, Kalvarijos parapijos klebonas A. Žukauskas, metinių rekolekcijų vedėjas kun. A. Budrius, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos klebonas kun. D. Vasiliauskas.

Po giesmės į Šventąją Dvasią, vyskupas visus pasveikino su šia iškilme ir pasidžiaugė, kad šiemet vėl yra naujų narių, pradėjusių pradinės formacijos trečiąjį etapą, kad galėtų duoti trečiuosius laikinuosius įžadus, kaip atliepą Dievo meilei ir norui pasiaukoti Dievui. Šis atsiliepimas apima ištikimybę liturginei ir asmeninei maldai, dalyvavimą vietinės bažnyčios gyvenime pagal našlės galimybes bei sugebėjimus. Šios dvi našlės Aldona Šlinkšienė ir Angelė Kalvaitienė yra iš Kalvarijos parapijos. Kviestume ir iš kitų parapijų našles prisijungti prie mūsų bendruomenės, savo likusį gyvenimą maldingai pašvenčiant Dievui. Asociacijos narės dalyvauja bažnytinėje parapijų veikloje, ypatingą dėmesį skirdamos maldai. Apie našles rekolekcijų vedėjas taip atsiliepė – „geros moterys, galima siųsti pagalbai maldomis bei artimo meilės pagalbos darbais padėti kovojančiai Bažnyčiai”.

Našlės, atsiliepdamos į Dievo kvietimą, duoda privatų skaistumo įžadą, pažadėdamos ištikimybę Dievui ir Bažnyčiai, vadovaujantis našlių asociacijos statuto ir reglamento nuostatomis.

Šiuo metu našlių bendruomenėje aštuonios narės yra davusios amžinuosius skaistumo įžadus, ir šią dieną dvi našlės davė trečiuosius metų trukmės laikinuosius skaistumo įžadus. Po trečiųjų laikinųjų įžadų ketvirtaisiais metais daromi amžinieji įžadai. Po šv. Mišių ir palaiminimo visi susirinko agapei bei draugiškam pabendravimui.

 

Vilkaviškio vyskupijos Dievui pasišventusių našlių asociacijos narė Birutė Žiemienė