PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO LITURGINIS MINĖJIMAS IR PJM DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS

Kiekvienais metais sausio 27 d. švenčiame palaimintojo Jurgio Matulaičio Gimimo dangui dieną. Kas ketveri metai – kartu vyksta ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos suvažiavimas. Draugija jau išaugusi iš vaikystės amžiaus. Dauguma skyrių gyvuoja 12-tus metus, kiti dar naujokai, bet matulaitiečių gretos pamažu gausėja. Šiuo metu veikia apie 23 skyriai.

Dievas padovanojo gražų orą ir į Marijampolę sugužėjo gausus būrys palaimintojo sekėjų, mylėtojų ir gerbėjų – matulaitiečių, jų bičiulių, vienuolijų atstovų. Suvažiavimo dalyviai pirmiausia rinkosi į miesto teatrą. Čia renginio vedėjai ses. Onutė Petraškaitė MVS ir PJMD tarybos pirmininkas Vitas Buškevičius vadovavo suvažiavimo darbui. Giedant Draugijos giesmę, įnešta jos vėliava. Pasveikinti gausiai susirinkę matulaitiečių skyrių nariai. Ses. Onutė perskaitė iš Romos atsiųstą Generalinio vikaro kun. Joseph Roesch, MIC sveikinimo laišką nuo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų Marijonų vienuolijos generalinio vyresniojo, t. Andrzej Pakula (Andžej Pakūla) MIC,  šiuo metu atliekančio vizitaciją Ruandoje. Laiške minima, jog kongregacija šiais metais švenčia savo ištakų 350-ies metų jubiliejų, kurį galintys švęsti tik jos Atnaujintojo, Palaimintojo Jurgio Matulaičio pastangų dėka. Marijonų vienuolijos generalinio vyresniojo žodžiai mums, matulaitiečiams, visiems Lietuvos katalikams turėtų tapti obalsiu, meldžiant Viešpatį pal. J. Matulaičio paskelbimo šventuoju malonės.  „Mes nesiliaujame karštai meldę Palaimintojo Jurgio paskelbimo šventuoju malonės. Reikia stebuklo, kurį galėtų patvirtinti Vatikanas. Prašau kiekvieną iš jūsų nesiliauti melsti šios malonės ir dalinti paveikslėlius su Palaimintojo Jurgio atvaizdu ir malda, ypač sergantiems ir esantiems ligoninėse. Vienijuosi su naujuoju Marijonų vyresniuoju Lietuvoje kun. Kęstučiu Briliumi MIC ir su s. Viktorija Plečkaityte, melsdamas Palaimintojo Jurgio užtarimo, kad Viešpats išlietų gausias jubiliejaus malones ant kiekvieno iš jūsų, ant jūsų šeimų ir ant jūsų mylimos šalies. Mes taip pat meldžiame ir mūsų Gailestingumo Motinos užtarimo šia intencija. Šiais metais kiekvienas padarykime ypatingą pasiaukojimą Viešpačiui, sekdami Marijonų Steigėjo ir Palaimintojo Jurgio pavyzdžiu. Tegu Viešpats dosniai jus laimina šią šventės dieną!”

Sveikinimo žodžius perdavė ir Marijonų vyresnysis Lietuvoje kun. Kęstutis Brilius MIC ir Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vyres. ses. Viktorija Plečkaitytė MVS. Ji pasidalijo seserų prisiminimais, kai pirmieji Palaimintojo Gimimo dangui dienos minėjimai Marijampolėje slapčia buvo švenčiami nuo 1970 m. Tai šie metai – jau ir jubiliejiniai, 50. Papasakojo jų  istoriją iki mūsų dienų, palinkėjo džiaugsmingo darbo ir šventės.

Konferenciją tema „Kaip šiuo metu galima tarnauti Dievui ir Bažnyčiai?“  vedė kun. Kęstutis Brilius MIC. Pradėjęs nuo senovės mąstytojų posakio: „Kokie laikai, kokie papročiai… ir viskas keičiasi…“ , priartėjo prie palaimintojo Jurgio gyvenimo laikotarpio ir iki mūsų šiandienos. Nepaisant visų primetamų, sutinkamų gyvenimo išbandymų, piktojo gundymų, paakino atsiliepti į pal. J. Matulaičio raginimą: „Rikiuokitės ir aukokitės“. Atsiliepti į popiežiaus Pranciškaus kvietimą, kad Šventas Raštas būtų skaitoma ir apmąstoma knyga, kuri padėtų suvokti Dievo valią savo gyvenime. Išgirsti Kristaus žodžius „keltis ir eiti…“

Pranešėjas vis akcentavo, jog turime skelbti Evangeliją, pirmiausia kasdieniu savo gyvenimu ir sąmoningais krikščioniškais pasirinkimais. Prisiminti Pranciškų Asyžietį: „skelbkite Evangeliją; jeigu būtina – ir žodžiais“. Tokiu keliu ėjo Palaimintasis, ir jam reikėjo ieškoti darbininkų, „Nes pjūtis didelė, o darbininkų maža“. Mūsų laikotarpyje padėtis esanti tokia pati ir „ieškoti darbininkų“ jau skamba kaip įsakymas.

Po konferencijos suvažiavimo dalyviai rinkosi į Šv. Arkangelo Mykolo baziliką. Prie Palaimintojo altoriaus kalbėjo Rožinį.

12 val. prasidėjusių šv. Mišių liturgijai vadovavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, drauge koncelebravo devyni vyskupai, būrys kunigų. Homiliją sakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis kalbėjo, jog, švęsdami pal. J. Matulaičio Gimimo dangui dieną, turime prisiminti, kad šventieji savo Gerąją Naujieną  paverčia tikrove. Dievo Apvaizda pasirinko J. Matulaitį, kurio tarnystė buvo pažymėta kenčiančio Kristaus Kryžiumi ir gyvenimo šventumu. Savo pavyzdžiu kvietė rikiuotis ir aukotis bendram darbui Bažnyčioje. Homiletas ragino drauge keliauti ir išgirsti Dievo Žodį, išvysti palaimintojo liudijimą. Pagal dienos Evangeliją savo gyvenimu kartu su šventaisiais, akino stoti į tą pačią 12 ar 72 mokinių gretą, tęsti misiją, į kurią mus siunčia Jėzus. Turėdami didžiausią turtą Dievo Žodį, juo privalome gyventi, liudyti ir skelbti. Kaip Jėzus yra gyvoji duona, taip krikščionys turi  būti duona dėl kitų. Dievo Žodžio apšviestiems, stiprinamiems šventųjų bičiulystės, vyskupas kvietė eiti įgyvendinti mums apreikštą Dievo svajonę.

Šventinę liturgiją vyskupai ir kunigai užbaigė malda prie palaimintojo relikvijų, jog jis kuo greičiau sulauktų paskelbimo šventuoju Dievo malonės.

Pasistiprinę dvasiniu maistu ir malda, suvažiavimo dalyviai rinkosi į teatrą agapei. Po jos katechezę vedė ses. Evelina Lavrinovičiūtė MVS. Pasirinkusi du šaltinius, palaimintojo „Užrašus“ ir „Vedamoji mintis ir dvasia“, sesuo atskleidė jo santykį su Šventuoju Raštu. „Užrašuose“ ji surado, kaip J. Matulaitis skaitė, ką perskaitė ir kaip juo gyveno. Antrąjame leidinyje – buvo Dievo Žodis, kuriuo Marijonų vadovas dalijosi ir kuriuo kvietė sekti. Ses. Evelina MVS  visus kvietė imti į rankas Dievo Žodį, Jį skaityti ir leistis kalbinamam. Tai galima pajusti tik per asmeninį santykį su Aukščiausiuoju.

PJM draugijos suvažiavime buvo išrinkta nauja 7 narių taryba.

Po maldų ir darbų tikrą džiaugsmo ir dvasinės atgaivos gurkšnį padovanojo Marijampolės Marijonų gimnazijos moksleiviai. Jų iš visos širdies, su jauduliu atlikti muzikos kūrinėliai, skambios dainos ir skaitymai, gimnazijos direktoriaus, nuolatinio diakono Sauliaus Andriuškos siuntimo žodis ir malda išlydėjo mus su džiugia viltimi „Rikiuotis ir aukotis…

 

                                                                                             Matulaitietė Alvyra Grėbliūnienė
Nuotraukos – Tomas Vitkauskas, Ona Kuzmaitė